HP Officejet Pro 6830 - Tiskárna má problémy s odesíláním a příjmem faxů

background image

Tiskárna má problémy s odesíláním a příjmem faxů

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá. Podívejte se na displej tiskárny. Pokud je displej prázdný

a pokud nesvítí kontrolka (Napájení), potom je tiskárna vypnuta. Zkontrolujte, zda je napájecí
kabel pevně zapojen do tiskárny a do zásuvky. Stisknutím tlačítka (Napájení) tiskárnu

zapněte.
Po zapnutí tiskárny doporučuje společnost HP s příjmem nebo odesláním faxu vyčkat ještě pět

minut. Tiskárna nemůže přijímat ani odesílat faxy během inicializace po zapnutí.

Pokud je nástroj HP Digital Fax aktivní, nemusí se podařit příjem nebo odeslání faxu, pokud je

paměť faxu plná (omezení dané pamětí tiskárny).

106 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

Zkontrolujte, zda k připojení do telefonní zásuvky ve zdi používáte telefonní kabel, dodaný s

tiskárnou. Jeden konec telefonního kabelu by měl být zapojen do portu s označením 1-LINE na

zadní straně tiskárny, druhý konec do telefonní zásuvky ve zdi tak, jak znázorňuje obrázek.

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Pro připojení k portu označenému „1-LINE“ použijte telefonní kabel dodaný s tiskárnou.

Není-li telefonní kabel dodávaný společně s tiskárnou dostatečně dlouhý, můžete místo něj

použít delší dvouvodičový telefonní kabel. Kabel můžete zakoupit v místním obchodě

s elektronikou, který nabízí telefonní příslušenství.

Zkuste do zásuvky používané tiskárnou pomocí funkčního telefonního kabelu připojit funkční

telefon a zkontrolujte oznamovací tón. Pokud oznamovací tón neslyšíte, obraťte se na místní

telefonní společnost s žádostí o opravu.

Na stejné telefonní lince, kterou používá tiskárna, se pravděpodobně používá i další zařízení.

Tiskárnu nelze k faxování použít například tehdy, pokud je připojený telefon vyvěšený, nebo

pokud je modem pro telefonické připojení počítače právě používán k odesílání elektronické

pošty nebo k připojení k Internetu.

Zkontrolujte, zda nebyla chyba způsobena jiným procesem. Na displeji nebo v počítači

zkontrolujte chybové hlášení s informacemi o problému a možnostech jeho řešení. Pokud došlo

k výskytu chyby, nebude možné pomocí tiskárny odesílat nebo přijímat faxy, dokud nebude tato

chyba vyřešena.

Telefonní linka může být rušená šumem. Telefonní linky s nízkou kvalitou zvuku (šumem)

mohou způsobit potíže s faxováním. Ověřte si kvalitu zvuku telefonní linky připojením telefonu

do telefonní zásuvky a poslechem statického nebo jiného šumu. Pokud uslyšíte šum, vypněte

Režim opravy chyb (ECM) a znovu se pokuste o faxování. Další informace o výměně adaptéru

ECM naleznete v části Odeslání faxu v režimu opravy chyb. Pokud problém přetrvává, obraťte

se na telekomunikační společnost.

Jestliže používáte službu digitální účastnické linky (DSL) ujistěte se, že je připojen filtr DSL, jinak

nebude možné úspěšně faxovat. Klepnutím sem získáte více informací online.

Zkontrolujte, zda tiskárna není připojena k zásuvce na zdi, určené pro digitální telefony. Chcete-

li zjistit, zda je telefonní linka digitální, připojte běžný analogový telefon a zjistěte, zda je slyšet

oznamovací tón. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je možné, že linka je nastavena pro

digitální telefony.

CSWW

Řešení problémů s faxem 107

background image

Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX) nebo konvertor nebo terminálový adaptér pro

digitální síť s integrovanými službami (ISDN), ujistěte se, že je tiskárna připojena prostřednictvím

správného portu a že terminálový adaptér je nastaven na typ ústředny, který odpovídá vaší zemi

nebo oblasti. Klepnutím sem získáte více informací online.

Jestliže tiskárna sdílí stejnou telefonní linku se službou DSL, modem DSL může být nesprávně

uzemněn. Pokud není modem DSL správně uzemněn, může na telefonní lince vytvářet šum.

Problémy s faxem mohou být způsobeny telefonní linkou s nekvalitním signálem (šumem).

Kvalitu zvuku telefonní linky můžete ověřit připojením telefonu do telefonní zásuvky a poslechem

statického nebo jiného šumu. Uslyšíte-li šum, vypněte modem DSL a odpojte jej zcela od zdroje

na dobu nejméně 15 minut. DSL modem opět zapněte a znovu si poslechněte oznamovací tón.
POZNÁMKA: Je možné, že si v budoucnosti znovu všimnete statického šumu na telefonní

lince. Pokud tiskárna přestane odesílat a přijímat faxy, zopakujte tento postup.
Pokud je na telefonní lince stále šum, obraťte se na telefonní společnost. Informace o vypínání

modemu DSL získáte u poskytovatele služby DSL.

Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to způsobovat problémy při faxování. (Rozdělovač

je konektor pro dvě šňůry, který se zapojuje do zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a

připojit tiskárnu přímo do telefonní zásuvky ve zdi.