HP Officejet Pro 6830 - Настройване на принтера за работа с компютърен модем за комутируема връзка

background image

Настройване на принтера за работа с компютърен модем за комутируема връзка

Ако използвате една и съща телефонна линия както за изпращане на факсове

, така и за

компютърния модем за комутируема връзка

, следвайте указанията по-долу, за да настроите

принтера

.

Фигура б-

6 Изглед на принтера отзад

1

Телефонна розетка

2

Използвайте телефонния кабел

, предоставен в кутията с принтера, за да го свържете

към порта

"1-LINE".

Може да се наложи да свържете доставения телефонен кабел към адаптера

,

предоставен за вашата страна

/регион.

3

Компютър с модем

BGWW

Настройване на факса

(паралелни телефонни системи) 169

background image

Настройване на принтера за работа с компютърен модем за комутируема връзка

1. Извадете белия предпазител от порта, означен с 2-EXT на гърба на принтера.
2. Намерете телефонния кабел, който се свързва от гърба на компютъра (т.е. компютърния

комутируем модем

) към съответната телефонна розетка. Извадете кабела от телефонната

розетка и го включете в порта

, означен с 2-EXT на гърба на принтера.

3. Като използвате телефонния кабел, доставен в опаковката с принтера, свържете единия

край към телефонната розетка

, а другия – към порта, означен с 1-LINE на гърба на

принтера

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да свържете доставения телефонен кабел към
адаптера

, предоставен за вашата страна/регион.

Ако не използвате приложения кабел за свързване от телефонната розетка към принтера

,

е възможно да не можете да работите успешно с факса

. Този специален телефонен кабел

е различен от телефонните кабели

, с които може вече да разполагате във вашия дом или

офис

.

4. Изключете тази настройка, ако софтуерът на модема е настроен да приема автоматично

факсове на компютъра

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не изключите настройката за автоматично приемане на факсове от
софтуера на модема

, принтерът няма да може да получава факсове.

5. Включете настройката Auto Answer (Автоматичен отговор).
6. (По избор) Променете настройката Rings to Answer (Позвънявания преди отговаряне) на

най

-ниската (две позвънявания).

7. Изпълнете тест за факса.

Когато телефонът позвъни

, принтерът ще отговори автоматично след броя позвънявания,

които сте задали в настройката

Rings to Answer (Позвънявания преди отговаряне). Принтерът

започва да изпраща сигнали за получаване на факс към изпращащия факс апарат и получава
факса

.

Ако срещнете проблеми

, докато настройвате принтера с допълнителното оборудване, се

свържете с вашия местен доставчик на услуги или производител за допълнителна помощ

.