HP Officejet Pro 6830 - Případ C: Nastavení tiskárny pro telefonní systém PBX nebo linku ISDN

background image

Případ C: Nastavení tiskárny pro telefonní systém PBX nebo linku ISDN

Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX) nebo konvertor, ev. koncový adaptér pro ISDN,

postupujte následujícím způsobem:

Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX) nebo konvertor/koncový adaptér pro ISDN,

připojte tiskárnu k portu určenému pro fax a telefon. Zkontrolujte také to, zda je koncový adaptér

nastaven na typ přepínače odpovídající vaší zemi/oblasti (pokud je tato možnost k dispozici).
POZNÁMKA: Některé systémy ISDN umožňují konfiguraci portů pro specifické telefonní

příslušenství. Lze například přiřadit jeden port pro telefon a fax Skupiny 3 a jiný port pro další

účely. Pokud máte problémy při připojení k faxovému a telefonnímu portu vašeho konvertoru

ISDN, pokuste se použít víceúčelový port, který může být označen „multi-combi“ či podobně.

Pokud používáte telefonní systém PBX, nastavte tón čekajícího volání na hodnotu „Vypnuto“.
POZNÁMKA: Řada digitálních PBX ústředen vydává tón čekajícího hovoru, který je ve

výchozím nastavení zapnut. Tón čekajícího hovoru ruší přenos faxu a pak nemůžete na tiskárně

přijímat ani odesílat faxy. Vypnutí tónu čekajícího hovoru je popsáno v dokumentaci dodávané s

PBX ústřednou.

Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX), vytočte před vytočením faxového čísla číslo

vnější linky.

Zkontrolujte, zda je tiskárna k telefonní zásuvce ve zdi připojena pomocí dodaného kabelu.

Pokud tomu tak není, nemusí být faxování úspěšné. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů

ve vašem domě nebo kanceláři liší. Je-li dodaný kabel příliš krátký, můžete jej nahradit delším

dvouvodičovým telefonním kabelem zakoupeným v místní prodejně s elektronikou.
Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

152 Dodatek B Další nastavení faxu

CSWW

background image

Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.