HP Officejet Pro 6830 - Изхвърляне на отпадъци от оборудване от потребители

background image

Изхвърляне на отпадъци от оборудване от потребители

Този символ означава

, че не трябва да изхвърляте вашия продукт заедно с

другите битови отпадъци

. Вместо това, вие трябва да защитите човешкото здраве

и околната среда като предадете отпадъчното оборудване в определен пункт за
събиране за рециклиране на отпадъците от електрическо и електронно
оборудване

. За повече информация се свържете с местната служба за

изхвърляне на битови отпадъци или отидете на

http://www.hp.com/recycle.

154 Приложение а Техническа информация

BGWW