HP Officejet Pro 6830 - Zajednička linija za govorne/faks pozive s DSL/ADSL modemom računala

background image

Zajednička linija za govorne/faks pozive s DSL/ADSL modemom računala

Slijedi ove upute ako vaše računalo ima DSL/ADSL modem

1

Zidna telefonska utičnica

2

Paralelni razdjelnik

HRWW

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) 161

background image

3

DSL/ADSL filtar

4

Priloženi telefonski kabel priključite u priključak 1-LINE na stražnjoj strani pisača.

Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen za vašu

državu/regiju.

5

DSL/ADSL modem

6

Računalo

7

Telefon

NAPOMENA: Morate nabaviti paralelni razdjelnik. Paralelni razdjelnik ima jedan RJ-11 priključak

sprijeda i dva RJ-11 priključka sa stražnje strane. Nemojte koristiti dvolinijski telefonski razdjelnik,

serijski razdjelnik ili paralelni razdjelnik s dva RJ-11 priključka sprijeda i utikačem sa stražnje strane.
Slika B-10 Primjer paralelnog razdjelnika

Postavljanje pisača s računalnim DSL/ADSL modemom

1.

Pribavite DSL filtar od pružatelja DSL usluga.
NAPOMENA: Telefone koji dijele isti telefonski broj s DSL servisom u drugim dijelovima doma

ili ureda morat ćete priključiti na dodatne DSL filtre, inače će kod glasovnih poziva dolaziti do

šumova.

2.

Jedan kraj priloženog telefonskog kabela priključite u DSL filtar, a drugi kraj u priključak s

oznakom 1-LINE na stražnjem dijelu pisača.
NAPOMENA: Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen

za vašu državu/regiju.
Ako DSL filtar i pisač ne povežete priloženim kabelom, možda nećete moći slati faksove. Taj se

posebni telefonski kabel razlikuje od kabela koje možda imate kod kuće ili u uredu.

3.

Ako imate paralelni telefonski sustav, izvadite bijeli utikač iz priključka s oznakom 2-EXT na

stražnjoj strani pisača, a zatim u taj priključak priključite telefon.

4.

Spojite DSL filtar na paralelni razdjelnik.

5.

Spojite DSL modem na paralelni razdjelnik.

6.

Spojite paralelni razdjelnik na telefonsku utičnicu na zidu.

7.

Pokrenite testiranje faksa.

Kada telefon zvoni, pisač automatski odgovara kada telefon odzvoni onoliko puta koliko je određeno

postavkom Zvona prije odgovora. Pisač počinje emitirati tonove primanja faksa na faks-uređaj

pošiljatelja i prima faks.
Ako prilikom postavljanja pisača s dodatnom opremom naiđete na probleme, daljnju pomoć zatražite

od lokalnog davatelja usluga ili prodavača.

162 Dodatak B Dodatno postavljanje faksa

HRWW