HP Officejet Pro 6830 - Slanje standardnog faksa s računala

background image

Slanje standardnog faksa s računala

Dokument možete faksirati izravno s računala, a da ga prije toga ne ispisujete.
Da biste koristili tu značajku, provjerite jeste li na računalo instalirali HP-ov softver za pisač, provjerite

je li pisač povezan s funkcionalnom telefonskom linijom te je li funkcija faksiranja postavljena i radi li

ispravno.

Slanje standardnog faksa s računala (Windows)

1.

Na računalu otvorite dokument koji želite faksirati.

2.

U izborniku File (Datoteka) aplikacije pritisnite Print (Ispis).

3.

Na popisu Name (Naziv) odaberite pisač koji u nazivu sadrži "fax" (faks).

4.

Da biste promijenili postavke (primjerice slanje dokumenta kao crno-bijelog faksa ili faksa u boji),

kliknite gumb koji otvara dijaloški okvir Properties (Svojstva). Ovisno o softverskoj aplikaciji koju

koristite, ovaj gumb može imati sljedeće nazive: Properties (Svojstva), Options (Mogućnosti),

Printer Setup (Postavljanje pisača), Printer (Pisač) ili Preferences (Preference).

5.

Kada promijenite bilo koju postavku, kliknite U redu.

6.

Kliknite Print (Ispis) ili OK (U redu).

7.

Unesite broj faksa i druge podatke primatelja te po potrebi promijenite ostale postavke za faks, a

zatim kliknite Send Fax (Slanje faksa). Pisač će birati broj faksa i faksirati dokument.

Slanje standardnog faksa s računala (OS X)

1.

Na računalu otvorite dokument koji želite faksirati.

2.

Na izborniku File (Datoteka) u softveru kliknite Print (Ispis).

3.

Odaberite pisač koji u svojem nazivu sadrži pojam "(Fax)".

4.

Unesite broj faksa ili ime iz kontakata za koje već postoji stavka broja faksa.

5.

Kada ispunite podatke za faks, kliknite Faks.

44 Poglavlje 5 Faks

HRWW