HP Officejet Pro 6830 - Upozornění pro Evropskou unii

background image

Upozornění pro Evropskou unii

Produkty s označením CE splňují požadavky uvedené v jedné či více následujících směrnicích EU:

směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES,

směrnice Ecodesign 2009/125/ES, směrnice 1999/5/ES o rádiových a koncových telekomunikačních

zařízeních, směrnici RoHS (omezení používání některých nebezpečných látek) 2011/65/EU. Soulad

s těmito směrnicemi je kontrolován prostřednictvím platných harmonizovaných evropských norem.

Úplné prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové stránce: www.hp.com/go/certificates

(vyhledávejte podle názvu modelu produktu nebo regulačního čísla modelu (RMN), které naleznete

na štítku s informacemi o směrnicích.)
Kontaktní adresou pro záležitosti předpisů je:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,

GERMANY