HP Officejet Pro 6830 - Ръчно получаване на факс

background image

Ръчно получаване на факс

Когато сте на телефона

, лицето, с което разговаряте, може да ви изпрати факс, докато все още

сте свързани

. Можете да вдигнете слушалката, за да разговаряте или слушате за факс тонове.

Можете да получавате факсове ръчно от телефон

, който е свързан директно към принтера (на

порта

2-EXT).

BGWW

Получаване на факс

51

background image

Ръчно получаване на факс

1. Уверете се, че принтерът е включен, както и че е поставена хартия в главната тава.
2. Отстранете всички оригинали от тавата за подаване на документи.
3. Задайте висока стойност на настройката Rings to Answer (Позвънявания преди

отговаряне

), за да можете да отговаряте на входящите повиквания преди принтера. Също

така можете да изключите настройката

Auto Answer (Автоматичен отговор), така че

принтерът да не отговаря автоматично на повикванията

.

4. Ако в момента разговаряте по телефона с подателя, кажете му да натисне Старт на факс

апарата си

.

5. Когато чуете факс сигналите на изпращащия факс апарат, направете следното:

а.

От дисплея на контролния панел на принтера докоснете

Fax (Факс), докоснете Send

and Receive (Приемане и получаване), след което докоснете Receive Now

(Получаване сега).

б.

След като принтерът започне да получава факса

, можете да затворите телефона или

да останете на линия

. Телефонната линия няма да издава звуци по време на

предаването на факса

.