HP Officejet Pro 6830 - Eesti

background image

rakendused), valige printeri nimi ja seejärel valige Help (Spikker) ning seejärel

valige Search HP Help (Otsing HP spikrist).

Windows® 7
Windows Vista®
Windows XP ®

Klõpsake Start, valige Programmid, või Kõik Programmid, valige HP ning

valige seejärel Spikker.

OS X 10.9 Mavericks
OS X 10.8 Mountain Lion
OS X 10.7 Lion

Valige funktsiooni Finder (Otsija) menüüst Help (Spikker) suvand Help Center

(Spikrikeskus). Klõpsake suvandit Help for all your apps (Spikrid kõigi

rakenduste jaoks) ja seejärel klõpsake oma printeri suvandit Help (Spikker).

HP Officejet Pro

6830 e-All-in-One series

background image

90

Tunnustused

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Windows 8.1 on Microsoft Corporationi

Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid.

Wireless (Traadita)

Juhtpaneelil olevaid juhiseid järgides ning HP printeri tarkvara installides peaks teil olema printer edukalt ühendatud

traadita võrku.

HP traadita otseühenduse funktsiooni abil saate printida juhtmevabalt oma arvutist, nutitelefonist, tahvelarvutist

või muust traadita ühendust võimaldavast seadmest ilma olemasoleva traadita võrguga ühendamata. Lisateavet

vaadake spikrifailist (vt „Lisateave“ lk 89).

Traadita ühenduse probleemide lahendamine

Veenduge, et traadita ühenduse (802.11) märgutuli põleb

Kui printeri juhtpaneelil olev sinine tuli ei põle, võib traadita ühendus olla välja lülitatud. Traadita ühenduse

sisselülitamiseks puudutage ikooni

(Wireless), (Traadita ühendus), suvandit

(Wireless Setup), (Traadita

ühenduse häälestamine), puudutage Wireless Settings, Traadita ühenduse sätted) ning seejärel puudutage väljal

On (Traadita ühendus) suvandit Wireless (Sees).
Kui sinine LED-märgutuli vilgub, ei ole printer traadita võrguga ühendatud. Kasutage traadita ühenduse loomiseks

printeri juhtpaneelil olevat traadita ühenduse häälestusviisardit. Puudutage avakuval ikooni

(Wireless (Traadita

ühendus)), suvandit

(Wireless Setup (Traadita ühenduse häälestamine)) puudutage Wireless Settings (Traadita

ühenduse sätted), puudutage Wireless Setup Wizard (Traadita ühenduse seadistusviisard) ning järgige ekraanil

kuvatavaid juhiseid.

Kontrollige, kas arvuti on traadita võrku ühendatud

1

Kontrollige, kas arvuti on traadita võrku ühendatud. Kui te ei suuda arvutit võrku ühendada, võtke ühendust isikuga,

kes teie võrgu häälestas, või marsruuteri tootjaga; marsruuteris või arvutis võib olla riistvaraprobleeme.

Käivitage traadita ühenduse test

Traadita ühenduse toimimise kontrollimiseks printige välja traadita ühenduse testi aruanne.

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja salves on paberit.
2. Puudutage avakuval

(Wireless (Traadita ühendus)) ja seejärel puudutage suvandit

(Wireless Setup

(Traadita ühenduse häälestamine)).

3. Valige jaotis Print Reports (Prindi raportid).
4. Puudutage valikut Wireless Test Report (Traadita ühenduse testiaruande printimine).

Testi ebaõnnestumisel vaadake aruannet, et leida probleemi kõrvaldamise kohta lisajuhiseid ja korrake testi.
Kui traadita ühenduse signaal on nõrk, asetage võimalusel printer traadita marsruuterile lähemale.

Taaskäivitage traadita võrgu komponendid

Lülitage marsruuter ja printer välja ja seejärel järgmises järjekorras uuesti sisse: kõigepealt marsruuter ja seejärel

printer. Vahel parandab võrguühenduse probleemi toite välja- ja uuesti sisselülitamine. Kui ühendamine siiski

ei õnnestu, lülitage välja marsruuter, printer ja arvuti ning seejärel lülitage need tagasi sisse selles järjekorras:

kõigepealt marsruuter, siis printer, siis arvuti.
Kui traadita ühendust pole võimalik häälestada, saab printerit võrku ühendada ka Etherneti-kaabli abil.

Kui teil on endiselt probleeme, külastage veebilehte HP Wireless Printing Center

(www.hp.com/go/wirelessprinting). Kõnealune veebileht sisaldab traadita printimise kohta kõige

ajakohasemat ja põhjalikumat teavet, sh seda, kuidas traadita võrku ette valmistada, traadita võrgu

printeri ühendusprobleeme lahendada ja turvatarkvaraga seotud probleemide tõrkeotsingut.
Kui kasutate Windowsiga arvutit, võite käivitada tööriista Print and Scan Doctor, mis aitab teil printeriga

seotud probleeme lahendada. Tööriista allalaadimiseks avage veebileht www.hp.com/go/tools.

4

2

3

Ee

sti

background image

91

Veebiteenused

HP ePrint

HP ePrinti abil saate turvaliselt ja lihtsalt printida dokumente ja fotosid arvutist või mobiilsideseadmest (näiteks

nutitelefon või tahvelarvuti) – täiendavat printeri tarkvara pole vaja! HP ePrinti abil printimiseks lisage dokumendid

või fotod e-kirjale ja saatke e-kiri e-posti aadressile, mis määrati printerile liitumisel. Printer prindib nii e-kirja kui

sellele lisatud dokumendid. HP ePrintiga alustamiseks puudutage (HP ePrint) rakendust avakuval, lubage küsimisel

veebiteenused ning seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

HP ePrinti kasutamiseks peab printer olema ühendatud Interneti-ühendusega võrku.

HP Printables

Veebi ühendatud printeriga saab printida veebist – ilma arvutita. Puudutage HP Printables (HP prinditavad) avakuval

prindirakendusi kalendrite, märkme- ja joonestuslehtede, mõistatuste, kaartide, käsitööesemete ja muu printimiseks!

Tindikasseti teave

Seadistuskassetid: kui seadistuse käigus palutakse paigaldada tindikassett, kasutage kindlasti printeriga kaasa tulnud

kassette, mis on tähisega „SETUP“ või „SETUP CARTRIDGE“.
Tindikasutus: tindikassettides olevat tinti kasutatakse printimistoimingutes mitmel viisil, nt toimingu lähtestamisel,

mille käigus valmistatakse seade ja tindikassetid printimiseks ette, ja prindipea hooldamisel, et hoida tindipihustid

puhtana ja tindi vool ühtlane. Lisaks sellele jääb kassetti pärast selle kasutamist tindijääk. Lisateavet leiate aadressilt

www.hp.com/go/inkusage.
Anonüümse kasutusteabe salvestamine: selle printeriga kasutatavates HP kassettides on mälukiip, mis aitab printerit

kasutada, ja kuhu salvestatakse piiratud valikus anonüümseid andmeid printeri kasutamise kohta. Seda teavet võidakse

kasutada järgmiste HP printerite täiustamiseks.

Ohutusteave

Tulekahju või elektrilöögi tagajärjel saadavate vigastuste ohu vähendamiseks järgige printerit kasutades alati

elementaarseid ohutusnõudeid.

1. Lugege hoolikalt läbi kõik printeri dokumentatsioonis olevad juhendid.
2. Järgige kõiki printeril olevaid hoiatusi ja juhiseid.
3. Enne printeri puhastamist tõmmake toitejuhe vooluvõrgust välja.
4. Ärge paigaldage ega kasutage printerit vee lähedal või märgade kätega.
5. Paigaldage printer tasasele pinnale, et see püsiks seal kindlalt.
6. Paigaldage printer ohutusse kohta, kus keegi ei saa juhtme peale astuda või selle taha komistada ja kus juhe ei

saaks vigastada.

7. Kui printer ei tööta korralikult, vaadake spikrit (see on kättesaadav teie arvutis pärast tarkvara installimist).

(vt „Lisateave“ lk 89.)

8. Seadme sees olevaid osi ei saa kasutaja ise hooldada ega parandada. Pöörduge kvalifitseeritud tugipersonali

poole.

9. Kasutage seadet ainult koos (kaasasoleva) HP tarnitud toitekaabli ja -adapteriga.

Veebiteenuste kasutamise ja haldamise õppimiseks külastage veebisaiti HP Connected (www.hpconnected.com).

Lisateavet ja juhiseid kasutusteabe kogumise väljalülitamise kohta vaadake spikrifailist (vt jaotist „Lisateave“ lk

89).

Ee

st

i

background image

92

1

Telefoni seinakontakt

2

Paralleeljagur

3

DSL/ADSL-modem

4

Telefoni automaatvastaja

5

Telefon

6

ISDN-i seinakontakt

7

Terminaliadapter või

ISDN-marsruuteri

8

Lairibamodem

9

DSL/ADSL-filter

10

Analoogtelefoni adapter

Lisaseadmete ühendamine

Kui teil on ühendamiseks teisi seadmeid, ühendage need alltoodud joonise järgi:

2-EXT

1-LINE

1

4

5

1-LINE

2-EXT

1

8

5

10

1-LINE

1

2

3

9

1-LINE

2-EXT

1-LINE

6

6

5

5

7

7

TAM: Telefoni automaatvastaja

FoIP: faksimine üle Interneti

*

**

3

Seadme ühendamine telefoniliiniga

Telefoniliini kasutamine ainult faksi jaoks

Kui telefonijuhe tarniti koos printeriga, siis soovitab HP kasutada seda telefonijuhet. Kui telefonijuhe pole piisavalt

pikk, kasutage vahekarpi ja teist telefonijuhet.

1. Ühendage telefonijuhtme üks ots seinal olevasse pistikupessa.
2. Ühendage teine ots printeri taga asuvasse pistikupessa 1-LINE.

ÄRGE sisestage telefonijuhet pesasse tähistusega 2-EXT.

3. Kui olete tellinud DSL/ADSL teenuse, ühendage DSL/ADSL-filter telefoni seinakontaktist printeri pesasse

tähistusega 1-LINE.

2

1

Telefoni seinakontakt

2

Printeri tagaküljel olev pesa tähistusega 1-LINE

ÄRGE sisestage telefonijuhet pesasse

tähistusega 2-EXT.

3

DSL/ADSL-filter (annab telefoniteenusepakkuja

või sideoperaator)

1-LINE

2

1

1

3

Euroopa kasutajad

Kui asute ühes neist riikidest/regioonidest, külastage faksi häälestamist puudutava teabe saamiseks veebilehte

www.hp.com/uk/faxconfig; muul juhul järgige selles kasutusjuhendis olevaid juhiseid.

Austria
Belgia
Hispaania

Holland
Iirimaa
Itaalia

Norra
Portugal
Prantsusmaa

Rootsi
Saksamaa
Soome

Šveits
Taani
Ühendkuningriik

1

Faksimine

Faksi häälestamine

Ee

sti

background image

93

Kuidas häälestada HP printerit kasutamiseks digitaalse telefoniliiniga?

HP printerid on spetsiaalselt loodud kasutamiseks koos traditsioonilise analoogtelefoni teenustega. Kui kasutate

digitaalset telefonikeskkonda (näiteks DSL/ADSL, PBX, ISDN või FoIP) peate printeri häälestamisel või faksi saatmisel

tõenäoliselt kasutama digitaal-analoog filtrit või muundurit.

Printer ei pruugi ühilduda kõikide digitaalvõrkude ja operaatoritega, digitaalkeskkondadega ega kõikide digitaal-

analoogmuunduritega. Võtke ühendust oma telefoniteenusepakkujaga ja tehke kindlaks, milliseid valikuid saate

kasutada.
Kui häälestate helinamustri tuvastamise PBX telefonisüsteemis, millel on erinevad helinamustrid sisesteks ning

välisteks kõnedeks, veenduge, et valite helinamustri salvestamisel printeri faksinumbri kasutades selleks välise

kõne numbrit.

4

Faksi seadistuse testimine

Faksitest teostab järgmised toimingud:

Kontrollib faksiaparaadi riistvara;

Kontrollib, kas seadmega on ühendatud õiget tüüpi telefonikaabel;

Kontrollib, kas telefonikaabel on ühendatud õigesse telefonipistikupessa;

kontrollib tooni olemasolu;

Kontrollib aktiivse telefoniliini olemasolu;

Testib telefoniliini ühenduse olekut.

Faksitesti käivitamine:

1. Puudutage ja liigutage sõrmega avakuval üle ekraani ja seejärel puudutage suvandit Setup (Häälestamine).
2. Puudutage valikut Fax Setup (Faksi seadistus).
3. Puudutage suvandit Tools (Tööriistad) ning seejärel puudutage suvandit Run Fax Test (Käivita faksitest). Kui test nurjub,

vaadake aruandest teavet selle kohta, kuidas probleemi lahendada, tehke soovitatud toimingud ja korrake testi.

Aruannete ja logide kasutamine

Aruande printimine

Faksiaruanded annavad printeri kohta kasulikku süsteemiteavet.

1. Puudutage ja liigutage sõrmega avakuval üle ekraani ja seejärel puudutage suvandit Setup (Häälestamine).
2. Puudutage suvandit Fax Setup (Faksi häälestamine) ja seejärel Reports (Aruanded).
3. Valige printimiseks faksiaruanne ja siis OK.

Kui vajate trükitud kinnitust edukalt saadetud fakside kohta, puudutage Fax Confirmation (Faksimiskinnitus) ja seejärel

soovitud valikut.
Faksimiskinnitusele esilehe kujutise lisamiseks valige On (Fax Send) (Sees (Faksi saatmine)) või On (Fax Send and

Fax Receive) (Sees (Faksi saatmine ja faksi vastuvõtmine)) ja seejärel puudutage Fax confirmation with image

(Faksimiskinnitus pildiga).

Faksilogi kustutamine

Faksilogi kustutamine kustutab ka kõik mällu talletatud faksid.

1. Puudutage ja liigutage sõrmega avakuval üle ekraani ja seejärel puudutage suvandit Setup (Häälestamine).
2. Puudutage suvandit Fax Setup (Faksi häälestamine) ja seejärel Tools (Tööriistad).
3.
Puudutage suvandit Clear Fax Logs (Tühjenda faksilogi).

Ee

st

i

background image

94

Faksi kasutamine

Lisateavet faksi funktsioonide (nt rämpsfakside

blokeerimine ja fakside suunamine) kohta leiate

spikrist (vt „Lisateave“ lk 89).

Standardfaksi saatmine

1. Asetage dokument seadme klaasile, esikülg allpool;

või esikülg üleval, kui sisestate dokumenti

dokumendisööturisse.

2. Puudutage avakuval suvandit Fax (Faks).
3. Puudutage Send Now (Saada kohe).
4. Sisestage faksinumber klahvistiku või telefoniraamatu

kontakti valimise abil.

5. Faksinumbrisse pausi lisamiseks puudutage korduvalt

nuppu *, kuni ekraanile ilmub sidekriips (-).

6. Puudutage üksust Black (Must) või Color (Värviline).
Kui saaja teatab teie saadetud faksi halvast kvaliteedist,

proovige muuta oma faksi eraldusvõimet või kontrastsust

puudutades

(Fax Setup (Faksi häälestamine)).

Faksi automaatne vastuvõtmine

Printer vastab vaikimis automaatselt sissetulevatele

kõnedele ning võtab vastu faksid pärast helinate arvu

täpsustamist Rings to Answer (Helinate arv enne

vastamist) seadetes.
Kui printeriga on ühendatud automaatvastaja, peab

printeri vastamiseni kuluvate helinate arv olema suurem

kui automaatvastaja vastamiseni kuluvate helinate arv.
Fakside käsitsi vastuvõtuks lülitage automaatvastamise

funktsioon juhtpaneelilt välja.
Automaatvastamise seadete muutmine.
1. Puudutage avakuval suvandit Fax (Faks).
2. Puudutage Setup (Häälestus) ja seejärel puudutage

Preferences (Eelistused).

3. Valige On (Sees) või Off (Väljas) suvandi Auto Answer

(Automaatne vastus) kõrval.

Kui kasutate kõnepostiteenuse ja faksimise jaoks sama

telefoniliini, ei saa te fakse automaatselt vastu võtta.

Peate sisenevatele faksikõnedele ise vastama. (Kui

soovite fakse selle asemel vastu võtta automaatselt,

pöörduge telefoniteenust pakkuva ettevõtte poole

palvega teile sisse lülitada eristava helina teenus või

paigaldada eraldi faksiliin.)

Fakse vastu võttes ja printides veenduge alati,

et paberisalves on soovitud paber. Pärast salve

sulgemist veenduge, et see paber on printeri

juhtpaneelil valitud.

Mälusolevate fakside korduvprintimine

Kui valik Backup Fax Reception (Faksivastuvõtu

varundamine) on sisse lülitatud, salvestatakse

sissetulevad faksid mällu isegi siis, kui seadmes on tõrge.
Kõik mällu talletatud faksid võidakse kustutada, kui

lülitate seadme välja.
1. Veenduge, et salves oleks paberit.
2. Puudutage avakuval suvandit Fax (Faks).
3. Puudutage käsku Reprint Faxes (Prindi faksid uuesti).
Faksid prinditakse vastuvõtmisele vastupidises

järjekorras, st viimasena vastu võetud faks prinditakse

esimesena, jne.

Faksi käsitsivastuvõtmine

Kui vestlete telefonitsi, saate fakse käsitsi vastu võtta

telefonitoru hargile asetamata.
1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja salves on paberit.
2. Eemaldage dokumendisööturi salvest kõik originaalid,

kui neid sinna on jäänud.

Määrake sätte Rings to Answer (Helinate arv enne

vastamist) väärtuseks suurem arv, et jõuaksite

sissetulevatele kõnedele vastata enne printerit.

Või lülitage säte Auto Answer (Automaatvastaja)

välja – siis ei vasta printer sissetulevatele kõnedele

automaatselt.

3. Paluge saatjal faksi saatmist alustada.
4. Kui kuulete faksitoone, puudutage Fax (Faks) ja seejärel

puudutage Send and Receive (Saada ja võta vastu).

5. Puudutage Receive Now (Võta kohe vastu).
Kui seade alustab faksi vastuvõttu, võite kas toru hargile

asetada või liinile ootama jääda. Faksi saatmisel ei pruugi

te faksitoone kuulda.

Asetage dokument seadme phone

1. Load pikendust kasutades skanneri klaasile, esikülg

allpool; või esikülg üleval, kui sisestate dokumenti

dokumendisööturisse.

2. Valige number, kasutades telefoni klahvistikku.

Kui saadate faksi selle meetodi abil, ÄRGE kasutage

printeri juhtpaneelil olevat klahvistikku.

3. Kui kõnele vastab adressaat, võite enne faksi saatmist

vestelda.
Kui kõnele vastab faksiaparaat, kuulete läbi

telefonitoru vastuvõtva faksi faksitoone.

4. Puudutage avakuval suvandit Fax (Faks).
5. Puudutage suvandit Send and Receive (Saatmine ja

vastuvõtmine).

6. Puudutage käsku Send Fax (Saada faks).
7. Kui originaal on laaditud skanneri klaasile, valige

Use Glass (Kasuta klaasi).

8. Kui olete faksi saatmiseks valmis, puudutage üksust

Black (Must) või Color (Värviline).

Kui vestlete faksi saajaga telefoni teel, paluge tal faks

vastu võtta, kui ta kuuleb faksiaparaadist faksitoone. Kui

seade alustab faksimist, võite kas toru hargile asetada

või liinile ootama jääda. Faksi saatmisel ei pruugi te

faksitoone kuulda.

Muude faksimismeetodite (nt faksi saatmine

ajakava järgi või arvutist) kohta leiate teavet

spikrifailis (vt „Lisateave“ lk 89).

Ee

sti

background image

95

Fakse saab vastu võtta, kuid mitte saata

1. Kopeerige või skannige ja veenduge, et printer töötab

korralikult.

2. Kontrollige faksi füüsilisi ühendusi.
3. Kontrollige, kas teised faksiseadmed saavad samale

telefoninumbrile faksida. Vastuvõttev faks ei pruugi

toimida või on teie telefoninumbri blokeerinud.

4. Kui probleem on endiselt alles, printige faksi vearaport

ja faksilogi (ning olemasolul ka helistaja ID aruanne

ja rämpsfaksi aruanne), seejärel võtke täiendava abi

saamiseks ühendust HP-ga.

Fakse saab saata, kuid mitte vastu võtta

1. Kontrollige printeri faksimisseadeid
2. Kontrollige faksi füüsilisi ühendusi.
3. Kontrollige, kas teised sama telefoniliiniga ühendatud

seadmed saavad fakse vastu võtta. Telefoniliin võib

olla vigane või saatev faksiseade ei tööta. Samuti

vaadake, kas olete blokeerinud saatja faksinumbri.

4. Kontrollige saatjat. Kui probleem on endiselt alles,

printige faksi vearaport ja faksilogi (ning olemasolul ka

helistaja ID aruanne ja rämpsfaksi aruanne), seejärel

võtke täiendava abi saamiseks ühendust HP-ga.

Fakse ei saa saata ega vastu võtta

1. Kopeerige või skannige ja veenduge, et printer töötab

korralikult.

2. Kontrollige faksi füüsilisi ühendusi.
3. Kontrollige printeri faksimisseadeid
4. Kontrollige, kas teised sama telefoniliiniga ühendatud

seadmed saavad fakse saata ja vastu võtta. Probleem

võib olla telefoniliinis.

5. Printeri lähtestamiseks lülitage see välja ja võimalusel

lahutage toide. Enne toite taastamist oodake mõni

sekund. Proovige seadmega faksi saata või vastu võtta.

6. Kui probleem on endiselt alles, printige faksi vearaport

ja faksilogi (ning olemasolul ka helistaja ID aruanne

ja rämpsfaksi aruanne), seejärel võtke täiendava abi

saamiseks ühendust HP-ga.

Kui kasutate kõnepostiteenuse ja faksimise jaoks

sama telefoniliini, peate fakse käsitsi vastu võtma.

Printeri faksisätete kontrollimine

Fakside automaatseks vastuvõtuks peab

automaatvastamise funktsioon olema sisse lülitatud.

Kui olete telefoniettevõttelt või teenusepakkujalt

kõnepostiteenuse tellinud, veenduge, et printeri

sätte Rings to Answer (Helinate arv enne vastamist)

väärtus on suurem kui telefoni automaatvastajal.

Printer seirab liini ja otsustab, kas sissetulev kõne on

tavaline telefonikõne või faksikõne. Kui tegemist on

faksikõnega, käivitatakse faksiühendus automaatselt.

Vastasel korral tuleb teil valiku Fax (Faks) abil fakse

võib-olla käsitsi vastu võtta.

Kui samale füüsilisele telefoniliinile on määratud mitu

telefoninumbrit ja liini jagavad omavahel mitu seadet,

siis veenduge, et printeri jaoks on häälestatud faksi

vastuvõtmise õige helinasäte.

Faksi kaabliühenduste kontrollimine

Ühendage telefonijuhe printeri tagaküljel oleva pesa

1-LINE ja telefoni seinakontakti vahele ning ühendage

teine telefonijuhe printeri tagaküljel asuva pesa 2-EXT

ja lisatelefoni vahele. Valige telefoninumber, millega

seoses esineb fakside vastuvõtmise probleem.

Kui proovisite faksida välisnumbrile, valige nõutud

pääsukood või -numbrid enne telefoninumbri

sisestamist. Numbri liiga kiire valimise vältimiseks

tuleb teil võib-olla lisada numbrisse paus; pausi

lisamiseks puudutage korduvalt nuppu *, kuni

ekraanil kuvatakse kriips (-).

Kui te ei saa helistada, sest valimistoon puudub

või liinil esineb palju müra, siis proovige kasutada

telefonipesasse tähistusega 1-LINE ühendatud kaabli

asemel teist telefonikaablit või asetage printer teise

kohta, kus on eraldi telefoniliin (kui see on olemas),

ning kontrollige, kas seal esinevad samad probleemid.

Kui kasutate digitaalset telefonisüsteemi (nt FoIP,

faksimine VoIP kaudu), vähendage seadme

juhtpaneelilt faksimiskiirust ja lülitage välja veakoodi

modulatsioon (ECM). Vajadusel võtke ühendust oma

telefonioperaatoriga ja uurige telefoniliini võimalike

vigade või telefonivõrgu võimaluste kohta.

Faksimisprobleemide lahendamine

Kui teil on pärast leheküljel 5 oleva faksitesti edukat sooritamist endiselt probleeme, vt alltoodud juhiseid:

Ee

st

i

background image

96

A. Piiratud garantii ulatus

1. Hewlett-Packard (HP) garanteerib lõppkasutajale, et ülalkirjeldatud HP toodetel ei esine ülalmainitud ajaperioodi vältel, mille

algust hakatakse lugema toote ostukuupäevast, puudusi materjalide või töö kvaliteedi osas.

2. Tarkvaratoodete puhul kehtib HP piiratud garantii ainult programmeerimiskäskude täitmisega seotud tõrgete osas. HP ei

garanteeri mis tahes toote katkestusteta või tõrgeteta tööd.

3. HP osaline garantii kehtib vaid tavakasutuse käigus ilmnenud defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi

probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on:

a. ebaõige hooldamine või modifitseerimine;

b. sellise tarkvara, kandjate või tarvikute kasutamine, mis pole HP tarnitud ega HP poolt heaks kiidetud;

c. spetsifikatsiooniväline käitamine;

d. volitamata muutmine või mittesihipärane kasutamine.

4. HP printeritoodete puhul ei mõjuta mõne muu tootja kui HP toodetud kasseti või taastäidetud kasseti kasutamine kliendile

antud garantiid ega kliendiga sõlmitud mis tahes HP tugiteenuste lepinguid. Kui aga printeri tõrge või kahjustused on

põhjustatud mitte-HP või taastäidetud kasseti või aegunud tindikasseti kasutamisest, esitab HP selle tõrke või rikke

kõrvaldamise eest tavalise hinnakirjajärgse töö- või materjalikulu arve.

5. Kui HP-le teatatakse kehtiva garantiiaja jooksul defektsest tootest, millele kehtib HP antud garantii, siis HP omal valikul kas

remondib toote või asendab selle uuega.

6. Kui HP ei ole võimeline defektset toodet, millele kehtib HP garantii, mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt remontima või

uuega asendama, hüvitatakse kasutajale ostu maksumus.

7. HP ei ole kohustatud toodet enne remontima, asendama või ostu maksumust hüvitama, kui ostja pole defektset toodet HP-le

tagastanud.

8. Asendustoode võib olla täiesti uus või "nagu uus", tingimusel, et see toode on omadustelt vähemalt samaväärne tootega,

mis välja vahetatakse.

9. HP tooted võivad sisaldada korduvkasutatavaid osi, komponente või materjale, mis oma omadustelt ei erine uutest.

10. HP piiratud garantii avaldus kehtib kõikides riikides, kus HP turustab selle garantiiga hõlmatavaid HP tooteid. Täiendavate

garantiiteenuste (nt seadme kohapealne hooldus) lepinguid saate sõlmida ükskõik millises volitatud HP teeninduskeskuses

neis riikides, kus toodet HP või volitatud importija poolt turustatakse.

B. Garantii kitsendused

KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MÄÄRAL EI ANNA HP EGA TEMA ALLTÖÖVÕTJAD MITTE MINGEID MUID

KAUDSEID EGA OTSESEID GARANTIISID ega tingimusi TOOTE KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI EGA

KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

C. Vastutuse piiramine

1. Kohaliku seadusandlusega lubatud määral on käesolevas Garantiiavalduses toodud heastamismeetmed kliendi ainsad ja

eksklusiivsed heastamismeetmed.

2. KOHALIKU SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, V.A KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES SPETSIAALSELT

SÄTESTATUD KOHUSTUSTE OSAS, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD OTSESTE, KAUDSETE, SPETSIAALSETE,

TAHTMATUTE JA TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD LEPINGUL, ÕIGUSERIKKUMISEL VÕI MIS TAHES

MUUL ÕIGUSLIKUL TEOORIAL, OLENEMATA SELLEST, KAS NEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE

VÕIMALIKKUSEST.

D. Kohalik seadusandlus

1. Käesolev Garantiiavaldus annab kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib lisaks olla ka muid õigusi, mis võivad

USA-s osariigiti, Kanadas provintsiti ja mujal maailmas riigiti erineda.

2. Kui käesolev Garantiiavaldus satub vastuollu kohaliku seadusandlusega, on ülimuslik kohalik seadusandlus. Sel juhul ei

pruugi, vastavalt kohalikule seadusandlusele, käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused teile rakenduda.

Näiteks võivad teatud USA osariigid, samuti riigid väljaspool USA-d (näiteks Kanada provintsid):

a. välistada käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused, vältimaks tarbijatele seadusega kehtestatud õiguste

piiramist (nt Suurbritannia);

b. piirata muul moel tootja võimalusi selliste punktide ja kitsenduste rakendamisel;

c. anda kliendile täiendavaid garantiiõigusi, määrata kaudse garantii kestust, mida tootja ei saa vaidlustada, või lubada

kaudsete garantiide kestuse piiramist.

3. KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA HP TOODETE

SELLISTELE KLIENTIDELE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI

(VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

HP müügigarantii

Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad.

Eesti: HP Oy Eesti Filiaal, A.H. Tammsaare tee 47, EE-11316 Tallinn

Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mittevastavusega. Käesolev

HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.

HP toode

Piiratud garantii kestus

Tarkvarakandja

90 päeva

Printer

1 aasta

Prindi- või tindikassetid

Kuni kas tindi lõppemiseni HP kassetis või kassetile märgitud

garantiiaja saabumiseni. Käesolev garantii ei kehti neile

HP-toodetele, mis on korduvalt täidetud, ümber töödeldud,

parandatud, valesti kasutatud või rikutud.

Prindipead (kehtib ainult kliendi poolt vahetatavate

1 aasta

prindipeadega toodetele)

Tarvikud

1 aasta, kui pole sätestatud teisiti

Hewlett-Packardi piiratud garantiiavaldus

Ee

sti

background image

www.hp.com/eu/m/OJP6830

HP Officejet Pro 6830

Darba sākšana

1. Iestatiet printeri.

Izpildiet norādījumus, kas sniegti iestatīšanas plakātā un printera vadības paneļa displejā.

2. Instalējiet HP printera programmatūru.

Dodieties uz vadības panelī norādīto URL (www.hp.com/eprint/oj6830), pēc tam izpildiet tīmeklī sniegtos norādījumus.
Jaunākā printera programmatūra ir pieejama vietnē www.hp.com/support.
Komplektā ir iekļauts arī HP printera programmatūras kompaktdisks. Windows lietotājiem: ja instalēšanas programma nesākas

automātiski, datorā ievietojot kompaktdisku, veiciet dubultklikšķi uz Setup.exe.

Vienmēr pārliecinieties, vai papīra teknē ir ievietots nepieciešamais papīrs. Pēc teknes aizvēršanas pārliecinieties, vai šis papīrs

ir atlasīts printera vadības panelī.

Uzzināt vairāk

Elektroniskā palīdzība:

instalējiet palīdzības failu, programmatūras instalēšanas laikā to atlasot no ieteicamās programmatūras.

Palīdzības fails sniedz informāciju par produkta līdzekļiem, drukāšanu, traucējumu novēršanu un atbalstu, kā arī par paziņojumiem,

vides un regulācijas informāciju, iekļaujot Eiropas Savienības regulatīvo paziņojumu un atbilstības paziņojumus.

ReadMe:

šis fails satur informāciju par sistēmas prasībām un atjauninātu informāciju par printera iestatīšanu un izmantošanu.

Ievietojiet datorā HP printera programmatūras kompaktdisku, pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ReadMe.chm (Windows) vai atveriet

mapi Read Me (OS X).

Tīmeklī:

papildu palīdzība un informācija: www.hp.com/go/support. Printera reģistrācija: www.register.hp.com. Atbilstības

deklarācija: www.hp.eu/certificates.

Šo printeri var izmantot, lai drukātu dokumentus un fotoattēlus no mobilās ierīces (piemēram, viedtālruņa vai planšetdatora).

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet HP mobilās drukāšanas tīmekļa vietni (www.hp.com/go/mobileprinting).

Noskenējiet, lai uzzinātu vairāk

Var tikt piemēroti standarta datu pārsūtīšanas tarifi. Var nebūt pieejams visās valodās.

Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Windows® 8,1

Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas sākumekrāna apakšējā kreisajā stūrī, atlasiet printera

nosaukumu, noklikšķiniet uz Help (Palīdzība) un pēc tam atlasiet Search HP Help (Meklēt

HP palīdzību).

Windows® 8

Sākumekrānā ar peles labo pogu noklikšķiniet tukšā apgabalā, lietojumprogrammu joslā

noklikšķiniet uz All Apps (Visas lietojumprogrammas), atlasiet printera nosaukumu, pēc

tam atlasiet Help (Palīdzība), tad atlasiet Search HP Help (Meklēt HP palīdzību).

Windows® 7
Windows Vista®
Windows XP®

Noklikšķiniet uz Start (Sākt), atlasiet Programs (Programmas) vai All Programs (Visas

programmas), atlasiet HP, printera nosaukumu un pēc tam atlasiet Help (Palīdzība).

OS X v10.9 Mavericks
OS X v10.8 Mountain Lion
OS X v10.7 Lion

Meklētājā izvēlieties Help Center (Palīdzības centrs) (izvēlnē Help (Palīdzība)). Noklikšķiniet

uz Help for all your apps Center (Palīdzība visām jūsu lietojumprogrammām) un pēc tam

noklikšķiniet uz Help (Palīdzība) atbilstoši savam printerim.

HP Officejet Pro

6830 e-All-in-One series