HP Officejet Pro 6830 Көмектесіңдер

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқығы туралы ақпарат

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1-басылым, 7/2014

Hewlett-Packard Company ескертулері

Бұл құжатта қамтылған мəліметтер
ескертусіз өзгертіледі

.

Барлық құқықтары қорғалған

. Авторлық

құқ

ық арқылы рұқсат етілген

жағдайлардан басқа кезде

Hewlett-

Packard компаниясының жазбаша
рұқсатынсыз осы материалды көшіруге

,

өң

деуге немесе аударуға тыйым

салынады

.

HP өнімдері мен қызметтеріне арналған
кепілдіктер ғана осындай өнімдер мен
қ

ызметтермен бірге келетін нақты

кепілдеме ережелерін орындау үшін
орнатылады

. Осы жердегі ешбір мəлімет

қ

осымша кепілдемеге негізделген түрде

тұспалданбайды

. HP компаниясы осы

жерде қамтылған техникалық немесе
өң

делетін қателер не қосылмаған

ерекшеліктер үшін жауапты болмайды

.

Ресми мəлімдемелер

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8
жəне

Windows 8.1 — Microsoft

корпорациясының АҚШ мемлекетінде
тіркелген сауда белгілері

.

ENERGY STAR жəне ENERGY STAR
белгісі АҚШ мемлекетінде тіркелген
белгілері

.

Mac, OS X жəне AirPrint өнімдері Apple

Inc. компаниясының АҚШ пен басқа
елдерде тіркелген сауда белгілері болып
табылады

.

background image

Қ

ауіпсіздік ақпараты

Ө

рттен немесе электр тогының соғуынан

зақымдануды азайту үшін осы өнімді
пайдаланған кезде əрқашан негізгі
қ

ауіпсіздік шараларын орындаңыз

.

1. Принтермен бірге берілетін құжаттағы
барлық нұсқауларды оқып шығып

,

түсініңіз

.

2. Құрылғыда белгіленген барлық
ескертулер мен нұсқауларды орындаңыз

.

3. Тазаламас бұрын бұл құрылғыны
қ

абырғадағы электр розеткаларынан

ажыратыңыз

.

4. Құрылғыны судың жанына немесе
ө

зіңіз су болғанда орнатпаңыз немесе

пайдаланбаңыз

.

5. Құрылғыны тұрақты бетке нық
орнатыңыз

.

6. Ешбір адам баспайтындай немесе желі
кабеліне сүрініп кетпейтіндей жəне желі
кабелі зақымданбайтын құрылғыны
қ

орғалған аймаққа орнатыңыз

.

7. Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе,
Мəселені шешу бөлімін қараңыз

.

8. Ішінде пайдаланушыға қызмет
көрсететін ешбір бөлігі жоқ

. Жөндеу

жұмыстарын орындау үшін кəсіби білікті
маманға жүгініңіз

.

background image
background image

Maзмұны

1 Қалай орындаймын? ..................................................................................................................................... 1

2 Жұмысқа кіріскенде ...................................................................................................................................... 2

Қ

ол жетімділік

.................................................................................................................................... 2

HP EcoSolutions (HP жəне қоршаған орта) ........................................................................................ 3

Қ

уатты басқару

................................................................................................................... 3

Басып шығару жабдықтарын оңтайландыру

..................................................................... 3

Принтер бөліктерін түсіну

.................................................................................................................. 4

Алдыңғы көрініс

.................................................................................................................. 4

Басып шығару жабдықтарының аймағы

............................................................................ 5

Артқы көрініс

...................................................................................................................... 5

Принтер басқару тақтасын қолдану

................................................................................................... 6

Түймешіктерге жəне шамдарға жалпы шолу

................................................................... 6

Басқару тақтасы дисплейінің белгішелері

....................................................................... 6

Принтердің параметрлерін өзгерту

................................................................................... 7

Қ

ағаз негіздері

.................................................................................................................................... 8

Басып шығару үшін ұсынылатын қағаздар

....................................................................... 9

HP қағаз материалдарына тапсырыс беру ..................................................................... 10
Қ

ағазды таңдауға жəне пайдалануға арналған кеңестер

.............................................. 11

Қ

ағазды салу

..................................................................................................................................... 11

Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу

.................................................................................................... 16

Құ

жатты беретін құралға түпнұсқаны салу

..................................................................................... 17

USB флэш-жад құрылғысын салу .................................................................................................... 18
Принтерді жаңарту

............................................................................................................................ 18

HP принтерінің бағдарламалық құралын ашыңыз (Windows) ........................................................ 19
Принтерді өшіру

................................................................................................................................ 20

3 Басып шығару ............................................................................................................................................... 21

Құ

жаттарды басып шығару

.............................................................................................................. 21

Кітапшаларды басып шығару

........................................................................................................... 22

Хатқалталарда басып шығару

.......................................................................................................... 24

Фотосуреттерді басып шығару

......................................................................................................... 25

Арнайы жəне реттелетін өлшемдегі қағазда басып шығару

.......................................................... 28

Екі жаққа басып шығару

(екі жақты күйі) ........................................................................................ 30

Ең көп нүкте

/дюйм ажыратымдылығын пайдалану арқылы басып шығару .................................. 31

KKWW

v

background image

Дұрыс басып шығару туралы кеңестер

........................................................................................... 32

AirPrintTMқұрылғысымен басып шығару ......................................................................................... 35

4 Көшіру жəне сканерлеу ............................................................................................................................... 37

Көшіру

................................................................................................................................................ 37

Сканерлеу

.......................................................................................................................................... 38

Компьютерге сканерлеу

.................................................................................................. 38

Жад құрылғысына

сканерлеу .......................................................................................... 40

Электрондық поштаға сканерлеу

.................................................................................... 40

Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін орнату

................................... 40

Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін пайдалану

............................. 41

Тіркелгі параметрлерін өзгерту

..................................................................... 42

Веб

-сканерлеу көмегімен сканерлеу .............................................................................. 42

Құ

жаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеу

........................................................... 43

Құ

жаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеу

.......................................... 43

Құ

жаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеуге арналған нұсқаулар

..... 44

5 Факс ............................................................................................................................................................... 46

Факс жіберу

....................................................................................................................................... 46

Қалыпты факсты жіберу ................................................................................................. 46
Компьютерден

стандартты факс жіберу ........................................................................ 47

Факсты телефоннан жіберу

............................................................................................. 48

Мониторда теруді қолдану арқылы факс жіберу

........................................................... 48

Факсты жадтан жіберу

..................................................................................................... 49

Бірнеше алушыларға факс жіберу

.................................................................................. 50

Факсты

қатені түзету күйінде жіберу ............................................................................. 50

Факс алу

............................................................................................................................................ 51

Факсты қолмен алу

........................................................................................................... 51

Факстың сақтық көшірмесін жасауды орнату

................................................................. 52

Жадтан алынған факстарды қайта басып шығару

......................................................... 52

Факстарды басқа нөмірге əрі қарай жіберу

.................................................................... 53

Кіріс факстарына автоматты түрде кішірейту параметрін орнату

............................... 54

Қ

алаусыз факс нөмірлерін блоктау

................................................................................ 54

Факстарды

HP сандық факс мүмкіндігі арқылы алу ..................................................... 55

HP сандық факс мүмкіндігін талаптары ........................................................ 55
HP сандық факс мүмкіндігін пайдалану ........................................................ 56
HP сандық факс мүмкіндігінің параметрлерін өзгерту ................................ 56

Телефон кітапшасының контактілерін орнату

................................................................................ 57

Телефон кітапшасының контактілерін орнату жəне өзгерту

........................................ 57

Топтық телефон кітапшасының контактілерін орнату жəне өзгерту

............................ 58

vi

KKWW

background image

Телефон кітапшасының контактілерін жою

................................................................... 59

Телефон кітапшасы контактілерінің тізімін басып шығару

.......................................... 59

Факс параметрлерін өзгерту

............................................................................................................ 60

Факстың тақырыпшасын теңшеу

..................................................................................... 60

Жауап беру күйін

(автоматты түрдегі жауап) орнату .................................................... 60

Жауап бермес бұрын қоңыраулардың санын орнату

..................................................... 61

Арнайы қоңырау үшін қоңырауға жауап беру үлгісін өзгерту

....................................... 61

Теру түрін орнату

............................................................................................................. 62

Қ

айта теру параметрін орнату

........................................................................................ 62

Факс жылдамдығын орнату

............................................................................................. 63

Факс дыбысының деңгейін орнату

.................................................................................. 64

Факс жəне сандық телефон қызметтері

.......................................................................................... 64

Интернет протоколы арқылы факс жіберу

..................................................................................... 64

Есептерді қолдану

............................................................................................................................ 65

Факсты растау есептерін басып шығару

......................................................................... 66

Факстың қате есептерін басып шығару

.......................................................................... 66

Факс жұрналын басып шығару жəне қарап шығу

........................................................... 67

Факс жұрналын тазалау

................................................................................................... 67

Соңғы факсты таратудың толық деректерін басып шығарыңыз

. .................................. 67

Қ

оңырау шалушы нөмірінің есебін басып шығару

......................................................... 67

Қ

оңырау шалу тарихын қарап шығу

................................................................................ 68

6 Веб-қызметтер ............................................................................................................................................. 69

Веб

-қызметтері дегеніміз не? .......................................................................................................... 69

Веб

-қызметтерді орнату ................................................................................................................... 70

Веб

-қызметтерді қолдану ................................................................................................................. 71

HP ePrint ........................................................................................................................... 71
HP арқылы басып шығарылатындар: .............................................................................. 72

Веб

-қызметтерді жою ....................................................................................................................... 73

7 Сия картридждерімен жұмыс істеу .......................................................................................................... 74

Сия картридждері мен басып шығару механизмі бойынша мəліметтер

....................................... 74

Анықталған сия деңгейлерін тексеру

.............................................................................................. 75

Сия картридждерін ауыстыру

.......................................................................................................... 75

Cия картридждеріне тапсырыс беру ............................................................................................... 77
Басып шығару жабдықтарын сақтау

................................................................................................ 78

Анонимді пайдалану ақпаратты сақтау орны

.................................................................................. 78

Сия картриджінің кепілдігі туралы мəлімет

................................................................................... 79

KKWW

vii

background image

8 Желі орнату .................................................................................................................................................. 80

Сымсыз байланыс үшін принтерді орнату

....................................................................................... 80

Бастамас бұрын

................................................................................................................ 80

Сымсыз желіде принтерді орнату

................................................................................... 81

Байланыс түрін өзгерту

.................................................................................................... 81

Сымсыз байланысты сынақтан өткізу

............................................................................. 82

Принтердегі сымсыз байланыс мүмкіндігін қосу не өшіру

........................................... 82

Желі параметрлерін өзгерту

............................................................................................................ 83

HP сымсыз тікелей байланысын пайдалану ................................................................................... 84

9 Принтердің басқару құралдары ................................................................................................................ 88

Құ

ралдар жиыны

(Windows) ............................................................................................................. 88

HP утилитасы (OS X) ........................................................................................................................ 88
Енгізілген веб

-сервер (EWS) ........................................................................................................... 89

«Сookie» файлдары туралы ............................................................................................. 89
Енгізілген веб

-серверді ашу ............................................................................................ 89

Басқару тақтасын құлыптау

............................................................................................. 90

Енгізілген веб

-сервер ашылмайды ................................................................................. 90

10 Мəселені шешу ........................................................................................................................................... 92

HP қолдау қызметі ............................................................................................................................ 92

Принтерді тіркеу

.............................................................................................................. 92

Қ

олдау процесі

................................................................................................................. 92

Электрондық қолдау қызметін алу

.................................................................................. 93

HP корпорациясының телефонмен қолдау қызметі ...................................................... 93

Қ

оңырау шалмас бұрын

................................................................................... 94

Телефонмен қолдау көрсету мерзімі

............................................................. 94

Қ

олдау көрсету телефон нөмірлері

............................................................... 94

Телефонмен қолдау көрсету мерзімінен кейін

............................................. 94

Принтер басқару тақтасынан анықтама алу

.................................................................................... 94

Принтер есептерін түсіну

................................................................................................................. 95

Принтер күйі туралы есеп

............................................................................................... 95

Желіні конфигурациялау беті

......................................................................................... 96

Басып шығару сапасы туралы есеп

................................................................................. 99

Сымсыз байланысты тексеру есебі

............................................................................... 101

Вебке кіру туралы есеп

.................................................................................................. 101

Принтер ақауларын шешу

.............................................................................................................. 101

Принтер ақауларын шешу

.............................................................................................................. 103

Көшіру ақауларын шешу

................................................................................................................. 106

Сканерлеу ақауларын шешу

........................................................................................................... 107

viii

KKWW

background image

Факс ақауларын шешу

.................................................................................................................... 111

Факс сынағы орындалмады

........................................................................................... 111

Дисплей əрқашан

«Телефон желіге қосылған» деп көрсетеді ................................... 116

Принтерде факстарды жіберу жəне алу ақаулары туындады

. .................................... 116

Принтер факстарды қабылдай алмайды

, бірақ факстарды жібере алады ................ 118

Принтер факстарды жібере алмайды

, бірақ факстарды қабылдай алады. ............... 120

Факс сигналдары жауап беру құрылғысында жазылады

............................................ 120

Принтермен бірге берілген телефон сымы жеткілікті ұзын емес

............................. 120

Компьютер факстарды қабылдай алмайды

(HP сандық факс) ................................... 121

Веб

-қызметтер арқылы ақауларды жою ........................................................................................ 121

Желі ақауларын жою

...................................................................................................................... 122

Жалпы желі ақаулықтарын шешу

.................................................................................. 122

Принтерді сымсыз қосу мүмкін емес

............................................................................ 123

Принтерге күтім жасау

................................................................................................................... 125

Сканер əйнегін тазарту

.................................................................................................. 126

Сыртқы бөлікті тазарту

.................................................................................................. 126

Құ

жатты беретін құралды тазарту

................................................................................ 127

Басып шығару механизмі мен сия картридждеріне күтім жасау

............................... 129

Қ

ағаз кептелістерін жою

................................................................................................................ 130

Принтер кареткасын тазалау

......................................................................................................... 138

Ə

депкі параметрлерді жəне параметрлерді қалпына келтіру

.................................................... 138

қ

осымшасы а Техникалық мəліметтер

...................................................................................................... 140

Техникалық сипаттамасы

............................................................................................................... 140

Заңды ақпарат

................................................................................................................................. 143

Заңды үлгі нөмірі

............................................................................................................ 144

FCC мəлімдемесі ............................................................................................................ 145
Кореядағы пайдаланушыларға арналған ескерту

........................................................ 145

Жапониядағы пайдаланушыларға арналған

VCCI (B класы) сəйкестік мəлімдемесі 145

Жапониядағы пайдаланушыларға арналған қуат сымына қатысты ескерту

.............. 146

Германияға арналған шу шығару мəлімдемесі

............................................................ 146

Германияға арналған көрнекі дисплейдің жұмыс істеу аумағы туралы мəлімдеме

. 146

АҚШ телефон желісін пайдаланушылар үшін ескерту

: Байланыс жөніндегі

федералдық комиссия талаптары

................................................................................. 147

Канаданың телефон желісін пайдаланушылар үшін ескерту

..................................... 148

Еуропалық экономикалық аймақтағы пайдаланушыларға арналған ескерту

............ 149

Германияның телефон желісін пайдаланушыларға ескерту

...................................... 149

Австралия сымды байланыс факсының нұсқаулығы

................................................... 149

Еуропа одағына арналған заңды хабарлама

................................................................. 149

Сыртқы АТ адаптерлері бар өнімдер

............................................................ 150

KKWW

ix

background image

Сымсыз функционалдылығы бар өнімдер

.................................................... 150

Еуропалық телефон желісінің мағлұмдамасы

(модем/факс) ..................... 150

Сəйкестік мəлімдемесі

................................................................................................... 151

Сымсыз өнімдерге арналған заңды ақпарат

................................................................. 152

Радиотолқындардың таралуына күшті əсер етеді

....................................... 152

Бразилиядағы пайдаланушыларға арналған ескерту

.................................. 152

Канададағы пайдаланушыларға арналған ескерту

..................................... 153

Тайваньдағы пайдаланушыларға арналған ескерту

.................................... 153

Мексикадағы пайдаланушыларға арналған ескертпе

................................. 154

Жапониядағы пайдаланушыларға сымсыз байланыс желісі арқылы
ескерту

........................................................................................................... 154

Қ

оршаған орта өнімін ұйымдастыру бағдарламасы

..................................................................... 154

Қ

ағаз қолдану

................................................................................................................. 155

Пластмассалар

................................................................................................................ 155

Материалдардың қауіпсіздігі туралы деректер парақтары

......................................... 155

Қ

айта өңдеу бағдарламасы

............................................................................................ 155

HP сия жабдықтарын қайта өңдеу бағдарламасы ........................................................ 155
Қ

алдық жабдықтардың пайдаланушылар тарапынан шығарып тастау

...................... 155

Қ

уатты тұтыну

................................................................................................................. 156

Химиялық заттар

............................................................................................................ 156

Тайваньда батареяны тастау ережелері

...................................................................... 156

Бразилияға арналған батарея туралы хабарландыру

.................................................. 156

Калифорниялық перхлорат материал туралы ескерту

................................................ 156

Улы жəне зиянды заттардың кестесі

(Қытай) ............................................................... 157

Қ

ауіпті заттарды шектеу

(Украйна) ............................................................................... 157

Қ

ауіпті заттарды шектеу

(Үндістан) ............................................................................. 157

EPEAT ............................................................................................................................. 157
Қ

ытай

SEPA экологиялық таңба пайдаланушы ақпараты ........................................... 158

қ

осымшасы ə Қосымша факсты орнату

..................................................................................................... 159

Факсты орнату

(параллель телефон жүйелері) ............................................................................ 159

Ү

йіңізге немесе кеңсеңізге арналған дұрыс факсты орнату параметрін таңдау

...... 160

A жағдайы: Бөлек факс желісі (ешбір дыбыстық қоңыраулар қабылданбайды) ....... 163
B жағдайы: Сандық абоненттік желісі (DSL) бар принтерді орнату ........................... 164
С жағдайы

: Жеке телефон станциясының жүйесімен (PBX) немесе біріктірілген

қ

ызметтердің сандық желісімен

(ISDN) принтерді орнату ......................................... 165

D жағдайы: Бірдей желідегі арнайы қоңырау қызметі бар факс ................................ 166
С жағдайы

: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/факс желісі ........................................ 167

F жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/дыбыстық поштасы бар факс желісі 168
G жағдайы: Компьютер модемімен ортақ пайдаланылатын факс желісі (ешбір
дыбыстық қоңыраулар қабылданбайды

) ....................................................................... 169

x

KKWW

background image

Принтерді компьютерде теру модемімен бірге орнату

.............................. 170

Принтерді компьютерде

DSL/ADSL модемімен бірге орнату .................... 171

H жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютер модемі бар факс желісі 172

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/компьютерде теру модемі бар факс ... 173

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/компьютерде DSL/ADSL модемі бар

факс

................................................................................................................ 175

I жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/жауап беру құрылғысы бар факс
желісі

.............................................................................................................................. 177

J жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютер модемі жəне жауап
беру құрылғысы бар факс желісі

.................................................................................. 178

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/компьютерде теру модемі жəне

жауап беру құрылғысы бар факс желісі

...................................................... 179

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/компьютердің DSL/ADSL модемі

жəне жауап беру құрылғысы бар факс желісі

............................................. 181

K жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютерде теру модемі жəне
дыбыстық поштасы бар факс желісі

............................................................................. 182

Сериялық теру факсын орнату

...................................................................................................... 184

Факс орнатылымын сынақтан өткізу

.............................................................................................. 185

қ

осымшасы б Қателер

(Windows) ............................................................................................................... 187

Сия төмен

........................................................................................................................................ 187

Сия өте төмен

.................................................................................................................................. 188

Сия картриджіндегі ақау

................................................................................................................ 188

Қ

ағаз өлшемінің сəйкессіздігі

........................................................................................................ 189

Картридж кареткасы блокталған

................................................................................................... 189

Қ

ағаз кептелісі немесе науа ақауы

............................................................................................... 189

Бет жиегінен шығу

.......................................................................................................................... 189

Құ

жатты басып шығару орындалмады

.......................................................................................... 190

Принтердің қатесі

........................................................................................................................... 190

Қ

ақпақ ашық

.................................................................................................................................... 190

Сия картриджінің қатесі

................................................................................................................. 190

Принтер жабдығын жаңарту ақаулығы

.......................................................................................... 190

Жасанды картридждар туралы хабарлама

................................................................................... 190

Картридждерді

SETUP мүмкіндігін қолдану ................................................................................ 191

SETUP картридждерін пайдаланбау ............................................................................................. 191
Сəйкес емес сия картридждері

...................................................................................................... 191

Принтерді дайындау кезіндегі ақау

............................................................................................... 191

Қ

ағаз тым қысқа

.............................................................................................................................. 191

Картридж дұрыс салынбаған

......................................................................................................... 191

Картридждерді ОРНАТУҒА қатысты проблема

............................................................................. 192

Басып шығару механизмінің ақауы

................................................................................................ 192

KKWW

xi

background image

HP Instant Ink картриджі үйлесімді емес ...................................................................................... 192
HP Instant Ink картриджі қолданылған .......................................................................................... 192
Принтерді

HP Connected бағдарламасына қосыңыз .................................................................... 192

Басып шығару мүмкін емес

............................................................................................................ 192

Шығыс науасы жабық

..................................................................................................................... 193

Құ

жатты беретін құралда қағаз кептелісі

..................................................................................... 193

HP қорғалған картриджі орнатылған ............................................................................................ 193

Индекс

............................................................................................................................................................. 194

xii

KKWW

background image

1

Қ