HP Officejet Pro 6830 - Integrovaný webový server nelze otevřít

background image

Integrovaný webový server nelze otevřít

Zkontrolujte nastavení sítě

Přesvědčte se, že pro připojení tiskárny k síti není použit telefonní kabel nebo křížený kabel.

Přesvědčte se, že je síťový kabel řádně připojen k tiskárně.

Přesvědčte se, že je zapnut a řádně pracuje síťový rozbočovač, přepínač nebo směrovač.

Zkontrolujte počítač

Přesvědčte se, že počítač, který používáte, je připojen k síti.
POZNÁMKA: K serveru EWS můžete přistupovat také v případě, že je zapnuta funkce HP

Wireless Direct a znáte IP adresu tiskárny.

Zkontrolujte webový prohlížeč

Přesvědčte se, že webový prohlížeč splňuje minimální systémové požadavky. Další informace

najdete v požadavcích na systém v souboru Readme na disku CD se softwarem tiskárny HP.

Pokud váš webový prohlížeč využívá připojení k Internetu přes server proxy, zkuste toto

nastavení vyřadit. Další informace naleznete v dokumentaci k webovému prohlížeči.

Ujistěte se, že jsou ve vašem webovém prohlížeči povoleny soubory cookies a JavaScript. Další

informace naleznete v dokumentaci k webovému prohlížeči.

Zkontrolujte IP adresu tiskárny

Chcete-li zjistit adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku s konfigurací sítě, na které je adresa IP

uvedena. Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte položku Nastavení, poté položku

Protokoly a nakonec možnost Zpráva o konfiguraci sítě.

Zjistěte odezvu tiskárny (ping) zadáním adresy IP do příkazového řádku (Windows) nebo

v síťovém nástroji (OS X).

82 Kapitola 9 Nástroje správy tiskárny

CSWW

background image

POZNÁMKA: OS X Lion a OS X Mountain Lion: Síťový nástroj se nachází ve složce Nástroje

v adresáři Aplikace na nejvyšší úrovni pevného disku.
OS X Mavericks: Otevřete nástroj Finder, podržte klávesu Alt a vyberte možnost Systémové

informace z nabídky Apple ( ). Vyberte položky Okno > Síťový nástroj.

Pokud je adresa IP tiskárny například 123.123.123.123, napište na příkazový řádek systému

Windows následující:

C:\ping 123.123.123.123

- nebo -
V síťovém nástroji (OS X) klikněte na kartu Ping, zadejte do pole adresu 123.123.123.123

a klikněte na tlačítko Ping.
Jestliže se zobrazí odpověď, je IP adresa správná. Jestliže se jako odpověď zobrazí hlášení o

vypršení času, je IP adresa nesprávná.

TIP: Pokud používáte počítač se systémem Windows, můžete navštívit stránky online podpory

společnosti HP na adrese www.hp.com/support. Tato webová stránka obsahuje informace a nástroje,

které vám pomohou opravit řadu běžných problémů s tiskárnou.

CSWW

Integrovaný webový server 83