HP Officejet Pro 6830 - Stránka s konfigurací sítě

background image

Stránka s konfigurací sítě

Pokud je tiskárna připojena k síti, můžete vytisknout stránku s konfigurací sítě a zjistit z ní síťová

nastavení tiskárny a seznam sítí zjištěných tiskárnou. Poslední strana zprávy zahrnuje seznam všech

zjistitelných bezdrátových sítí v dané oblasti i se sílou signálu a používanými kanály. Může vám

pomoci, když pro síť vyberete kanál, který není silně využíván jinými sítěmi (čímž zlepšíte funkčnost

sítě).
Stránku s konfigurací sítě lze využít k odstraňování problémů s připojením k síti. Pokud potřebujete

zavolat společnost HP, často je užitečné mít připravenu tuto stránku vytištěnou předem.

Tisk konfigurační stránky sítě

1.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte položku Protokoly a poté možnost Zpráva o konfiguraci sítě.

88 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

1.

Všeobecné informace: Zobrazují se informace o aktuálním stavu a aktivním typu připojení sítě a

další informace, například adresa URL integrovaného webového serveru.

2.

802.3 kabelová: Zobrazují se informace o aktivním připojení k síti Ethernet, například IP adresa,

maska podsítě, výchozí brána stejně jako hardwarová adresa tiskárny.

3.

Bezdrátová síť 802.11: Obsahuje informace o bezdrátovém síťovém připojení, jako je například

název hostitele, adresa IP, maska podsítě, výchozí brána a server. Také uvádí název sítě

(SSID), relativní sílu signálu a používané kanály. Prostřednictvím Průvodce nastavením

bezdrátového připojení můžete otevřít seznam sítí a zkontrolovat, zda je signál vlastní sítě

dobrý, nebo změnit nastavení bezdrátové komunikace. Další informace naleznete v tématu

Změna typu připojení.

CSWW

Porozumění zprávám tiskárny 89

background image

4.

HP wireless direct: Obsahuje informace o připojení HP Wireless Direct, jako je například název

sítě (SSID), IP adresa, maska podsítě, výchozí brána a server.

5.

Různé: Zobrazuje informace o pokročilejších nastaveních sítě.

Port 9100: Tiskárna podporuje tisk RAW IP prostřednictvím portu TCP 9100. Tento port

TCP/IP je vlastnictvím společnosti HP a jedná se o výchozí port pro tisk. Je přístupný

prostřednictvím softwaru HP (například HP Standard Port).

LPD: Proces LPD (Line Printer Daemon) odkazuje na protokol a programy související se

zařazovacími službami pro řádkové tiskárny, které mohou být instalovány na různých

systémech používajících protokol TCP/IP.
POZNÁMKA: Funkce procesu LPD lze použít u jakékoli hostitelské implementace LPD,

která splňuje požadavky uvedené v dokumentu RFC 1179. Proces konfigurace zařazovací

služby pro tiskárny se ovšem může lišit. V systémové dokumentaci naleznete informace

o konfigurování těchto systémů.

Bonjour: Služby Bonjour (využívající systém mDNS nebo Multicast Domain Name System)

jsou obvykle používány u malých sítí pro rozlišení IP adresy a jména (pomocí UDP port

5353) tam, kde není použit konvenční server DNS.

SLP: Service Location Protocol (SLP) je standardní síťový protokol pro Internet, který

poskytuje rámec umožňující, aby síťové aplikace zjistily existenci, umístění a konfiguraci

síťových služeb v podnikových sítích. Tento protokol zjednodušuje zjišťování a používání

síťových zdrojů, jako jsou tiskárny, webové servery, faxy, videokamery, souborové

systémy, zálohovací zařízení (páskové jednotky), databáze, adresáře, poštovní servery

nebo kalendáře.

Webové služby společnosti Microsoft: Povolí nebo zakáže protokoly Microsoft Web

Services Dynamic Discovery (WS Discovery) nebo tiskové služby Microsoft Web Services

for Devices (WSD) podporované tiskárnou. Zakáže nepoužívané tiskové služby, aby jejich

prostřednictvím nemohlo dojít k přístupu.
POZNÁMKA: Další informace o službách WS Discovery a WSD Print naleznete na adrese

www.microsoft.com.

SNMP: Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) je používán aplikacemi pro

správu sítě ke správě zařízení. Tiskárna podporuje protokol SNMPv1 na sítích IP.

WINS: Máte-li v síti server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), tiskárna získá

automaticky adresu IP z tohoto serveru a její název zaregistruje u libovolné služby

dynamických názvů, která je v souladu s RFC 1001 a 1002 za předpokladu, že jste

specifikovali adresu IP serveru WINS.

IPP: Protokol IPP (Internet Printing Protocol) je standardní síťový protokol pro vzdálený

tisk. Narozdíl od jiných protokolů založených na adrese IP podporuje protokol IPP řízení

přístupu, ověřování a šifrování, a umožňuje tak bezpečnější tisk.

Nastavení serveru proxy: Obsahuje informace o adrese serveru proxy, portu a stavu

ověřování. Nastavení serveru proxy můžete měnit pomocí serveru EWS.
Pokud chcete změnit nastavení serveru proxy, klikněte v serveru EWS na položku Síť, poté

na položku Nastavení Proxy a vyberte vhodné možnosti.