עזרה HP Officejet Pro 6830

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

ךירדמ

שמתשמל

background image

עדימ

לע

תויוכז

םירצוי

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

הרודהמ

1

,

7/2014

תועדוה

לש

Hewlett-Packard Company

עדימה

ךמסמב

הז

ןותנ

יונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

ןיא

לפכשל

,

םיאתהל

וא

םגרתל

רמוח

הז

אלל

תלבק

תושר

לש

Hewlett-

Packard

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

תוירחאה

תידעלבה

םירצומל

םיתורישלו

לש

HP

תטרופמ

תרהצהב

תוירחאה

תשרופמה

תיוולנה

םירצומל

םיתורישו

הלא

.

ןיא

שרפל

רבד

ןמ

רומאה

ךמסמב

הז

תקנעהכ

תוירחא

תפסונ

.

HP

הניא

תאשונ

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגשל

הכירע

וא

תוטמשהל

ךמסמב

הז

.

תויוכז

םירצוי

Microsoft

,

Windows

,

Windows XP

,

Windows Vista

,

Windows 7

,

Windows 8

,

ו-

Windows 8.1

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft Corporation

.

ENERGY STAR

ןמיסהו

לש

ENERGY STAR

םה

םילמס

םימושר

הראב

"

ב

.

Mac

,

OS X

,

ו-

AirPrint

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Apple Inc.

,

םימושרה

הראב

"

ב

תונידמבו

/

םירוזא

םירחא

.

background image

עדימ

תוחיטב

שי

לועפל

דימת

לע

-

יפ

יעצמא

תוריהזה

םייסיסבה

תעב

שומישה

רצומב

הז

,

ידכ

םצמצל

תא

תנכס

העיגפה

הקילדמ

וא

תולמשחתה

.

1

.

ארק

בטיה

תא

לכ

תוארוהה

תולולכה

דועיתב

הוולנה

תספדמל

.

2

.

תייצ

לכל

תורהזאה

תוארוההו

ונמוסש

לע

-

יבג

רצומה

.

3

.

קתנ

רצומ

הז

עקשמ

למשחה

ינפל

הקנתש

ותוא

.

4

.

ןיא

ןיקתהל

רצומ

הז

וא

שמתשהל

וב

תבריקב

םימ

וא

רשאכ

התא

בוטר

.

5

.

ןקתה

תא

רצומה

החטיבב

לע

-

יבג

חטשמ

ביצי

.

6

.

ןקתה

תא

רצומה

םוקימב

ןגומ

ובש

ןיא

הנכס

והשימש

ךורדי

לע

לבכ

וקה

,

וא

לקתיי

וב

,

ובשו

לבכה

אל

קזניי

.

7

.

םא

רצומה

וניא

לעופ

הכלהכ

,

ןייע

קרפב

ןורתפ

תויעב

.

8

.

ןיא

ךותב

רצומה

םיקלח

שמתשמהש

לוכי

קזחתל

םתוא

.

תורישל

,

הנפ

ידבועל

תוריש

םיכמסומ

.

background image
background image

ןכות

םיניינעה

1

דציכ

ןתינ

עצבל

?

..................................................................................................................................................

1

2

םידעצ

םינושאר

....................................................................................................................................................

2

תושיגנ

....................................................................................................................................................

2

HP EcoSolutions

)

HP

תוכיאו

הביבסה

(

...................................................................................................

3

לוהינ

תכירצ

למשחה

................................................................................................................

3

שומיש

ליעי

רתוי

ירמוחב

הספדה

םילכתמ

..................................................................................

3

תרכה

יביכר

תספדמה

...............................................................................................................................

4

טבמ

ימדק

..............................................................................................................................

4

רוזא

ירמוח

הספדה

..................................................................................................................

5

טבמ

ירוחא

.............................................................................................................................

5

שומיש

חולב

הרקבה

לש

תספדמה

..............................................................................................................

6

הריקס

תיללכ

לש

םינצחל

תוירונו

..............................................................................................

6

םילמס

תגוצתב

חול

הרקבה

......................................................................................................

6

יוניש

תורדגה

תספדמ

..............................................................................................................

7

תויחנה

תויסיסב

שומישל

ריינב

..................................................................................................................

8

יגוס

ריינ

םיצלמומ

הספדהל

......................................................................................................

8

תנמזה

ירמוח

הספדה

םילכתמ

לש

HP

........................................................................................

9

תוצע

הריחבל

שומישלו

ריינב

..................................................................................................

10

תניעט

ריינ

............................................................................................................................................

10

תניעט

ךמסמ

רוקמ

לע

חטשמ

תיכוכזה

......................................................................................................

15

תניעט

ךמסמ

רוקמ

ךותל

ןיזמ

םיכמסמה

....................................................................................................

16

סנכה

ןנוכ

USB Flash

...........................................................................................................................

17

ןוכדע

תספדמה

......................................................................................................................................

17

תחיתפ

תנכות

תספדמה

לש

HP

)

Windows

(

.............................................................................................

18

יוביכ

תספדמה

......................................................................................................................................

18

3

הספדה

..............................................................................................................................................................

19

תספדה

םיכמסמ

....................................................................................................................................

19

תספדה

תורבוח

םוסרפ

...........................................................................................................................

20

הספדה

לע

תופטעמ

................................................................................................................................

21

תספדה

םימוליצ

.....................................................................................................................................

22

הספדה

לע

ריינ

דחוימ

םילדגבו

םימאתומ

תישיא

........................................................................................

24

הספדה

וד

-

תידדצ

...................................................................................................................................

26

הספדה

ךות

שומיש

ב

-

dpi

יברמ

...............................................................................................................

27

תועצה

הספדהל

תחלצומ

.........................................................................................................................

28

v

HEWW

background image

הספדה

תועצמאב

AirPrintTM

.................................................................................................................

30

4

הקתעה

הקירסו

..................................................................................................................................................

31

הקתעה

.................................................................................................................................................

31

הקירס

..................................................................................................................................................

31

הקירס

בשחמל

......................................................................................................................

32

הקירס

ןקתהל

ןורכיז

..............................................................................................................

33

הקירס

אודל

"

ל

.......................................................................................................................

34

תרדגה

הקירס

ראודל

ינורטקלא

..............................................................................

34

שומיש

הקירסב

ראודל

ינורטקלא

............................................................................

34

יוניש

תורדגה

ןובשח

.............................................................................................

35

הקירס

תועצמאב

Webscan

...................................................................................................

35

תקירס

םיכמסמ

טסקטכ

ןתינה

הכירעל

.....................................................................................

36

תקירס

םיכמסמ

טסקטכ

ןתינה

הכירעל

....................................................................

36

תויחנה

הקירסל

לש

םיכמסמ

טסקטכ

ןתינה

הכירעל

..................................................

37

5

סקפ

..................................................................................................................................................................

39

רוגיש

סקפ

............................................................................................................................................

39

תחילש

סקפ

ליגר

..................................................................................................................

39

רוגיש

סקפ

ליגר

בשחמהמ

......................................................................................................

40

תחילש

סקפ

ןופלטמ

..............................................................................................................

41

רוגיש

סקפ

תועצמאב

גויח

גצהמ

.............................................................................................

41

רוגיש

סקפ

ןורכיזהמ

..............................................................................................................

42

רוגיש

סקפ

רפסמל

םינעמנ

......................................................................................................

42

רוגיש

סקפ

בצמב

ןוקית

תואיגש

..............................................................................................

43

תלבק

סקפ

............................................................................................................................................

43

תלבק

סקפ

תינדי

...................................................................................................................

44

רדגה

סקפ

יוביג

....................................................................................................................

44

הספדה

תרזוח

ןורכיזהמ

לש

םיסקפ

ולבקתהש

...........................................................................

45

תרבעה

םיסקפ

רפסמל

רחא

....................................................................................................

45

תרדגה

הנטקה

תיטמוטוא

רובע

םיסקפ

םיסנכנ

..........................................................................

46

תמיסח

ירפסמ

סקפ

יתלב

םייוצר

.............................................................................................

46

תלבק

םיסקפ

תועצמאב

'

סקפ

ילטיגיד

לש

HP

'

..........................................................................

47

תושירד

לש

'

סקפ

'

ילטיגיד

לש

HP

'

..........................................................................

47

תלעפה

'

סקפ

ילטיגיד

לש

HP

'

................................................................................

48

יוניש

תורדגהה

לש

'

סקפ

ילטיגיד

לש

HP

'

................................................................

48

תרדגה

ישנא

רשק

רפסב

םינופלטה

...........................................................................................................

49

הרדגה

יונישו

לש

יטרפ

ישנא

רשק

רפסב

םינופלטה

....................................................................

49

הרדגה

יונישו

לש

יטרפ

תצובק

ישנא

רשק

רפסב

םינופלטה

.........................................................

50

תקיחמ

ישנא

רשק

רפסמ

םינופלטה

..........................................................................................

50

תספדה

המישר

לש

ישנא

רשק

רפסב

םינופלטה

.........................................................................

51

HEWW

vi

background image

יוניש

תורדגה

סקפ

.................................................................................................................................

51

תרדגה

תרתוכ

סקפה

.............................................................................................................

51

תרדגה

בצמ

הנעמה

)

הנעמ

יטמוטוא

(

........................................................................................

52

תעיבק

רפסמ

םילוצלצ

ינפל

הנעמה

..........................................................................................

52

יוניש

סופד

לוצלצ

הנעמה

לוצלצל

ןחבומ

...................................................................................

52

תרדגה

גוס

גויח

.....................................................................................................................

53

תרדגה

תויורשפא

גויח

רזוח

....................................................................................................

53

תרדגה

תוריהמ

סקפה

............................................................................................................

54

תרדגה

תמצוע

לוקה

לש

סקפה

................................................................................................

54

סקפ

יתורישו

ןופלט

םיילטיגיד

.................................................................................................................

55

לוקוטורפ

תרבעה

סקפ

טנרטניאב

.............................................................................................................

55

שומיש

תוחודב

......................................................................................................................................

56

תספדה

תוחוד

רושיא

םיסקפ

..................................................................................................

56

תספדה

תוחוד

האיגש

לש

סקפ

................................................................................................

57

הספדה

הגצהו

לש

ןמוי

סקפה

.................................................................................................

57

תקיחמ

ןמוי

סקפה

.................................................................................................................

57

תספדה

םיטרפ

תודוא

תלועפ

סקפה

הנורחאה

...........................................................................

58

תספדה

חוד

החיש

ההוזמ

........................................................................................................

58

תגצה

תיירוטסיה

תוחישה

.......................................................................................................

58

6

יתוריש

טנרטניא

.................................................................................................................................................

59

םהמ

'

יתוריש

טנרטניא

?'

..........................................................................................................................

59

תרדגה

יתוריש

טנרטניא

..........................................................................................................................

59

שומיש

יתורישב

טנרטניא

........................................................................................................................

61

HP ePrint

...........................................................................................................................

61

םירמוח

לש

HP

הספדהל

:

.......................................................................................................

61

תרסה

'

יתוריש

טנרטניא

'

..........................................................................................................................

62

7

הדובע

םע

תוינסחמ

הספדה

.................................................................................................................................

63

עדימ

לע

תוינסחמ

וידה

שארו

הספדהה

.....................................................................................................

63

תקידב

יסלפמ

וידה

םירעושמה

................................................................................................................

63

תפלחה

תוינסחמ

וידה

.............................................................................................................................

64

תנמזה

תוינסחמ

ויד

................................................................................................................................

65

ןוסחא

ירמוח

הספדה

םילכתמ

..................................................................................................................

66

ןוסחא

עדימ

ימינונא

תודוא

שומישה

.........................................................................................................

66

עדימ

תודוא

תוירחא

לע

תינסחמ

ויד

.........................................................................................................

66

8

תרדגה

תשר

.......................................................................................................................................................

68

תרדגה

תספדמה

רובע

תרושקת

תיטוחלא

.................................................................................................

68

ינפל

ליחתתש

........................................................................................................................

68

vii

HEWW

background image

תרדגה

תספדמה

תשרב

תיטוחלאה

ךלש

...................................................................................

68

יוניש

גוס

רוביחה

..................................................................................................................

69

תקידב

רוביחה

יטוחלאה

.........................................................................................................

70

הלעפה

התבשהו

לש

תלוכי

טוחלאה

לש

תספדמה

......................................................................

70

יוניש

תורדגה

תשר

.................................................................................................................................

70

שומיש

ב

'

טוחלא

רישי

'

לש

HP

.................................................................................................................

71

9

ילכ

לוהינ

תספדמ

...............................................................................................................................................

74

זגרא

םילכ

)

Windows

(

...........................................................................................................................

74

תינכות

תורישה

HP Utility (OS X

(

..........................................................................................................

74

תרש

טנרטניא

ץבושמ

.............................................................................................................................

74

תודוא

יצבוק

Cookie

.............................................................................................................

75

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

..............................................................................................

75

תליענ

חול

הרקבה

.................................................................................................................

76

אל

ןתינ

חותפל

תא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

.............................................................................

76

10

ןורתפ

תויעב

....................................................................................................................................................

78

הכימתה

לש

HP

....................................................................................................................................

78

םושיר

תספדמה

....................................................................................................................

78

ךילהת

הכימתה

.....................................................................................................................

78

תלבק

הכימת

םיעצמאב

םיינורטקלא

........................................................................................

79

הכימת

תינופלט

לש

HP

.........................................................................................................

79

ינפל

היינפה

זכרמל

................................................................................................

79

תפוקת

הכימתה

תינופלטה

.....................................................................................

80

ירפסמ

ןופלט

הכימתל

...........................................................................................

80

םותב

תפוקת

הכימתה

תינופלטה

............................................................................

80

תלבק

עויס

ךרד

חול

הרקבה

לש

תספדמה

.................................................................................................

80

תנבה

תוחוד

תספדמה

.............................................................................................................................

80

חוד

סוטטס

תספדמה

.............................................................................................................

80

ףד

תרוצת

תשר

.....................................................................................................................

81

חוד

תוכיא

הספדה

.................................................................................................................

83

חוד

תקידב

טוחלאה

...............................................................................................................

85

חוד

השיג

תשרל

....................................................................................................................

85

ןורתפ

תויעב

תספדמב

............................................................................................................................

85

ןורתפ

תויעב

הספדה

..............................................................................................................................

86

ןורתפ

תויעב

הקתעה

..............................................................................................................................

89

ןורתפ

תויעב

הקירס

...............................................................................................................................

90

ןורתפ

תויעב

סקפ

..................................................................................................................................

93

תקידב

סקפה

הלשכנ

.............................................................................................................

93

הגוצתב

תגצומ

ןפואב

עובק

העדוהה

ןופלטה

וניא

רבוחמ

............................................................

97

תויעב

רוגישב

הלבקו

לש

םיסקפ

תספדמב

................................................................................

97

HEWW

viii

background image

תספדמה

הלוכי

רגשל

םיסקפ

,

ךא

הניא

הלוכי

לבקל

םיסקפ

........................................................

99

תספדמה

הלוכי

לבקל

םיסקפ

,

ךא

הניא

הלוכי

רגשל

םיסקפ

......................................................

100

ילילצ

סקפ

םיטלקומ

ןובישמב

...............................................................................................

100

טוח

ןופלטה

ףרוצש

תספדמל

וניא

ךורא

קיפסמ

.......................................................................

100

בשחמה

וניא

לגוסמ

לבקל

םיסקפ

')

קוית

ילטיגיד

לש

HP

('

........................................................

101

ןורתפ

תויעב

תועצמאב

'

יתוריש

טנרטניא

'

................................................................................................

101

ןורתפ

תויעב

תשרב

..............................................................................................................................

102

ןורתפ

תויעב

תשר

תויללכ

....................................................................................................

102

אל

ןתינ

רבחל

תא

תספדמה

ןפואב

יטוחלא

..............................................................................

102

תקוזחת

תספדמה

.................................................................................................................................

104

הקנ

תא

חטשמ

תיכוכזה

לש

קרוסה

........................................................................................

105

יוקינ

ינוציח

........................................................................................................................

105

יוקינ

ןיזמ

םיכמסמה

.............................................................................................................

105

הקוזחת

לש

שאר

הספדהה

תוינסחמו

וידה

..............................................................................

107

רורחש

תומיסח

ריינ

..............................................................................................................................

107

יוניפ

תררג

הספדהה

.............................................................................................................................

115

רוזחש

תועיבק

תרירב

לדחמ

תורדגהו

.....................................................................................................

115

חפסנ

א

עדימ

ינכט

...............................................................................................................................................

117

םיטרפמ

..............................................................................................................................................

117

עדימ

הניקת

........................................................................................................................................

120

רפסמ

םגדה

הניקתל

............................................................................................................

121

תרהצה

FCC

......................................................................................................................

121

העדוה

םישמתשמל

האירוקב

.................................................................................................

121

תרהצה

תומיאת

VCCI

)

Class B

(

םישמתשמל

ןפיב

................................................................

122

העדוה

רבדב

לבכ

חתמה

םישמתשמל

ןפיב

..............................................................................

122

הרהצה

רבדב

תטילפ

םישער

םישמתשמל

הינמרגב

..................................................................

122

העדוה

םישמתשמל

תוגוצתב

תויתוזח

תומוקמב

הדובע

הינמרגב

...............................................

122

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הראב

"

ב

:

תושירד

FCC

....................................................

123

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הדנקב

...........................................................................

124

העדוה

םישמתשמל

רוזאב

ילכלכה

יפוריאה

.............................................................................

124

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הינמרגב

.........................................................................

125

הרהצה

רבדב

סקפ

יווק

הילרטסואב

.......................................................................................

125

תעדוה

הניקת

לש

דוחיאה

יפוריאה

........................................................................................

125

םירצומ

םע

ימאתמ

AC

םיינוציח

...........................................................................

125

םירצומ

םע

תוילנויצקנופ

תיטוחלא

........................................................................

125

תרהצה

תשר

םינופלטה

הפוריאב

)

םדומ

/

סקפ

(

........................................................

126

תרהצה

תומיאת

...................................................................................................................

127

עדימ

ירוטלוגר

רובע

םירצומ

םייטוחלא

..................................................................................

128

הפישח

תנירקל

רדת

וידר

.....................................................................................

128

העדוה

םישמתשמל

ליזרבב

..................................................................................

128

ix

HEWW

background image

העדוה

םישמתשמל

הדנקב

...................................................................................

129

העדוה

םישמתשמל

ןאווייטב

................................................................................

129

העדוה

םישמתשמל

וקיסקמב

................................................................................

130

העדוה

עגונב

טוחלאל

םישמתשמל

ןפיב

.................................................................

130

תינכות

לוהינ

יתביבס

רצומל

..................................................................................................................

130

שומיש

ריינב

.......................................................................................................................

131

יקלח

קיטסלפ

.....................................................................................................................

131

תונויליג

םינותנ

לש

תוחיטב

םירמוח

.......................................................................................

131

תינכות

רוזחימ

....................................................................................................................

131

תינכות

רוזחימה

לש

HP

ירמוחל

ויד

םילכתמ

..........................................................................

131

תכלשה

דויצ

תלוספ

לע

-

ידי

םישמתשמ

...................................................................................

131

תכירצ

למשח

......................................................................................................................

131

םירמוח

םיימיכ

....................................................................................................................

132

תכלשה

תוללוס

ןאוויאטב

.....................................................................................................

132

העדוה

אשונב

תוללוס

רובע

ליזרב

..........................................................................................

132

העדוה

לע

םירמוח

םיילוקרפ

הינרופילקב

................................................................................

132

תלבט

םירמוח

םיליער

םינכוסמו

)

ןיס

(

....................................................................................

133

תלבגה

םירמוח

םינכוסמ

)

הניארקוא

(

......................................................................................

133

תלבגה

םירמוח

םינכוסמ

)

ודוה

(

.............................................................................................

133

EPEAT

.............................................................................................................................

133

SEPA Ecolabel

-

עדימ

םישמתשמל

ןיסב

.............................................................................

134

חפסנ

ב

עדימ

ףסונ

תודוא

תרדגה

סקפ

...................................................................................................................

135

תרדגה

תרבעה

םיסקפ

)

תוכרעמ

ןופלט

תויליבקמ

(

...................................................................................

135

תריחב

תרדגה

סקפה

המיאתמה

תיבל

וא

דרשמל

.....................................................................

136

תורשפא

א

:'

וק

סקפ

דרפנ

)

אלל

תוחיש

תוילוק

(

.......................................................................

138

תורשפא

ב

:'

תרדגה

תספדמה

םע

DSL

...................................................................................

138

תורשפא

ג

:'

תרדגה

תספדמה

םע

תכרעמ

ןופלט

גוסמ

PBX

וא

וק

ISDN

.....................................

139

תורשפא

ד

:'

סקפ

םע

תוריש

לוצלצ

ןחבומ

ותואב

וק

ןופלט

........................................................

140

תורשפא

ה

:'

וק

ףתושמ

תוחישל

תוילוק

םיסקפלו

.....................................................................

141

תורשפא

ו

:

וק

ףתושמ

תוחישל

תוילוק

תוחישלו

סקפ

םע

את

ילוק

..............................................

142

תורשפא

ז

:

וק

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

בשחמב

)

אלל

תוחיש

תוילוק

(

............................................

143

תנקתה

תספדמה

םע

םדומ

גויח

בשחמל

.................................................................

144

תנקתהל

תספדמה

םע

םדומ

DSL/ADSL

בשחמב

...................................................

145

תורשפא

ח

:

וק

ילוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

בשחמב

..................................................................

146

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

גויח

בשחמב

............................................................

146

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

DSL/ADSL

בשחמב

.................................................

148

תורשפא

ט

:

וק

ףתושמ

תוחישל

סקפ

תוחישלו

תוילוק

םע

ןובישמ

..............................................

150

הרקמ

J

:

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

בשחמב

ןובישמו

...........................................................

151

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

גויח

בשחמב

ןובישמו

................................................

151

וק

ילוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

DSL/ADSL

בשחמב

ןובישמו

....................................

153

HEWW

x

background image

תורשפא

י

"

א

:

וק

ףתושמ

תוחישל

סקפ

תוחישלו

תוילוק

םע

םדומ

גויח

בשחמב

אתו

ילוק

..............

155

תרדגה

סקפ

תירוט

...............................................................................................................................

156

תקידב

תורדגה

סקפה

...........................................................................................................................

157

חפסנ

ג

תואיגש

)

Windows

(

.................................................................................................................................

158

סלפמ

ויד

ךומנ

.....................................................................................................................................

158

סלפמ

ויד

ךומנ

דחוימב

.........................................................................................................................

159

היעב

תינסחמב

וידה

.............................................................................................................................

159

רסוח

המאתה

לדוגב

ריינה

.....................................................................................................................

160

תררג

תינסחמ

וידה

העוקת

....................................................................................................................

160

תמיסח

ריינ

וא

תייעב

שגמ

....................................................................................................................

160

ריינה

לזא

............................................................................................................................................

160

תספדה

ךמסמה

הלשכנ

.........................................................................................................................

160

לשכ

תספדמב

......................................................................................................................................

160

Door open

)

תלדה

החותפ

(

..................................................................................................................

161

לשכ

תוינסחמב

וידה

.............................................................................................................................

161

היעב

גורדשב

םירמוחה

םילכתמה

תספדמב

.............................................................................................

161

עדימ

ץעיימ

עגונב

תוינסחמל

תופיוזמ

.....................................................................................................

161

שמתשה

תוינסחמב

שומישל

ינושאר

.......................................................................................................

161

ןיא

שמתשהל

תוינסחמב

שומישל

ינושאר

................................................................................................

161

תוינסחמ

ויד

אל

תומאות

.......................................................................................................................

161

היעב

תנכהב

תספדמה

..........................................................................................................................

162

ריינה

רצק

ידמ

.....................................................................................................................................

162

תינסחמ

ויד

תנקתומ

הרוצב

היוגש

..........................................................................................................

162

תויעב

םע

תוינסחמ

SETUP

.................................................................................................................

162

היעב

שארב

הספדהה

...........................................................................................................................

162

תינסחמ

HP Instant Ink

אל

המיאתמ

.....................................................................................................

162

תינסחמ

HP Instant Ink

תשמושמ

.........................................................................................................

162

רבח

תא

תספדמה

ל

-

HP Connected

.....................................................................................................

163

אל

ןתינ

סיפדהל

...................................................................................................................................

163

שגמ

טלפה

רוגס

...................................................................................................................................

163

תמיסח

ריינ

ןיזמב

םיכמסמה

יטמוטואה

...................................................................................................

163

תנקתומ

תינסחמ

תנגומ

לש

HP

..............................................................................................................

163

סקדניא

...............................................................................................................................................................

164

xi

HEWW

background image

HEWW

xii

background image

1

דציכ

ןתינ

עצבל

?

םידעצ