HP Officejet Pro 6830 - Postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove

background image

Postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove

Postavka Automatsko smanjivanje određuje što će pisač učiniti ako primi faks prevelik za umetnuti

papir. Ta je postavka po zadanom uključena, pa se slika dolaznog faksa smanjuje radi prilagodbe

stranici, ako je moguće. Ako je ova funkcija isključena, informacije koje ne stanu na prvu stranicu

ispisuju se na drugoj stranici.Funkcija Automatsko smanjivanje korisna je kada primite faks veličine

papira Legal, a u ladici za papir imate umetnut papir veličine Letter.

Postavljanje automatskog smanjivanja s upravljačke ploče pisača

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa.

3.

Dodirnite Preference.

4.

Dodirnite Automatsko smanjivanje da biste uključili ili isključili.