HP Officejet Pro 6830 - Selhal test faxu

background image

Selhal test faxu

Na displeji se stále zobrazuje hlášení Telefon je vyvěšený

Tiskárna má problémy s odesíláním a příjmem faxů

Tiskárna nemůže faxy přijímat, ale může je odesílat

Tiskárna nemůže faxy odesílat, ale může je přijímat

Faxové tóny se nahrávají na záznamník

Telefonní kabel dodaný s tiskárnou není dostatečně dlouhý

Počítač nemůže přijmout faxy (HP Digital Fax)

Selhal test faxu

Jestliže jste provedli test faxu a tento test se nezdařil, zkontrolujte v protokolu základní informace o

chybě. V protokolu najděte podrobnější informace o tom, které části testu se nezdařily, a podle nich

vyhledejte možná řešení v příslušném tématu v této části.

Selhal test hardwaru faxu

Vypněte tiskárnu stisknutím tlačítka (Napájení) na ovládacím panelu tiskárny a poté ze zadní

strany tiskárny odpojte napájecí kabel. Po několika sekundách připojte napájecí kabel zpět

a zapněte napájení. Znovu proveďte test. Pokud se test znovu nezdaří, projděte si další

informace o odstraňování problémů v této části.

Pokuste se odeslat nebo přijmout testovací fax. Pokud odešlete nebo přijmete fax úspěšně,

nemusí se dále vyskytovat žádný problém.

Pokud spouštíte test pomocí Průvodce nastavením faxu (Windows) nebo z nástroje HP Utility

(OS X), zkontrolujte, zda zařízení není zaneprázdněno dokončováním jiné úlohy, jako je

přijímání faxu nebo vytváření kopie. Zkontrolujte, zda se na displeji nezobrazila zpráva, která

oznamuje, že je tiskárna zaneprázdněna. Pokud je zařízení zaneprázdněné, počkejte

s provedením testu, dokud úlohu nedokončí a nepřejde do stavu klidu.

Ujistěte se, že používáte telefonní kabel dodaný s tiskárnou. Pokud k propojení telefonní

zásuvky ve zdi a tiskárny nepoužijete dodaný telefonní kabel, pravděpodobně nebude možné

odesílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného s tiskárnou znovu spusťte test

faxu.

Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to způsobovat problémy při faxování. (Rozdělovač

je konektor pro dvě šňůry, který se zapojuje do zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a

připojit tiskárnu přímo do telefonní zásuvky ve zdi.

Po vyřešení všech problémů znovu spusťte test faxování a ujistěte se, že proběhne bez problémů a

že je tiskárna připravena k faxování. Pokud je Test hardwaru faxu stále neúspěšný a máte problémy

s faxováním, obraťte se na technickou podporu HP. Přejděte na stránku www.hp.com/support. Tato

webová stránka obsahuje informace a nástroje, které vám pomohou opravit řadu běžných problémů

CSWW

Řešení problémů s faxem 101

background image

s tiskárnou. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku Všechny

kontakty společnosti HP získejte informace o volání technické podpory.

Selhal test připojení faxu k aktivní telefonní zásuvce

Zkontrolujte spojení mezi telefonní zásuvkou ve zdi a tiskárnou a ujistěte se, že kabel je

nepoškozený.

Ujistěte se, že používáte telefonní kabel dodaný s tiskárnou. Pokud k propojení telefonní

zásuvky ve zdi a tiskárny nepoužijete dodaný telefonní kabel, pravděpodobně nebude možné

odesílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného s tiskárnou znovu spusťte test

faxu.

Ověřte, že je tiskárna správně připojena do telefonní zásuvky ve zdi. Jeden konec telefonního

kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a druhý do konektoru

označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
Další informace o řešení problémů se skenováním – kliknutím sem získáte více informací online.

Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to způsobovat problémy při faxování. (Rozdělovač

je konektor pro dvě šňůry, který se zapojuje do zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a

připojit tiskárnu přímo do telefonní zásuvky ve zdi.

Zkuste do zásuvky používané tiskárnou pomocí funkčního telefonního kabelu připojit funkční

telefon a zkontrolujte oznamovací tón. Jestliže neslyšíte oznamovací tón, obraťte se na

telekomunikační společnost a nechte zkontrolovat linku.

Pokuste se odeslat nebo přijmout testovací fax. Pokud odešlete nebo přijmete fax úspěšně,

nemusí se dále vyskytovat žádný problém.

Po vyřešení všech problémů znovu spusťte test faxování a ujistěte se, že proběhne bez problémů a

že je tiskárna připravena k faxování.

Selhal test připojení telefonního kabelu ke správnému portu faxu

Ujistěte se, že používáte telefonní kabel dodaný s tiskárnou. Pokud k propojení telefonní zásuvky ve

zdi a tiskárny nepoužijete dodaný telefonní kabel, pravděpodobně nebude možné odesílat a přijímat

faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného s tiskárnou znovu spusťte test faxu.
Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to způsobovat problémy při faxování. (Rozdělovač je

konektor pro dvě šňůry, který se zapojuje do zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a připojit

tiskárnu přímo do telefonní zásuvky ve zdi.
Zapojte telefonní kabel do správného portu.
1.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a

druhý do konektoru označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Pokud použijete port 2-EXT k připojení do telefonní zásuvky ve zdi, nemůžete

přijímat ani odesílat faxy. Port 2-EXT musí být použit výhradně k připojení jiného zařízení k

tiskárně, například záznamníku.

102 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

Obrázek 10-1 Zadní pohled na tiskárnu

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Pro připojení k portu označenému „1-LINE“ použijte telefonní kabel dodaný s tiskárnou.

2.

Po připojení telefonního kabelu k portu s označením 1-LINE spusťte znovu test faxu a ujistěte

se, že proběhne bez problémů a že je tiskárna připravena k faxování.

3.

Pokuste se odeslat nebo přijmout testovací fax.

CSWW

Řešení problémů s faxem 103

background image

Selhal test použití správného telefonního kabelu pro fax

Zkontrolujte, zda k připojení do telefonní zásuvky ve zdi používáte telefonní kabel, dodaný s

tiskárnou. Jeden konec telefonního kabelu by měl být zapojen do portu s označením 1-LINE na

zadní straně tiskárny, druhý konec do telefonní zásuvky ve zdi tak, jak znázorňuje následující

obrázek.

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Pro připojení k portu označenému „1-LINE“ použijte telefonní kabel dodaný s tiskárnou.

Není-li telefonní kabel dodávaný společně s tiskárnou dostatečně dlouhý, můžete místo něj

použít delší dvouvodičový telefonní kabel. Kabel můžete zakoupit v místním obchodě

s elektronikou, který nabízí telefonní příslušenství.

Zkontrolujte spojení mezi telefonní zásuvkou ve zdi a tiskárnou a ujistěte se, že kabel je

nepoškozený.

Ujistěte se, že používáte telefonní kabel dodaný s tiskárnou. Pokud k propojení telefonní

zásuvky ve zdi a tiskárny nepoužijete dodaný telefonní kabel, pravděpodobně nebude možné

odesílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného s tiskárnou znovu spusťte test

faxu.

Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to způsobovat problémy při faxování. (Rozdělovač

je konektor pro dvě šňůry, který se zapojuje do zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a

připojit tiskárnu přímo do telefonní zásuvky ve zdi.

Selhal test zjištění oznamovacího tónu

Selhání testu může způsobit také jiné zařízení, které používá stejnou linku jako tiskárna. Zdroj

problémů zjistíte tak, že odpojíte veškerá zařízení kromě tiskárny od telefonní linky a znovu

spustíte test. Pokud po odpojení jiného zařízení proběhne úspěšně Test zjištění oznamovacího

tónu, je problém způsoben jiným zařízením. Pokuste se po jednom přidávat další zařízení a vždy

test zopakujte, až odhalíte, které zařízení problém způsobuje.

Zkuste do zásuvky používané tiskárnou pomocí funkčního telefonního kabelu připojit funkční

telefon a zkontrolujte oznamovací tón. Jestliže neslyšíte oznamovací tón, obraťte se na

telekomunikační společnost a nechte zkontrolovat linku.

Ověřte, že je tiskárna správně připojena do telefonní zásuvky ve zdi. Jeden konec telefonního

kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a druhý do konektoru

označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.

104 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to způsobovat problémy při faxování. (Rozdělovač

je konektor pro dvě šňůry, který se zapojuje do zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a

připojit tiskárnu přímo do telefonní zásuvky ve zdi.

Pokud telefonní systém nepoužívá standardní oznamovací tón, jako například některé soukromé

systémy pobočkových ústředen (PBX), může dojít k selhání testu. Nezpůsobí to problémy při

odesílání nebo přijímání faxů. Zkuste odeslat nebo přijmout testovací fax.

Zkontrolujte, zda nastavení země/oblasti odpovídá zemi nebo oblasti, ve které se nacházíte. V

případě, že země či oblast nastavena není nebo je nastavena nesprávně, může dojít k selhání

testu a k problémům s odesíláním a příjímáním faxů.

Tiskárnu připojte k analogové telefonní lince, jinak nebudete moci přijímat či odesílat faxy.

Chcete-li zjistit, zda je telefonní linka digitální, připojte běžný analogový telefon a zjistěte, zda je

slyšet oznamovací tón. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je možné, že linka je

nastavena pro digitální telefony. Připojte tiskárnu k analogové telefonní lince a pokuste se

odeslat nebo přijmout fax.

Ujistěte se, že používáte telefonní kabel dodaný s tiskárnou. Pokud k propojení telefonní

zásuvky ve zdi a tiskárny nepoužijete dodaný telefonní kabel, pravděpodobně nebude možné

odesílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného s tiskárnou znovu spusťte test

faxu.

Po vyřešení všech problémů znovu spusťte test faxování a ujistěte se, že proběhne bez problémů a

že je tiskárna připravena k faxování. Pokud se stále nedaří provést Rozpoznání oznamovacího tónu,

kontaktujte svého telefonního operátora a nechejte prověřit linku.

Selhal test stavu faxové linky

Tiskárnu připojte k analogové telefonní lince, jinak nebudete moci přijímat či odesílat faxy.

Chcete-li zjistit, zda je telefonní linka digitální, připojte běžný analogový telefon a zjistěte, zda je

slyšet oznamovací tón. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je možné, že linka je

nastavena pro digitální telefony. Připojte tiskárnu k analogové telefonní lince a pokuste se

odeslat nebo přijmout fax.

Zkontrolujte spojení mezi telefonní zásuvkou ve zdi a tiskárnou a ujistěte se, že kabel je

nepoškozený.

Ověřte, že je tiskárna správně připojena do telefonní zásuvky ve zdi. Jeden konec telefonního

kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a druhý do konektoru

označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.

Selhání testu může způsobit také jiné zařízení, které používá stejnou linku jako tiskárna. Zdroj

problémů zjistíte tak, že odpojíte veškerá zařízení kromě tiskárny od telefonní linky a znovu

spustíte test.

Pokud po odpojení jiného zařízení proběhne úspěšně Test faxové linky, je problém

způsoben jiným zařízením. Pokuste se po jednom přidávat další zařízení a vždy test

zopakujte, až odhalíte, které zařízení problém způsobuje.

Pokud Test faxové linky selže bez přítomnosti jiného zařízení, připojte tiskárnu k funkční

telefonní lince a pokračujte v postupu dle informací o řešení potíží v této části.

Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to způsobovat problémy při faxování. (Rozdělovač

je konektor pro dvě šňůry, který se zapojuje do zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a

připojit tiskárnu přímo do telefonní zásuvky ve zdi.

Ujistěte se, že používáte telefonní kabel dodaný s tiskárnou. Pokud k propojení telefonní

zásuvky ve zdi a tiskárny nepoužijete dodaný telefonní kabel, pravděpodobně nebude možné

CSWW

Řešení problémů s faxem 105

background image

odesílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného s tiskárnou znovu spusťte test

faxu.

Po vyřešení všech problémů znovu spusťte test faxování a ujistěte se, že proběhne bez problémů a

že je tiskárna připravena k faxování. Pokud se stále nepodaří provést Test stavu faxové linky a máte

problémy s faxováním, kontaktujte svého telefonního operátora a nechte prověřit linku.