HP Officejet Pro 6830 - Отпечатване на подробности от последната факс транзакция

background image

Отпечатване на подробности от последната факс транзакция

На отчета на последната факс транзакция се отпечатват подробностите за последната факс
транзакция

. Подробности включват номера на факса, броя на страниците и състоянието на

факса

.

Отпечатване на отчета на последната факс транзакцията

1. От дисплея на контролния панел на принтера докоснете Настройка.
2. Докоснете Настройка на факса, а след това Reports (Отчети).
3. Докоснете Print Fax Reports (Отпечатване на факс отчети).
4. Докоснете Last Transaction (Последна транзакция).
5. Докоснете Print (Печат) за стартиране на печата.