Помощ HP Officejet Pro 6830

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Инструкции за потребителя

background image

Информация за авторските права

© 2014 Hewlett-Packard Development

Company, L.P.

Издание

1, 7/2014

Бележки на

Hewlett-Packard Company

Информацията

, съдържаща се тук,

подлежи на промяна без предизвестие

.

Всички права запазени

. Репродукцията,

адаптацията или преводът на този
материал са забранени без
предварително писмено разрешение от

Hewlett-Packard, освен по начин,
разрешен от законите за авторско право

.

Единствените гаранции за продуктите и
услугите на

HP са указани изрично в

съответните документи за гаранция

.

Нищо

, съдържащо се в този документ, не

следва да се тълкува като даване на
допълнителна гаранция

. HP не носи

отговорност за технически или
редакционни грешки или пропуски в
съдържанието на настоящото

.

Уведомление

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и

Windows 8.1 са регистрирани търговски
марки на

Microsoft Corporation в САЩ.

ENERGY STAR и емблемата на ENERGY

STAR са регистрирани в САЩ марки.

Mac, OS X и AirPrint са търговски марки
на

Apple Inc., регистрирани в САЩ и

други държави

.

background image

Информация за безопасността

Когато използвате този продукт

, винаги

спазвайте основните мерки за
безопасност

, за да намалите риска от

нараняване от пожар или токов удар

.

1. Прочетете и разберете всички
инструкции в документацията

,

придружаваща принтера

.

2. Спазвайте всички предупреждения и
указания

, означени върху продукта.

3. Преди почистване изключвайте този
продукт от стенния контакт

.

4. Не инсталирайте и не използвайте
този продукт в близост до вода или
когато сте мокри

.

5. Инсталирайте продукта надеждно
върху стабилна повърхност

.

6. Инсталирайте продукта на защитено
място

, където никой не може да настъпи

или да се спъне в захранващия кабел и
на което захранващият кабел няма да се
повреди

.

7. Ако продуктът не работи нормално,
вж

. Решаване на проблем.

8. В продукта няма части, които да се
подменят от потребителя

. За сервиз се

обръщайте към квалифициран сервизен
техник

.

background image
background image

Съдържание

1 Как да направя? ............................................................................................................................................. 1

2 Въведение ....................................................................................................................................................... 2

Достъпност

.......................................................................................................................................... 2

HP EcoSolutions (HP и околната среда) ............................................................................................ 3

Управление на захранването

............................................................................................. 3

Оптимизирайте консумативите за печат

.......................................................................... 3

Запознаване с частите на принтера

.................................................................................................. 4

Изглед отпред

.................................................................................................................... 4

Област на консумативите за печат

................................................................................... 5

Заден изглед

....................................................................................................................... 5

Използване на контролния панел на принтера

................................................................................ 6

Преглед на бутоните и индикаторите

............................................................................... 6

Икони на дисплея на контролния панел

.......................................................................... 6

Промяна на настройките на принтера

.............................................................................. 7

Основна информация за хартията

..................................................................................................... 8

Препоръчителна хартия за печат

...................................................................................... 8

Поръчка на хартия на

HP ................................................................................................ 10

Съвети за избор и използване на хартия

....................................................................... 10

Зареждане на хартия

........................................................................................................................ 11

Поставяне на оригинали върху стъклото на скенера

.................................................................... 16

Зареждане на оригинал в подаващото устройство

........................................................................ 17

Поставяне на

USB флаш устройство ............................................................................................... 18

Актуализиране на принтера

............................................................................................................. 18

Отваряне на софтуера на принтера на

HP (Windows) ................................................................... 19

Изключване на принтера

.................................................................................................................. 19

3 Печат .............................................................................................................................................................. 21

Отпечатване на документи

.............................................................................................................. 21

Отпечатване на брошури

.................................................................................................................. 22

Отпечатване върху пликове

............................................................................................................. 24

Отпечатване на снимки

.................................................................................................................... 25

Печат върху специална хартия и хартия с размер по избор

......................................................... 28

Печат от двете страни на хартията

(двустранно) ........................................................................... 30

Печат с максимална разделителна способност

.............................................................................. 31

BGWW

v

background image

Съвети за сполучлив печат

.............................................................................................................. 32

Печат с

AirPrintTM ............................................................................................................................. 36

4 Копиране и сканиране ................................................................................................................................ 37

Копиране

........................................................................................................................................... 37

Сканиране

.......................................................................................................................................... 38

Сканиране в компютър

.................................................................................................... 38

За да сканирате към

устройство с памет ...................................................................... 40

Сканиране към имейл съобщение

.................................................................................. 40

Настройване на функцията „

Scan to Email” (Сканиране към имейл

съобщение

) ...................................................................................................... 40

Използване на функцията „

Scan to Email” (Сканиране към имейл

съобщение

) ...................................................................................................... 41

Промяна на настройки на акаунт

.................................................................... 42

Сканиране с помощта на

Webscan .................................................................................. 42

Сканиране на документи като текст за редактиране

.................................................... 43

Сканиране на документи като редактируем текст

........................................ 43

Указания за сканиране на документи като текст за редактиране

............... 44

5 Факс ............................................................................................................................................................... 46

Изпращане на факс

........................................................................................................................... 46

Изпращане на стандартен факс

...................................................................................... 46

Изпращане на стандартен факс от компютъра

.............................................................. 47

Изпращане на факс от телефон

...................................................................................... 48

Изпращане на факс с помощта на контролирано набиране

......................................... 48

Изпращане на факс от паметта

....................................................................................... 49

Изпращане на факс до няколко получатели

.................................................................. 50

Изпращане на факс в режим коригиране на грешки

.................................................... 50

Получаване на факс

.......................................................................................................................... 51

Ръчно получаване на факс

.............................................................................................. 51

Настройка за резервно копие при получаване на факс

................................................ 52

Повторно отпечатване на факсове от паметта

.............................................................. 53

Препращане на факсове към друг номер

...................................................................... 53

Задаване на автоматично намаляване на входящите факсове

.................................... 54

Блокиране на нежелани факс номера

............................................................................ 54

Получаване на факсове с помощта на

HP Digital Fax (Цифров факс на HP) ............... 55

Изисквания на

HP Digital Fax (Цифров факс на HP) ..................................... 56

Активиране на

HP Digital Fax (Цифров факс на HP) ..................................... 56

Промяна на настройките на

HP Digital Fax (Цифров факс на HP) ............... 56

Задаване на контакти в телефонния указател

............................................................................... 57

vi

BGWW

background image

Задаване и промяна на контакти в телефонния указател

............................................ 58

Задаване и промяна на група от контакти в телефонния указател

............................. 58

Изтриване на контакти от телефонния указател

........................................................... 59

Отпечатване на списък с контакти в телефонния указател

......................................... 60

Промяна на настройките на факса

.................................................................................................. 60

Конфигуриране на заглавка на факса

............................................................................ 60

Задаване на режим на отговор

(автоматичен отговор) ................................................. 61

Задаване на броя на позвъняванията преди отговаряне

.............................................. 61

Промяна на типа на звънене при разграничително позвъняване

................................ 61

Задаване на типа на набиране

........................................................................................ 62

Настройване на опциите за повторно набиране

............................................................ 63

Настройване на скоростта на факса

............................................................................... 63

Задаване на сила на звука на факса

............................................................................... 64

Услуги за факс и цифров телефон

.................................................................................................. 64

Протокол

"факс по интернет" .......................................................................................................... 65

Използване на отчети

....................................................................................................................... 65

Печат на отчети за потвърждение за факс

.................................................................... 66

Печат на отчети за грешка във факса

............................................................................ 67

Печат и преглед на факс регистъра

............................................................................... 67

Изчистване на факс регистъра

....................................................................................... 67

Отпечатване на подробности от последната факс транзакция

.................................... 68

Отпечатване на отчет с номерата на повикванията

...................................................... 68

Преглед на хронологията на обажданията

.................................................................... 68

6 Уеб услуги ..................................................................................................................................................... 69

Какво са Уеб услуги

? ........................................................................................................................ 69

Настройка на Уеб услуги

.................................................................................................................. 70

Използване на уеб услуги

................................................................................................................ 71

HP ePrint ........................................................................................................................... 71
HP Printables ..................................................................................................................... 72

Премахване на Уеб услуги

............................................................................................................... 73

7 Работа с касетите с мастило ...................................................................................................................... 74

Информация за касетите с мастило и печатащата глава

.............................................................. 74

Приблизителна оценка на нивата на мастилото

............................................................................ 75

Смяна на касетите с мастило

........................................................................................................... 75

Поръчка на касети с мастило

.......................................................................................................... 77

Съхранение на консумативите за печат

......................................................................................... 78

Съхраняване на анонимна информация за използване

................................................................. 78

Гаранционна информация за касетите с мастило

.......................................................................... 79

BGWW

vii

background image

8 Настройка на мрежата ................................................................................................................................ 80

Настройване на принтера за безжична връзка

.............................................................................. 80

Преди да започнете

......................................................................................................... 80

Настройка на принтера в безжичната мрежа

................................................................ 81

Промяна на начина на свързване

................................................................................... 81

Тест на безжичната връзка

............................................................................................. 82

Включване или изключване на възможността за безжична връзка на принтера

....... 83

Промяна на мрежовите настройки

.................................................................................................. 83

Използване на директен безжичен печат на

HP ............................................................................ 84

9 Инструменти за управление на принтера ................................................................................................ 88

Toolbox (Кутия с инструменти) (Windows) ...................................................................................... 88
HP Utility (Помощна програма на HP) (OS X) .................................................................................. 88
Вграден уеб сървър

.......................................................................................................................... 89

За бисквитките

................................................................................................................. 89

Отваряне на вградения уеб сървър

................................................................................ 90

Заключване на контролния панел

................................................................................... 90

Вграденият уеб сървър не може да се отвори

.............................................................. 90

10 Решаване на проблем ............................................................................................................................... 92

Поддръжка от

HP .............................................................................................................................. 92

Регистриране на принтер

................................................................................................ 92

Процес на поддръжка

...................................................................................................... 92

Получаване на електронна поддръжка

.......................................................................... 93

Поддръжка от

HP по телефона ....................................................................................... 93

Преди да се обадите

, направете следното .................................................... 94

Срок на поддръжката по телефона

................................................................ 94

Телефонни номера за поддръжка

.................................................................. 94

След срока за безплатна поддръжка по телефона

....................................... 94

Получаване на помощна информация от контролния панел на принтера

................................... 94

Запознаване с отчетите на принтера

.............................................................................................. 95

Отчет за състоянието на принтера

................................................................................. 95

Страница с мрежова конфигурация

................................................................................ 96

Отчет за качеството на печат

.......................................................................................... 99

Отчет от теста на безжичната връзка

........................................................................... 101

Отчет за достъп до уеб

.................................................................................................. 101

Решаване на проблеми на принтера

............................................................................................. 101

Решаване на проблеми при печатане

........................................................................................... 103

Разрешаване на проблеми при копиране

..................................................................................... 106

Решаване на проблеми при сканиране

......................................................................................... 107

viii

BGWW

background image

Разрешаване на проблеми с факса

............................................................................................... 111

Тестът на факса е неуспешен

....................................................................................... 111

Дисплеят винаги показва

"Phone Off Hook" (Вдигната слушалка на телефона) ........ 116

Принтерът има проблеми при изпращане и получаване на факсове

........................ 116

Принтерът може да получава

, но не може да изпраща факсове ............................... 118

Принтерът може да изпраща

, но не може да получава факсове ............................... 120

Факс сигналите се записват на телефонния секретар

................................................ 120

Телефонният кабел

, предоставен с принтера, не е достатъчно дълъг ..................... 120

Компютърът не може да получава факсове

(HP Digital Fax) ...................................... 121

Решаване на проблеми при използване на уеб услуги

................................................................ 121

Разрешаване на мрежови проблеми

............................................................................................. 122

Отстраняване на общи неизправности с мрежата

....................................................... 122

Не възможно безжично свързване на принтера

.......................................................... 123

Поддръжка на принтера

................................................................................................................. 125

Почистване на стъклото на скенера

............................................................................. 126

Почистване на външната част

....................................................................................... 126

Почистване на подаващото устройство

........................................................................ 127

Поддържане на печатащата глава и касетите с мастило

............................................ 129

Почистване на заседнала хартия

................................................................................................... 130

Изчистване на печатащата каретка

............................................................................................... 137

Възстановяване на стойности по подразбиране и настройки

..................................................... 137

Приложение а Техническа информация

................................................................................................... 139

Спецификации

................................................................................................................................. 139

Информация за нормативната уредба

.......................................................................................... 142

Нормативен номер на модела

....................................................................................... 143

Декларация на Федералната комисия по комуникации

(FCC) ................................... 144

Бележка за потребителите в Корея

.............................................................................. 144

Декларация за съответствие с

VCCI (клас Б) за потребителите в Япония ................ 144

Бележка за потребителите в Япония относно захранващия кабел

............................ 144

Декларация за емисиите на шум за Германия

............................................................ 145

Декларация за работни места с екранно оборудване за Германия

........................... 145

Бележка за потребителите на телефонната мрежа в САЩ

: Изисквания на

Федералната комисия по комуникации

(FCC) ............................................................. 146

Бележка за потребителите на телефонната мрежа в Канада

.................................... 147

Бележка за потребители в Европейското икономическо пространство

.................... 147

Бележка за потребители на телефонната мрежа в Германия

.................................... 148

Декларация за използване на факс по кабел за Австралия

....................................... 148

Декларацията за нормативни положения на Европейския съюз

................................ 148

Продукти с външни променливотокови адаптери

....................................... 148

BGWW

ix

background image

Продукти с безжична функционалност

........................................................ 148

Декларация за европейска телефонна мрежа

(Модем/Факс) .................... 149

Декларация за съответствие

......................................................................................... 150

Информация за нормативната уредба за безжични продукти

.................................... 151

Излагане на радиочестотно излъчване

........................................................ 151

Бележка за потребителите в Бразилия

........................................................ 151

Бележка за потребителите в Канада

............................................................ 152

Бележка за потребителите в Тайван

............................................................ 152

Бележка за потребителите в Мексико

......................................................... 153

Бележка за потребителите в Япония относно безжичната мрежа

............ 153

Програма за екологичен контрол на продуктите

......................................................................... 153

Използване на хартията

................................................................................................. 154

Пластмаси

....................................................................................................................... 154

Информационни листове за безопасност на материалите

......................................... 154

Програма за рециклиране

............................................................................................. 154

Програма за рециклиране на консумативите на мастиленоструйните принтери
на

HP ............................................................................................................................... 154

Изхвърляне на отпадъци от оборудване от потребители

........................................... 154

Консумация на енергия

................................................................................................. 155

Химически вещества

...................................................................................................... 155

Изхвърляне на батериите в Тайван

.............................................................................. 155

Декларация за батерията за Бразилия

......................................................................... 155

Бележка относно материал перхлорат за Калифорния

.............................................. 155

Таблица с токсични и опасни вещества

(Китай) .......................................................... 156

Ограничение на опасните вещества

(Украйна) ............................................................ 156

Ограничение на опасните вещества

(Индия) ............................................................... 156

EPEAT ............................................................................................................................. 156
Информация за

SEPA Ecolabel за потребители в Китай ............................................. 157

Приложение б Допълнителна настройка на факс

................................................................................... 158

Настройване на факса

(паралелни телефонни системи) ............................................................ 158

Избор на правилната настройка на факса за дома или офиса

................................... 159

Вариант А

: Отделна факс линия (на която не се получават гласови повиквания) .... 162

Вариант Б

: Настройка на принтера с DSL .................................................................... 163

Вариант В

: Настройка на принтера с PBX телефонна система или ISDN линия ...... 164

Вариант Г

: Факс с разграничително позвъняване на същата линия .......................... 164

Вариант Д

: Споделена гласова/факс линия .................................................................. 166

Вариант Е

: Споделена гласова/факс линия с гласова поща ........................................ 167

Вариант Ж

: Факс линия, споделена с компютърен модем (без получаване на

гласови повиквания

) ...................................................................................................... 169

x

BGWW

background image

Настройване на принтера за работа с компютърен модем за
комутируема връзка

...................................................................................... 169

Настройване на принтера за работа с компютърен

DSL/ADSL модем ...... 170

Вариант З

: Споделена с компютърен модем линия за гласови и факс повиквания . 172

Споделена с компютърен комутируем модем линия за гласови и факс
повиквания

..................................................................................................... 172

Споделена с компютърен

DSL/ADSL модем линия за гласови и факс

повиквания

..................................................................................................... 174

Вариант И

: Споделена гласова/факс линия с телефонен секретар ........................... 177

Вариант Й

: Споделена линия глас/факс с компютърен модем и телефонен

секретар

.......................................................................................................................... 178

Споделена линия глас

/факс с компютърен модем за комутируема

връзка и телефонен секретар

...................................................................... 179

Споделена с компютърен

DSL/ADSL модем и телефонен секретар

линия за гласови и факс повиквания

........................................................... 181

Вариант К

: Споделена гласова/факс линия с компютърен комутируем модем и

гласова поща

.................................................................................................................. 183

Настройка на факса със серийна телефонна система

................................................................ 185

Тест на настройките на факса

....................................................................................................... 185

Приложение в Грешки

(Windows) ............................................................................................................... 187

Ниско ниво на мастилото

............................................................................................................... 187

Много ниско ниво на мастилото

.................................................................................................... 188

Проблем с касетата с мастило

....................................................................................................... 188

Размерите на хартията не съвпадат

.............................................................................................. 189

Каретката на касетите с мастило е блокирана

............................................................................ 189

Заседнала хартия или проблем с тава

.......................................................................................... 189

Няма хартия

.................................................................................................................................... 189

Документът не можа да бъде отпечатан

...................................................................................... 190

Неизправност в принтера

............................................................................................................... 190

Отворена вратичка

.......................................................................................................................... 190

Неизправност в касета с мастило

.................................................................................................. 190

Проблем с надстройката на консумативи за принтера

................................................................ 190

Съвет за фалшиви касети

.............................................................................................................. 190

Използване на

SETUP (ИНСТАЛАЦИОННИ) касети ...................................................................... 191

Не използвайте

SETUP (ИНСТАЛАЦИОННИ) касети ..................................................................... 191

Несъвместими касети с мастило

................................................................................................... 191

Проблем с подготовката на принтера

........................................................................................... 191

Хартията е твърде къса

.................................................................................................................. 191

Неправилно инсталирана касета с мастило

................................................................................. 191

Проблем с касети

SETUP ............................................................................................................... 192

BGWW

xi

background image

Проблем с печатаща глава

............................................................................................................. 192

Несъвместима касета

HP Instant Ink ............................................................................................. 192

Употребена касета

HP Instant Ink .................................................................................................. 192

Свържете принтера към

HP Connected ........................................................................................ 192

Не може да печата

.......................................................................................................................... 193

Затворена изходна тава

.................................................................................................................. 193

Заседнала хартия в автоматичното подаващо устройство

.......................................................... 193

Инсталирана е касета

HP Protected .............................................................................................. 193

Азбучен указател

........................................................................................................................................... 194

xii

BGWW

background image

1