HP Officejet Pro 6830 - Nastavení tiskárny s počítačovým modemem pro vytáčené připojení

background image

Nastavení tiskárny s počítačovým modemem pro vytáčené připojení

Jestliže tutéž telefonní linku používáte pro odesílání faxů a pro počítačový modem pro vytáčené

připojení, postupujte při nastavení tiskárny podle těchto pokynů.
Obrázek B-6 Zadní pohled na tiskárnu

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Vezměte telefonní kabel dodaný v balení tiskárny a připojte jej k portu 1-LINE.

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

3

Počítač s modemem

Nastavení tiskárny s počítačovým modemem pro vytáčené připojení

1.

Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně tiskárny.

2.

Najděte telefonní kabel, který propojuje zadní část počítače (modem pro telefonické připojení

počítače) a telefonní zásuvku. Vytáhněte kabel z telefonní zásuvky a zapojte jej do portu

označeného 2-EXT na zadní straně tiskárny.

3.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a

druhý do konektoru označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení produktu k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování

nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo

kanceláři liší.

4.

Je-li software modemu nastaven na automatický příjem faxů do počítače, vypněte toto

nastavení.
POZNÁMKA: Jestliže nevypnete automatický příjem faxů v softwaru modemu, tiskárna nebude

moci přijímat faxy.

5.

Zapněte nastavení Automatická odpověď.

CSWW

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 157

background image

6.

(Volitelné) Změňte nastavení Zvon. před odpov. na nejnižší možnou hodnotu (dvě zazvonění).

7.

Spusťte test faxu.

Po zazvonění telefonu tiskárna automaticky přijme hovor po počtu zazvonění nastaveném pro funkci

Zvon. před odpov.. Tiskárna začne vysílat tóny pro příjem faxu k odesílajícímu faxu a přijímat fax.
Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.