HP Officejet Pro 6830 - Споделена линия глас/факс с компютърен модем за комутируема връзка и телефонен секретар

background image

/факс с компютърен модем за комутируема връзка и

телефонен секретар

Има два различни начина да настроите принтера с компютъра в зависимост от броя на
телефонните портове на вашия компютър

. Преди да започнете, проверете компютъра, за да

видите дали той разполага с един или два телефонни порта

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на компютъра ви има само един телефонен слот

, трябва да закупите

паралелен разпределител

(наричан още "съединител"), както е показано на илюстрацията.

(Паралелният разпределител има един RJ-11 порт отпред и два RJ-11 порта на гърба. Не
използвайте телефонен разпределител за две линии

, както и сериен или паралелен

разпределител с два

RJ-11 порта отпред и контакт на гърба).

Фигура б-

12 Пример на паралелен разклонител

Фигура б-

13 Изглед на принтера отзад

1

Телефонна розетка

2

Телефонен слот

"IN" ("ВХОД") на вашия компютър

3

Телефонен слот

"OUT" ("ИЗХОД") на вашия компютър

4

Телефон

(по избор)

5

Телефонен секретар

6

Компютър с модем

7

Използвайте телефонния кабел

, предоставен в кутията с принтера, за да го свържете към

порта

1-LINE.

Може да се наложи да свържете доставения телефонен кабел към адаптера

, предоставен

за вашата страна

/регион.

BGWW

Настройване на факса

(паралелни телефонни системи) 179

background image

Настройване на принтера на същата телефонна линия като компютъра с два телефонни порта

1. Извадете белия предпазител от порта, означен с 2-EXT на гърба на принтера.
2. Намерете телефонния кабел, който се свързва от гърба на компютъра (т.е. компютърния

комутируем модем

) към съответната телефонна розетка. Извадете кабела от телефонната

розетка и го включете в порта

, означен с 2-EXT на гърба на принтера.

3. Изключете телефонния секретар от розетката на стената и го включете в порта, означен с

"OUT" ("ИЗХОД") на гърба на компютъра (компютърния модем).

4. Като използвате телефонния кабел, доставен в опаковката с принтера, свържете единия

край към телефонната розетка

, а другия – към порта, означен с 1-LINE на гърба на

принтера

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да свържете доставения телефонен кабел към
адаптера

, предоставен за вашата страна/регион.

Ако не използвате приложения кабел за свързване от телефонната розетка към принтера

,

е възможно да не можете да работите успешно с факса

. Този специален телефонен кабел

е различен от телефонните кабели

, с които може вече да разполагате във вашия дом или

офис

.

5. (По избор) Ако телефонният секретар няма вграден телефон, може да свържете телефон

към порта

"OUT" отзад на телефонния секретар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашият телефонен секретар не дава възможност за свързване на
външен телефон

, можете да закупите и използвате паралелен разпределител (наричан

още съединител

), за да свържете както телефонния секретар, така и телефона към

принтера

. За тези връзки можете да използвате стандартни телефонни кабели.

6. Изключете тази настройка, ако софтуерът на модема е настроен да приема автоматично

факсове на компютъра

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не изключите настройката за автоматично приемане на факсове от
софтуера на модема

, принтерът няма да може да получава факсове.

7. Включете настройката Auto Answer (Автоматичен отговор).
8. Настройте телефонният секретар да отговаря след по-малък брой позвънявания.
9. Променете настройката Rings to Answer (Позвънявания преди отговаряне) на принтера на

максималния брой позвънявания

, поддържани от продукта. (Максималният брой

позвънявания зависи от страната

/региона.)

10. Изпълнете тест за факса.

Когато телефонът позвъни

, телефонният секретар ще отговори след броя на позвъняванията,

който сте задали

, и ще възпроизведе записания от вас поздрав. През това време принтерът

следи повикването и

"слуша" за факс сигнали. Ако се получат факс сигнали, принтерът ще

подаде сигнал за получаване на факс и ще се получи съответният факс

. Ако не се получат

факс сигнали

, принтерът ще спре да следи линията, след което телефонният секретар ще

запише гласовото съобщение

.

Ако срещнете проблеми

, докато настройвате принтера с допълнителното оборудване, се

свържете с вашия местен доставчик на услуги или производител за допълнителна помощ

.

180 Приложение б Допълнителна настройка на факс

BGWW

background image

Споделена с компютърен