HP Officejet Pro 6830 - Postavljanje pisača s računalnim DSL/ADSL modemom računala

background image

Postavljanje pisača s računalnim DSL/ADSL modemom računala

Ako imate DSL liniju te koristite telefonsku liniju za slanje faksa, slijedite ove upute za postavljanje

faksa.

1

Zidna telefonska utičnica

2

Paralelni razdjelnik

3

DSL/ADSL filtar

Priključite jedan kraj priloženog telefonskog kabela u priključak 1-LINE na stražnjoj strani

pisača. Drugi kraj kabela priključite u DSL/ADSL filtar.

Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu

državu/regiju.

4

Računalo

5

DSL/ADSL modem računala

NAPOMENA: Morate nabaviti paralelni razdjelnik. Paralelni razdjelnik ima jedan RJ-11 priključak

sprijeda i dva RJ-11 priključka sa stražnje strane. Nemojte koristiti dvolinijski telefonski razdjelnik,

serijski razdjelnik ili paralelni razdjelnik s dva RJ-11 priključka sprijeda i utikačem sa stražnje strane.

158 Dodatak B Dodatno postavljanje faksa

HRWW

background image

Slika B-7 Primjer paralelnog razdjelnika

Postavljanje pisača s računalnim DSL/ADSL modemom

1.

Pribavite DSL filtar od pružatelja DSL usluga.

2.

Upotrebom telefonskog kabela dobivenog uz pisač spojite jedan kraj na DSL filtar, a drugi kraj u

ulaz označen s 1-LINE na stražnjem dijelu pisača.
NAPOMENA: Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen

za vašu državu/regiju.
Ako DSL filtar ne povežete sa stražnjom stranom pisača priloženim kabelom, možda nećete

moći slati faksove. Taj se posebni telefonski kabel razlikuje od kabela koje možda već imate kod

kuće ili u uredu.

3.

Spojite DSL filtar na paralelni razdjelnik.

4.

Spojite DSL modem na paralelni razdjelnik.

5.

Spojite paralelni razdjelnik na telefonsku utičnicu na zidu.

6.

Pokrenite testiranje faksa.

Kada telefon zvoni, pisač automatski odgovara kada telefon odzvoni onoliko puta koliko je određeno

postavkom Zvona prije odgovora. Pisač počinje emitirati tonove primanja faksa na faks-uređaj

pošiljatelja i prima faks.
Ako prilikom postavljanja pisača s dodatnom opremom naiđete na probleme, daljnju pomoć zatražite

od lokalnog davatelja usluga ili prodavača.