Nápověda pro HP Officejet Pro 6830

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Návod k obsluze

background image

Informace o autorských právech

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. vydání, 7/2014

Upozornění společnosti Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto dokumentu

mohou být změněny bez předchozího

upozornění.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce,

úpravy či překlad tohoto dokumentu bez

předchozího písemného povolení

společnosti Hewlett-Packard jsou zakázány

s výjimkou případů povolených zákony

o autorských právech.

Jediná záruka k produktům a službám HP

je určena záručními podmínkami

přiloženými k těmto produktům a službám.

Žádné ze zde uvedených informací

nemohou být považovány za základ pro

vznik jakékoli další záruky. Společnost HP

není odpovědná za technické nebo tiskové

chyby obsažené v tomto dokumentu.

Ochranné známky

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, a

Windows 8.1 jsou registrované ochranné

známky společnosti Microsoft Corporation

v USA.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR

jsou registrované ochranné známky v USA.

Mac, OS X a AirPrint jsou registrované

ochranné známky společnosti Apple Inc.

v USA a dalších zemích.

background image

Bezpečnostní informace

Při používání tohoto produktu vždy

dodržujte bezpečnostní předpisy, aby se

zamezilo nebezpečí zranění v důsledku

požáru nebo poranění elektrickým

proudem.

1. Prostudujte si všechny pokyny obsažené

v dokumentaci k tiskárně a ujistěte se, že

jim rozumíte.

2. Dodržujte všechna varování a instrukce

vyznačené na produktu.

3. Před čištěním produkt odpojte ze síťové

zásuvky.

4. Tento produkt neinstalujte ani

nepoužívejte blízko vody nebo když jste se

namočili.

5. Produkt bezpečně umístěte na stabilní

povrch.

6. Produkt umístěte na chráněném místě

tak, aby nikdo nemohl šlápnout na kabely

nebo přes ně klopýtnout, a aby nedošlo

k jejich poškození.

7. Pokud produkt nepracuje běžným

způsobem, viz Řešení problémů.

8. Uvnitř produktu se nevyskytují žádné

části, které by uživatel mohl sám opravit.

S požadavky na servis se obraťte na

kvalifikované pracovníky servisu.

background image
background image

Obsah

1 Postup ............................................................................................................................................................... 1

2 Začínáme .......................................................................................................................................................... 2

Usnadnění ............................................................................................................................................ 2
HP EcoSolutions (společnost HP a životní prostředí) .......................................................................... 3

Řízení spotřeby energie ....................................................................................................... 3
Šetření tiskovým spotřebním materiálem ............................................................................ 3

Porozumění součástem tiskárny .......................................................................................................... 4

Pohled zepředu .................................................................................................................... 4
Oblast tiskových materiálů ................................................................................................... 5
Pohled zezadu ..................................................................................................................... 5

Použití ovládacího panelu tiskárny ....................................................................................................... 6

Přehled tlačítek a kontrolek ................................................................................................. 6
Ikony displeje ovládacího panelu ......................................................................................... 6
Změna nastavení tiskárny .................................................................................................... 7

Základní informace o papíru ................................................................................................................. 8

Doporučené papíry pro tisk .................................................................................................. 8
Objednávka papíru HP ...................................................................................................... 10
Tipy pro výběr a používání papíru ..................................................................................... 10

Vložení papíru .................................................................................................................................... 11
Vložení předlohy na sklo skeneru ...................................................................................................... 16
Vkládání předloh do podavače dokumentů ........................................................................................ 17
Připojení jednotky USB flash .............................................................................................................. 18
Aktualizace tiskárny ............................................................................................................................ 18
Spusťte software tiskárny HP (Windows) ........................................................................................... 19
Vypnutí tiskárny .................................................................................................................................. 19

3 Tisk ................................................................................................................................................................. 20

Tisk dokumentů .................................................................................................................................. 20
Tisk letáků .......................................................................................................................................... 21
Tisk na obálky .................................................................................................................................... 22
Tisk fotografií ...................................................................................................................................... 24
Tisk na papír se speciálním nebo vlastním formátem ........................................................................ 25
Oboustranný tisk (duplexní tisk) ......................................................................................................... 27
Tisk s použitím možnosti Maximální rozlišení .................................................................................... 28
Tipy pro úspěšný tisk .......................................................................................................................... 29

CSWW

v

background image

Tisk pomocí funkce AirPrintTM .......................................................................................................... 32

4 Kopírování a skenování .................................................................................................................................. 33

Kopírování .......................................................................................................................................... 33
Skenování .......................................................................................................................................... 34

Skenování do počítače ...................................................................................................... 34
Skenování do paměťového zařízení .................................................................................. 36
Skenování do e-mailové zprávy ......................................................................................... 36

Nastavení funkce Skenování do e-mailu ........................................................... 36
Používání funkce skenování do e-mailu ........................................................... 37
Změna nastavení účtu ....................................................................................... 37

Skenování pomocí funkce Webscan ................................................................................. 38
Skenování dokumentů ve formě upravitelného textu ......................................................... 38

Skenování dokumentů ve formě upravitelného textu ........................................ 39
Pokyny pro skenování dokumentů ve formě upravitelného textu ...................... 40

5 Fax .................................................................................................................................................................. 42

Odeslání faxu ..................................................................................................................................... 42

Odeslání standardního faxu ............................................................................................... 42
Odeslání standardního faxu z počítače ............................................................................. 43
Odeslání faxu z telefonu .................................................................................................... 44
Odeslání faxu pomocí monitorovaného vytáčení ............................................................... 44
Odeslání faxu z paměti ...................................................................................................... 45
Posílání faxu více příjemcům ............................................................................................. 45
Odeslání faxu v režimu opravy chyb .................................................................................. 46

Příjem faxu ......................................................................................................................................... 46

Příjem faxu ručně ............................................................................................................... 47
Nastavení záložního faxu .................................................................................................. 47
Opakovaný tisk přijatých faxů z paměti ............................................................................. 48
Předávání faxů na jiné číslo ............................................................................................... 48
Nastavení automatického zmenšení příchozích faxů ........................................................ 49
Blokování faxových čísel ................................................................................................... 49
Příjem faxů pomocí nástroje HP Digital Fax ...................................................................... 50

Požadavky pro nástroj HP Digital Fax ............................................................... 51
Aktivace nástroje HP Digital Fax ....................................................................... 51
Úprava nastavení nástroje HP Digital Fax ........................................................ 51

Nastavení kontaktů telefonního seznamu .......................................................................................... 52

Nastavení a změna kontaktů telefonního seznamu ........................................................... 52
Nastavení a změna skupinových kontaktů telefonního seznamu ...................................... 53
Odstranění kontaktů telefonního seznamu ........................................................................ 54
Tisk seznamu kontaktů telefonního seznamu .................................................................... 54

vi

CSWW

background image

Změna nastavení faxu ........................................................................................................................ 55

Konfigurace záhlaví faxu ................................................................................................... 55
Nastavení režimu odpovědi (automatická odpověď) ......................................................... 55
Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu ................................................................. 56
Změna odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění ....................................... 56
Nastavení typu volby ......................................................................................................... 57
Nastavení možností opakované volby ............................................................................... 57
Nastavení rychlosti faxu ..................................................................................................... 58
Nastavení hlasitosti faxu .................................................................................................... 58

Fax a digitální telefonní služby ........................................................................................................... 58
Protokol Fax over Internet .................................................................................................................. 59
Použití protokolů ................................................................................................................................. 59

Tisk protokolů potvrzení faxů ............................................................................................. 60
Tisk chybových protokolů faxů ........................................................................................... 61
Tisk a zobrazení protokolu faxů ......................................................................................... 61
Vymazání protokolu faxu ................................................................................................... 61
Tisk detailů poslední faxové transakce .............................................................................. 61
Tisk Protokolu ID volajících ............................................................................................... 62
Zobrazení Historie volání ................................................................................................... 62

6 Webové služby ................................................................................................................................................ 63

Co jsou webové služby? ..................................................................................................................... 63
Nastavení webových služeb ............................................................................................................... 63
Použití webových služeb .................................................................................................................... 65

HP ePrint ........................................................................................................................... 65
Tiskové materiály HP ......................................................................................................... 66

Odebrání webových služeb ................................................................................................................ 66

7 Práce s inkoustovými kazetami ....................................................................................................................... 67

Informace o inkoustových kazetách a tiskové hlavě .......................................................................... 67
Kontrola odhadovaných hladin inkoustu ............................................................................................. 68
Výměna inkoustových kazet ............................................................................................................... 68
Objednání inkoustových kazet ........................................................................................................... 70
Ukládání tiskového spotřebního materiálu ......................................................................................... 71
Uchovávání anonymních údajů o používání ...................................................................................... 71
Informace o záruce na inkoustové kazety .......................................................................................... 71

8 Nastavení sítě ................................................................................................................................................. 73

Nastavení tiskárny pro bezdrátovou komunikaci ................................................................................ 73

První kroky ......................................................................................................................... 73

CSWW

vii

background image

Nastavení tiskárny v bezdrátové síti .................................................................................. 74
Změna typu připojení ......................................................................................................... 74
Test bezdrátového připojení .............................................................................................. 75
Zapnutí bezdrátového připojení tiskárny ............................................................................ 75

Změna nastavení sítě ......................................................................................................................... 75
Použití funkce HP Wireless Direct ...................................................................................................... 77

9 Nástroje správy tiskárny .................................................................................................................................. 80

Panel nástrojů (Windows) .................................................................................................................. 80
HP Utility (OS X) ................................................................................................................................. 80
Integrovaný webový server ................................................................................................................ 81

Soubory cookies ................................................................................................................ 81
Spuštění integrovaného webového serveru ...................................................................... 81
Zámek ovládacího panelu .................................................................................................. 82
Integrovaný webový server nelze otevřít ........................................................................... 82

10 Řešení problémů ........................................................................................................................................... 84

Podpora společnosti HP ..................................................................................................................... 84

Registrace tiskárny ............................................................................................................ 84
Průběh podpory ................................................................................................................. 84
Získání podpory elektronických zařízení ........................................................................... 85
Telefonická podpora HP .................................................................................................... 85

Předtím, než zavoláte ....................................................................................... 86
Délka období poskytování telefonické podpory ................................................. 86
Telefonní čísla oddělení podpory ...................................................................... 86
Po vypršení lhůty telefonické podpory .............................................................. 86

Nápověda na ovládacím panelu tiskárny ........................................................................................... 86
Porozumění zprávám tiskárny ............................................................................................................ 86

Protokol o stavu tiskárny .................................................................................................... 87
Stránka s konfigurací sítě .................................................................................................. 88
Protokol kvality tisku .......................................................................................................... 90
Protokol o testu bezdrátového připojení ............................................................................ 92
Protokol o přístupu k webu ................................................................................................ 92

Vyřešení problému s tiskárnou ........................................................................................................... 92
Vyřešení problémů s tiskem ............................................................................................................... 94
Řešení problémů s kopírováním ........................................................................................................ 96
Řešení problémů se skenováním ....................................................................................................... 97
Řešení problémů s faxem ................................................................................................................ 100

Selhal test faxu ................................................................................................................ 101
Na displeji se stále zobrazuje hlášení Telefon je vyvěšený ............................................. 106
Tiskárna má problémy s odesíláním a příjmem faxů ....................................................... 106

viii

CSWW

background image

Tiskárna nemůže faxy přijímat, ale může je odesílat ....................................................... 108
Tiskárna nemůže faxy odesílat, ale může je přijímat ....................................................... 109
Faxové tóny se nahrávají na záznamník ......................................................................... 110
Telefonní kabel dodaný s tiskárnou není dostatečně dlouhý ........................................... 110
Počítač nemůže přijmout faxy (HP Digital Fax) ............................................................... 110

Řešení problémů pomocí webových služeb ..................................................................................... 111
Řešení problémů se sítí ................................................................................................................... 111

Řešení obecných problémů se sítí .................................................................................. 112
K tiskárně se nelze bezdrátově připojit ............................................................................ 112

Údržba tiskárny ................................................................................................................................ 115

Čištění skla skeneru ........................................................................................................ 115
Čištění vnějších ploch ...................................................................................................... 116
Vyčistěte podavač dokumentů ......................................................................................... 116
Údržba tiskové hlavy a inkoustových kazet ..................................................................... 118

Odstraňování uvíznutého papíru ...................................................................................................... 118
Vyčištění vozíku tiskových kazet ...................................................................................................... 126
Obnovení výchozích hodnot a nastavení ......................................................................................... 126

Dodatek A Technické informace ...................................................................................................................... 128

Technické údaje ............................................................................................................................... 128
Regulatorní informace ...................................................................................................................... 131

Zákonné identifikační číslo modelu .................................................................................. 132
Prohlášení FCC ............................................................................................................... 133
Poznámka pro uživatele v Koreji ..................................................................................... 133
Japonské prohlášení o shodě se standardy VCCI (třída B) ............................................. 133
Poznámky o napájecím kabelu pro uživatele v Japonsku ............................................... 133
Prohlášení o hlukových emisích pro Německo ................................................................ 134
Prohlášení o pracovištích se zobrazovacími zařízeními v Německu ............................... 134
Upozornění pro uživatele telefonní sítě v USA: Požadavky FCC .................................... 135
Upozornění pro uživatele kanadské telefonní sítě ........................................................... 136
Upozornění pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru .................................... 136
Upozornění pro uživatele německé telefonní sítě ............................................................ 137
Prohlášení o faxu na pevné lince pro Austrálii ................................................................. 137
Upozornění pro Evropskou unii ....................................................................................... 137

Produkty s externími napájecími adaptéry ...................................................... 137
Produkty s bezdrátovými funkcemi ................................................................. 137
Prohlášení o telefonní síti v Evropě (modem/fax) ........................................... 138

Prohlášení o shodě .......................................................................................................... 139
Regulatorní informace pro bezdrátové produkty .............................................................. 140

Vystavení radiaci na rádiové frekvenci ............................................................ 140
Poznámka pro uživatele v Brazílii ................................................................... 140

CSWW

ix

background image

Poznámka pro uživatele v Kanadě .................................................................. 141
Poznámka pro uživatele na Tchaj-wanu ......................................................... 141
Upozornění uživatelům v Mexiku .................................................................... 142
Oznámení o bezdrátových sítích pro uživatele v Japonsku ............................ 142

Program pro kontrolu ochrany životního prostředí ........................................................................... 142

Použití papíru ................................................................................................................... 143
Plasty ............................................................................................................................... 143
Bezpečnostní listy materiálu ............................................................................................ 143
Program recyklace ........................................................................................................... 143
Program recyklace inkoustového spotřebního materiálu HP ........................................... 143
Likvidace odpadního zařízení uživateli ............................................................................ 143
Spotřeba elektrické energie ............................................................................................. 143
Chemické látky ................................................................................................................ 144
Likvidace baterií na Tchaj-wanu ...................................................................................... 144
Oznámení týkající se baterií pro Brazílii .......................................................................... 144
Upozornění na perchlorátový materiál - Kalifornie ........................................................... 144
Tabulka toxických a nebezpečných látek (Čína) ............................................................. 145
Omezení nebezpečných látek (RoHS) (Ukrajina) ............................................................ 145
Omezení nebezpečných látek (RoHS) (Indie) ................................................................. 145
EPEAT ............................................................................................................................. 145
Uživatelské informace o certifikátu SEPA Ecolabel pro Čínu .......................................... 146

Dodatek B Další nastavení faxu ....................................................................................................................... 147

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) ............................................................................ 147

Výběr správného nastavení faxu pro domácnost a kancelář ........................................... 148
Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání) ............................. 150
Případ B: Nastavení tiskárny pro DSL ............................................................................. 151
Případ C: Nastavení tiskárny pro telefonní systém PBX nebo linku ISDN ...................... 152
Případ D: Fax se službou rozlišovacího vyzvánění na téže lince .................................... 153
Případ E: Sdílená hlasová/faxová linka ........................................................................... 154
Případ F: Sdílená hlasová/faxová linka s hlasovou poštou ............................................. 155
Případ G: Faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače (bez
příjmu hlasového volání) .................................................................................................. 156

Nastavení tiskárny s počítačovým modemem pro vytáčené připojení ............ 157
Nastavení tiskárny s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače ................ 158

Případ H: Sdílená linka hlas/fax s modemem pro telefonické připojení počítače ............ 159

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení
počítače ........................................................................................................... 159
Hlasová a faxová linka sdílená s modemem DSL/ADSL pro telefonické
připojení počítače ............................................................................................ 161

Případ I: Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem ................................................ 163

x

CSWW

background image

Případ J: Hlasová a faxová linka sdílená s počítačovým modemem a se záznamníkem 164

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení
počítače a se záznamníkem ........................................................................... 164
Hlasová a faxová linka sdílená s modemem počítače DSL/ADSL a se
záznamníkem .................................................................................................. 166

Případ K: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače
a hlasovou poštu .............................................................................................................. 168

Nastavení faxu sériového typu ......................................................................................................... 170
Test nastavení faxu .......................................................................................................................... 170

Dodatek C Chyby (operační systém Windows) ............................................................................................... 172

Dochází inkoust ................................................................................................................................ 172
Velmi málo inkoustu ......................................................................................................................... 173
Problém s inkoustovou kazetou ....................................................................................................... 173
Neshoda velikosti papíru .................................................................................................................. 174
Vozík inkoustových kazet je zablokovaný ........................................................................................ 174
Problém s uvíznutým papírem nebo zásobníkem ............................................................................ 174
Došel papír ....................................................................................................................................... 174
Tisk dokumentu selhal ...................................................................................................................... 174
Selhání tiskárny ................................................................................................................................ 175
Otevřená dvířka ................................................................................................................................ 175
Chyba inkoustové kazety ................................................................................................................. 175
Problém s upgradem spotřebního materiálu .................................................................................... 175
Rady k padělaným kazetám ............................................................................................................. 175
Použijte ZAVÁDĚCÍ kazety .............................................................................................................. 175
Nepoužívejte ZAVÁDĚCÍ kazety ...................................................................................................... 176
Nekompatibilní inkoustové kazety .................................................................................................... 176
Problém s přípravou tiskárny ............................................................................................................ 176
Papír je příliš krátký .......................................................................................................................... 176
Nesprávná instalace inkoustové kazety ........................................................................................... 176
Problémy s kazetami SETUP ........................................................................................................... 176
Problém s tiskovou hlavou ............................................................................................................... 177
Nekompatibilní kazeta HP Instant ink ............................................................................................... 177
Použitá kazeta HP Instant ink .......................................................................................................... 177
Připojte tiskárnu ke službě HP Connected ....................................................................................... 177
Nelze tisknout ................................................................................................................................... 177
Výstupní zásobník zavřen ................................................................................................................ 177
Papír uvízl v automatickém podavači dokumentů ............................................................................ 177
Je nainstalována chráněná kazeta HP ............................................................................................. 177

Rejstřík .............................................................................................................................................................. 179

CSWW

xi

background image

xii

CSWW

background image

1