HP Officejet Pro 6830 - הגדרת אפשרויות חיוג חוזר

background image

תוינוציחו

,

ךילע

גייחל

רפסמל

סקפה

רפסממ

ינוציח

.

תרדגה

גוס

גויח

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

רידגהל

בצמ

גויח

םילילצ

וא

בצמ

גויח

םיפקתמ

.

תרדגה

תרירב

לדחמה

לש

לעפמה

איה

םילילצ

.

לא

הנשת

הרדגה

וז

אלא

םא

עודי

ךל

וקש

ןופלטה

ךלש

וניא

לוכי

שמתשהל

גויחב

םילילצ

.

הרעה

:

תורשפאה

גויח

םיפקתמ

הניא

הנימז

לכב

תונידמה

/

םירוזא

.

תרדגה

גוס

גויחה

1

.

תגוצתב

חול

הרקבה

לש

תספדמה

,

עג

ב

תורדגה

.

2

.

עג

ב

תרדגה

סקפה

רחאלו

ןכמ

עג

ב

-

תופדעה

.

3

.

עג

ב

גוס

גויחה

.

4

.

עג

תריחבל

גויח

םילילצ

וא

גויח

םיפקתמ

.

תרדגה

תויורשפא

גויח

רזוח

םא

תספדמל

אל

התייה

תורשפא

חולשל

תא

סקפה

םושמ

רישכמש

סקפה

לבקמה

אל

הנע

וא

היה

סופת

,

תספדמה

הסנמ

גייחל

בוש

ססבתהב

לע

תורדגהה

רובע

תויורשפא

גויחה

רזוחה

.

שמתשה

ךילהב

אבה

הלעפהל

וא

יוביכל

לש

תויורשפאה

.

53

קרפ

5

סקפ

HEWW

background image

גויח

רזוח

רפסמל

סופת

:

םא

תורשפא

וז

תלעפומ

,

תספדמה

תגייחמ

בוש

ןפואב

יטמוטוא

םא

לבקתמ

תוא

סופת

.

תרירב

לדחמה

איה

לעפומ

.

גויח

רזוח

ןיאב

הנעמ

:

םא

תורשפא

וז

תלעפומ

,

תספדמה

תגייחמ

בוש

ןפואב

יטמוטוא

םא

ןיא

הנעמ

רישכמב

סקפה

לבקמה

.

תרירב

לדחמה

איה

יובכ

.

גויח

שדחמ

תובקעב

היעב

רוביחב

:

םא

תורשפא

וז

תלעפומ

,

תספדמה

עצבת

גויח

שדחמ

ןפואב

יטמוטוא

םא

התייה

היעב

תורבחתהב

רישכמל

סקפה

לבקמה

.

גויח

שדחמ

תובקעב

היעב

רוביחב

לעופ

קר

תעב

תחילש

םיסקפ

ןורכיזהמ

.

תרירב

לדחמה

איה

לעפומ

.

תרדגה

תויורשפא

גויח

רזוח

1

.

תגוצתב

חול

הרקבה

לש

תספדמה

,

עג

ב

תורדגה

.

2

.

עג

ב

תרדגה

סקפה

רחאלו

ןכמ

עג

ב

-

תופדעה

.

3

.

עג

ב

גויח

רזוח

יטמוטוא

.

4

.

עג

ב

גויח

רזוח

רפסמל

סופת

וא

גויח

רזוח

ןיאב

הנעמ

וא

גויח

שדחמ

תובקעב

היעב

רוביחב

רחבו

תורשפאב

המיאתמה

.

תרדגה

תוריהמ

סקפה

ךתורשפאב

רידגהל

תא

תוריהמ

סקפה

תשמשמה

תרושקתל

ןיב

תספדמה

ךתושרבש

ןיבל

ירישכמ

סקפ

םירחא

תעב

רוגיש

םיסקפ

םתלבקו

.

םא

שמתשת

דחאב

םיאבהמ

,

ןכתיי

שרדיתש

רידגהל

תא

תוריהמ

סקפה

תוריהמל

הכומנ

רתוי

:

תוריש

ןופלט

טנרטניאב

תכרעמ

PBX

)

תשר

ןופלט

תיטרפ

(

לוקוטורפ

תרבעה

סקפ

טנרטניאב

)

FoIP

(

תוריש

ISDN

םא

התא

לקתנ

תויעבב

החילשב

הלבקו

לש

םיסקפ

,

שמתשה

ב

תוריהמ

סקפ

תיטיא

רתוי

.

הלבטה

האבה

הגיצמ

תא

תורדגה

תויוריהמ

סקפה