HP Officejet Pro 6830 - הכרת רכיבי המדפסת

background image

תוינסחמה

.

תרכה

יביכר

תספדמה

ףיעס

הז

ללוכ

תא

םיאשונה

םיאבה

:

טבמ

ימדק

רוזא

ירמוח

הספדה

טבמ

ירוחא

טבמ

ימדק

1

ןיזמ

םיכמסמה

2

חטשמ

תיכוכז

לש

קרוסה

3

תאיצי

USB

תימדק

4

ןצחל

הלעפה

5

שגמ

טלפ

6

שגמ

הנזה

7

ךיראמ

שגמ

טלפה

8

תגוצת

חול

הרקבה

9

חול

הרקבה

10

שגמ

ןיזמ