HP Officejet Pro 6830 - Pisač ima problema pri slanju i primanju faksova

background image

Pisač ima problema pri slanju i primanju faksova

Provjerite je li pisač uključen. Pogledajte zaslon pisača. Ako je zaslon prazan, a žaruljica

(gumb Napajanje) ne svijetli, pisač je isključen. Provjerite je li kabel napajanja čvrsto priključen u

pisač i uključen u utičnicu. Pritisnite (gumb Napajanje) da biste uključili pisač.
Nakon uključivanja pisača HP preporučuje da pričekate pet minuta prije slanja ili primanja faksa.

Tijekom inicijalizacije nakon uključivanja pisač ne može slati ni primati faksove.

Ako je značajka HP Digital Fax omogućena, možda nećete moći slati ili primati faksove ako je

memorija puna (ovisi o memoriji pisača).

106 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Za priključivanje u zidnu telefonsku utičnicu svakako koristite telefonski kabel koji ste dobili u

kutiji s pisačem. Jedan kraj telefonskog kabela priključite u priključak s oznakom 1-LINE na

stražnjoj strani pisača, a drugi kraj priključite u zidnu telefonsku utičnicu, kao što je prikazano na

slici.

1

Zidna telefonska utičnica

2

Priloženi telefonski kabel priključite u priključak "1-LINE".

Ako priloženi telefonski kabel koji ste dobili uz pisač nije dovoljno dugačak, produljite ga pomoću

dužeg dvožičanog telefonskog kabela. Kabel možete kupiti u trgovini elektroničke opreme koja

prodaje telefonski pribor.

U utičnicu u koju je bio priključen pisač priključite ispravan telefon i telefonski kabel te provjerite

ima li telefonskog signala. Ako ne čujete ton za biranje, obratite se lokalnom davatelju

telefonskih usluga.

Možda su u upotrebi ostali uređaji koji koriste istu telefonsku liniju kao i pisač. Faksiranje putem

pisača, primjerice, nije dostupno ako je telefonska slušalica podignuta ili ako za slanje e-pošte ili

pristup internetu koristite računalni modem.

Provjerite je li neki drugi proces uzrokovao pogrešku. Provjerite pojavljuje li se na zaslonu ili na

računalu poruka o pogrešci s informacijama o problemu i načinu njegova rješavanja. Ako postoji

pogreška, pisač ne može slati ni primati faksove dok se ona ne ukloni.

Telefonska linija možda ima smetnje. Telefonske linije slabe kvalitete zvuka (smetnje) mogu

uzrokovati probleme pri faksiranju. Za provjeru kvalitete zvuka telefonske linije priključite telefon

u zidnu telefonsku utičnicu i poslušajte ima li šumova ili kakvih drugih smetnji. Ako čujete

smetnje, isključite Ispravljanje pogrešaka (ECM) i pokušajte ponovno faksirati. Dodatne

informacije o promjeni ECM-a potražite u odjeljku Slanje faksa u načinu ispravljanja pogrešaka.

Ako se problem ne riješi, obratite se telefonskoj tvrtki.

Ako koristite uslugu digitalne pretplatničke linije (DSL), obavezno priključite i DSL filtar jer inače

nećete moći slati faks-poruke. Kliknite ovdje da biste se povezali s internetom i potražili dodatne

informacije.

Pisač je možda priključen u zidni telefonski priključak postavljen za digitalne telefone. Da biste

provjerili je li telefonska linija digitalna, na liniju priključite obični analogni telefon i provjerite ima li

signala. Ako ne čujete uobičajeni ton za biranje, linija je možda postavljena za digitalne telefone.

Ako koristite prilagodnik/terminalski prilagodnik za PBX ili ISDN, provjerite je li pisač priključen u

ispravni priključak te je li terminalski prilagodnik postavljen na ispravnu vrstu preklopnika za vašu

HRWW

Rješavanje problema s faksom 107

background image

državu/regiju, ako je to moguće. Kliknite ovdje da biste se povezali s internetom i potražili

dodatne informacije.

Ako pisač i DSL servis koriste istu telefonsku liniju, DSL servis možda nije ispravno uzemljen.

Ako DSL modem nije ispravno uzemljen, može stvoriti smetnje na telefonskoj liniji. Telefonske

linije loše kvalitete zvuka (sa smetnjama) mogu uzrokovati probleme pri faksiranju. Za provjeru

kvalitete zvuka na telefonskoj liniji priključite telefon u zidnu telefonsku utičnicu te poslušajte ima

li šumova ili kakvih drugih smetnji. Ako čujete šum, isključite DSL modem te u potpunosti

isključite uređaj na najmanje 15 minuta. Ponovno uključite DSL modem te poslušajte kakav je

ton za biranje.
NAPOMENA: Možda ćete u budućnosti ponovno primijetiti statički šum na telefonskoj liniji. Ako

pisač prestane slati i primati faksove, ponovite postupak.
Ako na telefonskoj liniji i dalje čujete smetnje, obratite se svojoj telefonskoj kompaniji. Za

informacije o isključivanju DSL modema, obratite se davatelju DSL usluga.

Korištenjem telefonskog razdjelnika možete uzrokovati probleme pri faksiranju (razdjelnik je

priključak za dvožilni kabel koji se priključuje u zidnu telefonsku utičnicu). Pokušajte ukloniti

razdjelnik te pisač priključiti izravno u zidnu telefonsku utičnicu.