HP Officejet Pro 6830 - דף תצורת רשת

background image

ךתורשפאב

שמתשהל

ףדב

תרוצת

תשרה

עייסמה

רותפל

תויעב

לש

תוירושיק

תשרל

.

םא

ךילע

רשקתהל

ל

-

HP

,

יאדכ

סיפדהל

ףד

הז

ינפל

עוציב

החישה

.

81

קרפ

10

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

תספדהל

ףד

תרוצת

תשר

1

.

חולמ

הרקבה

לש

תספדמה

,

עג

תורשפאב

תורדגה

.

2

.

עג

ב

תוחוד

רחאלו

ןכמ

עג

ב

חוד

תרוצת

תשר

.

1

.

עדימ

יללכ

:

גיצמ

עדימ

לע

בצמה

יחכונה

גוסו

רוביחה

ליעפה

לש

תשרה

,

עדימו

ףסונ

,

ןוגכ

תבותכ

URL

לש

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

.

2

.

802.3

תיווק

:

גיצמ

םינותנ

לע

ירוביח

תשר

טנרתאה

םיליעפה

,

ןוגכ

תבותכ

IP

,

תכיסמ

תשר

הנשמ

,

רעש

תרירב

לדחמה

,

ןכו

תבותכ

הרמוחה

לש

תספדמה

.

3

.

802.11

תיטוחלא

:

גיצמ

עדימ

תודוא

רוביח

תשרה

תיטוחלאה

,

ןוגכ

םש

חראמה

,

תבותכ

ה

-

IP

,

תכיסמ

תשר

הנשמה

,

רעש

תרירב

לדחמה

תרשהו

.

ומכ

ןכ

,

ןייצמ

תא

םש

תשרה

)

SSID

,(

תא

תמצוע

תואה

תיסחיה

תאו

HEWW

תנבה

תוחוד

תספדמה

82

background image

םיצורעה

םיאצמנה

שומישב

.

ךתורשפאב

קודבל

תמישרב

תותשרה

םא

תמצוע

תוא

תשרה

ךלש

הבוט

תונשלו

תא

תרדגה

תרושקתה

תיטוחלאה

תועצמאב

ףשא

תרדגה

תשרה

תיטוחלאה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

יוניש

גוס

רוביחה

.

4

.

'

טוחלא

רישי

'

לש

HP

:

גיצמ

עדימ

תודוא

רוביחה

'

טוחלא

רישי

'

לש

HP

,

ןוגכ

םש

תשרה

)

SSID

(

,

תבותכ

ה

-

IP

,

תכיסמ

תשר

הנשמה

,

רעש

תרירב

לדחמה

תרשהו

.

5

.

תונוש

:

גיצמ

עדימ

לע

תורדגה

תשר

תומדקתמ

רתוי

.

Port 9100

)

האיצי

9100

:(

תספדמה

תכמות

תספדהב

IP

תימלוג

ךרד

תאיצי

TCP 9100

.

תאיצי

TCP/

IP

וז

תספדמב

תכייש

ל

-

HP

הווהמו

תא

תאיצי

תרירב

לדחמה

הספדהל

.

השיגה

הילא

תעצבתמ

תועצמאב

תנכות

HP

)

המגודל

,

תאיצי

HP

תיטרדנטסה

.(

LPD

:

Line Printer Daemon

)

LPD

(

הנפמ

לא

לוקוטורפה

תוינכותהו

םיכיושמה

לא

יתוריש

הספדהה

תיווקה

עקרב

,

םתוא

ןתינ

ןיקתהל

תוכרעמב

TCP/IP

תונוש

.

הרעה

:

ןתינ

שמתשהל

תוילנויצקנופב

לש

LPD

םע

לכ

םושיי

חראמ

לש

LPD

םאותש

ךמסמל

RFC

1179

.

םע

תאז

,

ךילהת

הרדגהה

לש

ינונגנמ

הספדה

עקרב

יושע

תונתשהל

.

ןייע

דועיתב

לש

תכרעמה

תלבקל

עדימ

תודוא

הרדגהה

לש

תוכרעמ

הלא

.

Bonjour

:

יתוריש

Bonjour

)

םישועש

שומיש

ב

-

mDNS

וא

ב

-

Multicast Domain Name System

(

םישמשמ

ךרדב

-

ללכ

תותשרב

תונטק

רובע

יוהיז

םש

תבותכו

IP

)

תועצמאב

תאיצי

UDP

5353

(

רשאכ

תרש

DNS

ליגר

וניא

אצמנ

שומישב

.

SLP

:

Service Location Protocol

)

SLP

(

אוה

לוקוטורפ

תשר

טרדנטסב

טנרטניא

קפסמה

תרגסמ

הדובע

רשפאתש

ימושייל

הדובע

תשרב

תולגל

תא

םמויק

,

םמוקימ

םתרוצתו

לש

םיתוריש

תשרב

,

תותשרב

תוינוגרא

.

לוקוטורפ

הז

טשפמ

תא

יוהיזה

לש

יבאשמ

תשר

ןוגכ

תוספדמ

,

יתרש

טנרטניא

,

ירישכמ

סקפ

,

תומלצמ

ואדיו

,

תוכרעמ

םיצבק

,

ינקתה

יוביג

)

יננוכ

תוטלק

,(

ידסמ

םינותנ

,

תוירפס

,

יתרש

ראוד

תוחולו

הנש

תאו

שומישה

םהב

.

Microsoft Web Services

)

יתוריש

טנרטניאה

לש

Microsoft

:(

לעפה

וא

תבשה

תא