HP Officejet Pro 6830 - מפרטים

background image

תלוביק

שגמ

טלפה

תונויליג

ריינ

ליגר

) :

60

דע

105

ג

/'

מ

"

ר

]

16

דע

28

תוארביל

:([

דע

60

תלוביקה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

תונויליג

ריינ

ליגר

) :

60

דע

105

ג

/'

מ

"

ר

]

16

דע

28

תוארביל

:([

דע

35

117

חפסנ

א

עדימ

ינכט

HEWW

background image

לדוג

לקשמו

ריינה

תלבקל

המישר

לש

ילדוג

ריינה

םיכמתנה

,

ןייע

תנכותב

תספדמה

לש

HP

.

ריינ

ליגר

:

60

דע

105

ג

/'

מ

"

ר

)

16

דע

28

תוארביל

(

תופטעמ

:

75

דע

90

ג

/'

מ

"

ר

)

20

דע

24

תוארביל

(

םיסיטרכ

:

דע

200

ג

/'

מ

"

ר

)

יסיטרכ

סקדניא

לש

110

תוארביל

לכל

רתויה

(

ריינ

םוליצ

:

250

ג

/'

מ

"

ר

)

66

תוארביל

(

יטרפמ

הספדה

תויוריהמ

הספדהה

תונתשמ

םאתהב

תובכרומל

ךמסמה

םגדו

תספדמה

הטיש

:

תספדמ

Officejet

תימרת

יפל

השירד

הפש

:

PCL3 GUI

תייצולוזר

הספדה

:

בצמ

הטויט

טלפ

עבצ

/

הקפה

רוחשב

:

300x300dpi

טלפ

)

רוחש

/

עבצ

:(

יטמוטוא

בצמ

ליגר

טלפ

עבצ

/

הקפה

רוחשב

:

600x600dpi

טלפ

)

רוחש

/

עבצ

:(

יטמוטוא

ריינ

ליגר

בצמב

'

יבטימ

'

טלפ

עבצ

/

הקפה

רוחשב

:

600x600dpi

טלפ

)

רוחש

/

עבצ

:(

יטמוטוא

ריינ

םוליצ

בצמב

'

יבטימ

'

טלפ

עבצ

/

הקפה

רוחשב

:

600x600dpi

טלפ

)

רוחש

/

עבצ

:(

יטמוטוא

בצמ

DPI

יברמ

טלפ

עבצ

/

הקפה

רוחשב

:

1200x1200dpi

טלפ

:

יטמוטוא

)

רוחש

/

ינועבצ

,(

4800x1200 dpi

בטוממ

)

ריינ

םוליצ

,

עבצב

(

הספדהל

בצמב

dpi

יברמ

,

האר

הספדה

ךות

שומיש

ב

-

dpi

יברמ

תרדגה

םיילוש

םיירעזמ

:

הספדהב

ךרואל

,

ילוש

ךמסמה

םיבייח

םיאתהל

תורדגהל

םיילושה

ןלהלש

,

וא

תויהל

םילודג

םהמ

.

HEWW

םיטרפמ 118

background image

רמוח

הספדה

)

1

(

םיילוש

םיילאמש

)

2

(

םיילוש

םיינמי

)

3

(

םיילוש

םינוילע

)

4

(

םיילוש

םינותחת

U.S. Letter

U.S. Legal

A4

U.S. Executive

B5

A5

םיסיטרכ

ירמוח

הספדה

םלדוגש

םאתומ

תישיא

ריינ

םוליצ

3

מ

"

מ

)

0.12

ץניא

('

3

מ

"

מ

)

0.12

ץניא

('

3

מ

"

מ

)

0.12

ץניא

('

3

מ

"

מ

)

0.12

ץניא

('

תופטעמ

3

מ

"

מ

)

0.12

ץניא

('

3

מ

"

מ

)

0.12

ץניא

('

16.5

מ

"

מ

)

0.65

ץניא

('

16.5

מ

"

מ

)

0.65

ץניא

('

טרפמ

הקתעה

דוביע

הנומת

ילטיגיד

תויוריהמ

הקתעהה

תונתשמ

םאתהב

תובכרומל

ךמסמה

םגדו

תספדמה

דע

99

םיקתוע

ךמסממ

רוקמ

םוז

ילטיגיד

:

מ

-

25%

דע

400%

המאתה

דומעל

,

הגוצת

המידקמ

לש

קתוע

טרפמ

הקירס

היצולוזר

:

דע

1200 x 1200 ppi

תיטפוא

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

תייצולוזר

הקירס

,

ןייע

תנכותב

תספדמה

לש

HP

.

עבצ

:

עבצ

24-bit

,

ינווג

רופא

8-bit

)

256

תומר

לש

רופא

(

לדוג

הקירס

יברמ

:

חטשמ

תיכוכזה

לש

קרוסה

:

216

x

297

מ

"

מ

)

8.5

x

11.7

ץניא

('

ןיזמ

םיכמסמה

:

216

x

356

מ

"

מ

)

8.5

x

14

ץניא

('

טרפמ

סקפ

תלוכי

רוגיש

/

הלבק

לש

סקפ

רוחשב

-

ןבל

סקפו

עבצב

תורישי

ןקתההמ

.

רוגיש

הלבקו

לש

סקפ

ןפואב

ינדי

.

גויח

רזוח

יטמוטוא

דע

שמח

םימעפ

)

הנתשמ

םאתהב

הנידמל

/

רוזא

.(

ינש

םיגויח

םירזוח

םייטמוטוא

לכל

רתויה

הרקמב

ןיאש

הנעמ

)

הנתשמ

םאתהב

הנידמל

/

רוזא

.(

השימח

םיגויח

םירזוח

םייטמוטוא

לכל

רתויה

הרקמב

לש

היעב

תרושקתב

)

הנתשמ

םאתהב

הנידמל

/

רוזא

.(

תוחוד

רושיא

תוליעפו

.

סקפ

CCITT/ITU Group 3

םע

בצמ

ןוקית

תואיגש

.

הרבעה

לש

דע

33.6 Kbps

.

119

חפסנ

א

עדימ

ינכט

HEWW

background image

4

תוינש

דומעל

תוריהמב

33.6 Kbps

)

ססבתהב

לע

ITU-T Test Image #1

היצולוזרב

תיטרדנטס

.(

דוביע

לש

םידומע

םיבכרומ

רתוי

וא

היצולוזר

ההובג

רתוי

ךשמנ

ןמז

בר

רתוי

ךרוצו

רתוי

ןורכיז

.

יוהיז

לוצלצ

םע

גותימ

יטמוטוא

ןיב

סקפ

/

ןובישמ

.

תייצולוזר

סקפ

:

םוליצ

)

dpi

(

ןידע

דואמ

)

dpi

(

ןידע

)

dpi

(

יטרדנטס

)

dpi

(

רוחש

203 x 196

)

ינווג

רופא

לש

8

-

bit

(

300 x 300

203 x 196

203 x 98

עבצ

200 x 200

200 x 200

200 x 200

200 x 200

יטרפמ

סקפ

ל

-

PC

יגוס

םיצבק

םיכמתנ

:

TIFF

ו

-

PDF

יגוס

םיסקפ

םיכמתנ

:

םיסקפ

רוחש

ןבלו

תקופת

תינסחמה

תלבקל

עדימ

ףסונ

יבגל

תוקופת

תינסחמה

תורעושמה

,

רקב

תבותכב

www.hp.com/go/

learnaboutsupplies

.

טרפמ

הטילפ

תיטסוקא

תמר

שער

)

יבגל

דמוע

דצהמ

(

LpAm 55

)

dBA

) (

תספדה

הטויט

רוחשב

-

ןבל

(

קפסה

יטסוקא

LwAd 6.9 (BA)

עדימ

הניקת

תספדמה

תדמוע

תושירדב

רצומה

תויונכוסמ

הניקתה

הנידמב

/

רוזא

ךלש

.

ףיעס

הז

ללוכ

תא

םיאשונה

םיאבה

:

רפסמ

םגדה

הניקתל

תרהצה

FCC

העדוה

םישמתשמל

האירוקב

תרהצה

תומיאת

VCCI

)

Class B

(

םישמתשמל

ןפיב

העדוה

רבדב

לבכ

חתמה

םישמתשמל

ןפיב

הרהצה

רבדב

תטילפ

םישער

םישמתשמל

הינמרגב

העדוה

םישמתשמל

תוגוצתב

תויתוזח

תומוקמב

הדובע

הינמרגב

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הראב

"

ב

:

תושירד

FCC

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הדנקב

העדוה

םישמתשמל

רוזאב

ילכלכה

יפוריאה

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הינמרגב

הרהצה

רבדב

סקפ

יווק