HP Officejet Pro 6830 - Tiskárna nemůže faxy přijímat, ale může je odesílat

background image

Tiskárna nemůže faxy přijímat, ale může je odesílat

Jestliže nepoužíváte službu rozlišovacího vyzvánění, zkontrolujte, zda je funkce Odpověď na typ

zvonění tiskárny nastavena na hodnotu Všechna zvonění. Další informace naleznete v tématu

Změna odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění.

Pokud je možnost Automatická odpověď nastavena na hodnotu Vypnuto, je nutné přijímat faxy

ručně; v opačném případě zařízení fax nepřijme. Informace o ručním přijímání faxů uvádí část

Příjem faxu ručně.

Pokud máte na stejném čísle, jaké používáte pro faxová volání, také službu hlasové pošty,

musíte faxy přijímat ručně, nikoliv automaticky. To znamená, že při příjmu příchozích faxů

musíte být u tiskárny osobně přítomni. Seznamte se s nastavením tiskárny pro potřeby služby

hlasové pošty – kliknutím sem získáte více informací online. Další informace o ručním příjmu

faxů naleznete zde: Příjem faxu ručně.

Pokud je modem pro telefonické připojení počítače připojen ke stejné telefonní lince jako

tiskárna, zkontrolujte, zda není software modemu nastaven na automatický příjem faxů.

Modemy, u nichž je nastaveno automatické přijímání faxů, přebírají telefonní linku pro příjem

všech příchozích faxů, což brání tiskárně v přijímání faxových hovorů.

Jestliže máte záznamník připojen ke stejné telefonní lince jako tiskárnu, můžete se setkat v

těmito problémy:

Je možné, že záznamník není správně nastaven v kombinaci s tiskárnou.

Zpráva pro volající může být příliš dlouhá nebo příliš hlasitá, takže tiskárna nedokáže

rozpoznat faxové tóny. To může vést k odpojení volajícího faxu.

Záznamník nemusel mít dostatečně dlouhý tichý interval po přehrání zprávy pro volající,

takže tiskárna nedokáže detekovat faxové tóny. Tento problém je častější u digitálních

záznamníků.

Vyřešení problému mohou napomoci následující opatření:

108 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

Pokud je záznamník připojen ke stejné telefonní lince, která je používána pro faxování,

pokuste se připojit záznamník přímo k tiskárně – kliknutím sem získáte více informací

online.

Zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena na automatický příjem faxů. Informace o nastavení

tiskárny pro automatický příjem faxů viz Příjem faxu.

Zkontrolujte, zda je u funkce Zvon. před odpov. nastavena na větší počet zvonění než u

záznamníku. Další informace viz Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu.

Odpojte záznamník a zkuste znovu přijmout fax. Pokud faxování bez záznamníku proběhne

úspěšně, problém byl pravděpodobně způsoben záznamníkem.

Připojte znovu záznamník a znovu nahrajte odchozí zprávu. Nahrajte zprávu dlouhou

přibližně 10 sekund. Při nahrávání zprávy hovořte pomalu a ne příliš hlasitě. Na konci

hlasové zprávy ponechte alespoň pět sekund ticha. Při nahrávání ticha by se v pozadí

neměl ozývat žádný šum. Opakujte pokus o přijetí faxu.
POZNÁMKA: Některé digitální záznamníky nezaznamenají ticho na konci zprávy pro

volajícího. Přehrajte a zkontrolujte zprávu pro volajícího.

Jestliže tiskárna sdílí stejnou telefonní linku s ostatními typy telefonních zařízení, například se

záznamníkem, modemem v počítači nebo s telefonní ústřednou s více porty, může být úroveň

faxového signálu snížena. Úroveň signálu může být také snížena použitím rozdělovače nebo

připojením přídavných kabelů pro prodloužení vzdálenosti telefonu. Snížení úrovně faxového

signálu může způsobit problémy během příjmu faxu.
Chcete-li zjistit, zda je příčinou potíží jiné zařízení, odpojte od telefonní linky veškeré vybavení

kromě tiskárny a zkuste přijmout fax. Pokud po odpojení jiného zařízení můžete úspěšně

přijmout fax, je problém způsoben jiným zařízením. Pokuste se po jednom přidávat další

zařízení a vždy test zopakujte, až odhalíte, které zařízení problém způsobuje.

Pokud používáte zvláštní vyzvánění pro faxové telefonní číslo (používáte službu rozlišovacího

vyzvánění poskytovanou telefonní společností), zkontrolujte, zda je možnost Odpověď na typ

zvonění v tiskárně nastavena odpovídajícím způsobem. Další informace naleznete v tématu

Změna odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění.