HP Officejet Pro 6830 - Zajednička linija za govorne/faks pozive s pozivnim modemom računala

background image

Zajednička linija za govorne/faks pozive s pozivnim modemom računala

Zajednička linija za govorne/faks pozive s DSL/ADSL modemom računala

Zajednička linija za govorne/faks pozive s pozivnim modemom računala

Ako koristite telefonsku vezu i za faks i za govorne pozive, slijedite ove upute za postavljanje faksa.
Ovisno o broju telefonskih priključaka na računalu, pisač možete postaviti za rad s računalom na dva

načina. Prije početka provjerite ima li računalo jedan ili dva priključka za telefon.
NAPOMENA: Ako na računalu postoji samo jedan priključak za telefon, morate nabaviti paralelni

razdjelnik (poznat i pod nazivom spojnica) kao na slici. (Paralelni razdjelnik ima jedan RJ-11

priključak sprijeda i dva RJ-11 priključka sa stražnje strane. Nemojte koristiti dvolinijski telefonski

razdjelnik, serijski razdjelnik ili paralelni razdjelnik s dva RJ-11 priključka sprijeda i jednim utikačem

sa stražnje strane.)

HRWW

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) 159

background image

Slika B-8 Primjer paralelnog razdjelnika

Slika B-9 Prikaz stražnje strane pisača

1

Zidna telefonska utičnica

2

Priloženi telefonski kabel priključite u priključak 1-LINE.

3

Paralelni razdjelnik

4

Računalo s modemom

5

Telefon

Postavljanje pisača na istu telefonsku liniju s računalom koje ima dva telefonska priključka

1.

Izvadite bijeli utikač iz priključka s oznakom 2-EXT na stražnjoj strani pisača.

2.

Pronađite telefonski kabel koji spaja modem na stražnjoj strani računala sa zidnom telefonskom

utičnicom. Isključite kabel iz zidne telefonske utičnice pa ga priključite u priključak s oznakom 2-

EXT na stražnjoj strani pisača.

3.

Uključite telefon u priključak "OUT" koji se nalazi na stražnjoj strani pozivnog modema računala.

4.

Jedan kraj priloženog telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u

priključak s oznakom 1-LINE na stražnjoj strani pisača.
NAPOMENA: Možda ćete priloženi telefonski kabel trebati priključiti na prilagodnik predviđen

za vašu državu/regiju.
Ako pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu priloženim telefonskim kabelom, slanje

faksova možda neće biti moguće. Taj se posebni telefonski kabel razlikuje od kabela koje možda

već imate kod kuće ili u uredu.

160 Dodatak B Dodatno postavljanje faksa

HRWW

background image

5.

Ako je softver modema postavljen na automatsko primanje faksa na računalu, isključite tu

postavku.
NAPOMENA: Ako u softveru modema ne isključite postavku automatskog primanja faksova,

pisač ih neće moći primati.

6.

Sada morate odlučiti želite li da pisač na pozive odgovara automatski ili ručno:

Ako pisač postavite da automatski odgovara na pozive, uređaj odgovara na sve dolazne

pozive i prima faksove. Pisač u tom slučaju ne razlikuje faks-pozive od govornih poziva pa

se, ako smatrate da je riječ o govornom pozivu, morate javiti prije nego što pisač odgovori

na njega. Da biste postavili pisač da automatski odgovara na pozive, uključite postavku

Automatsko odgovaranje.

Ako uređaj postavite da na faksove odgovara ručno, morat ćete osobno odgovarati na

dolazne faks-pozive jer u suprotnom pisač neće primati faksove. Da biste pisač postavili na

ručno odgovaranje na pozive, isključite postavku Automatsko odgovaranje.

7.

Pokrenite testiranje faksa.

Ako podignete slušalicu prije nego što pisač odgovori na poziv i čujete tonove faksiranja s uređaja koji

šalje faks, morate ručno odgovoriti na faks-poziv.
Ako koristite telefonsku liniju za pozive, faks, i pozivni modem računala, slijedite ove upute za

postavljanje faksa.
Ako prilikom postavljanja pisača s dodatnom opremom naiđete na probleme, daljnju pomoć zatražite

od lokalnog davatelja usluga ili prodavača.