HP Officejet Pro 6830 - Кітапшаларды басып шығару

background image

Кітапшаларды басып шығару

Кітапшаларды басып шығару

(Windows)

1. Науаға қағазды жүктеңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Қағазды салу бөлімін қараңыз.
2. Бағдарламалық құралдың Файл мəзірінде Басып шығару түймешігін басыңыз.
3. Басып шығару үшін қолданылатын принтердің таңдалғанын тексеріңіз.

22 3-тарау Басып шығару

KKWW

background image

4. Параметрлерді өзгерту үшін Сипаттар тілқатысу терезесін ашатын түймешікті басыңыз.

Түймешік бағдарламалық құралға байланысты Сипаттар

, Параметрлер, Принтерді

орнату

, Принтер: немесе Басымдықтар түймешігі деп аталуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: Барлық басып шығару жұмыстарына арналған басып шығару параметрлерін
орнату үшін принтермен бірге берілген

HP бағдарламалық құралына өзгерістер енгізіңіз.

HP бағдарламалық құралы туралы қосымша ақпаратты Принтердің басқару құралдары
бөлімінен қараңыз

.

5. Қажетті параметрлерді таңдаңыз.

Расположение

(Орналасу) қойындысында Портрет немесе Пейзаж бағдарын

таңдаңыз

.

Бумага

/Качество (Қағаз/сапа) қойындысында Tray Selection (Науаны таңдау)

аумағындағы Носители

(Медиа құралы) ашылмалы тізімінен тиісті қағаз түрін

таңдаңыз да

, Quality Settings (Сапа параметрлері) аймағында тиісті басып шығару

сапасын таңдаңыз

.

Қ

ағаз

/шығару аумағындағы Допонительный (Қосымша) түймесін басыңыз, Размер

бумаги

(Қағаз өлшемі) ашылмалы тізімінен тиісті қағаз түрін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Қағаз өлшемі параметрін өзгертсеңіз

, қағаздың дұрыс салынғандығын

тексеріңіз жəне сəйкестендіру үшін принтердің бақылау тақтасына қағаз өлшемін
орнатыңыз

.

Қ

осымша басып шығару опцияларын көру үшін Дұрыс басып шығару туралы кеңестер

бөлімін қараңыз

.

6. OK түймешігін басыңыз.
7. Басып шығаруды бастау үшін Басып шығару немесе OK түймешігін басыңыз.

Кітапшаларды басып шығару

(OS X)

1. Науаға қағазды жүктеңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Қағазды салу бөлімін қараңыз.
2. Бағдарламалық құралдың Файл мəзірінен Басып шығару түймешігін басыңыз.
3. Принтердің таңдалғанын тексеріңіз.

Басып шығару диалогтық терезесінде опцияларды көрмесеңіз

, Мəліметтерді көрсету

түймесін басыңыз

.

4. Қалқымалы мəзірден бет өлшемін таңдаңыз.

Егер Қағаз өлшемі қалқымалы мəзірі Басып шығару тілқатысу терезесінде болмаса

, Бет

параметрі түймешігін басыңыз

. Бет өлшемін таңдау əрекетін орындап болған кезде, OK

параметрін жабу үшін Бет параметрі немесе Басып шығару тілқатысу терезесіне
оралыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Қағаз өлшемі параметрін өзгертсеңіз

, қағаздың дұрыс салынғандығын

тексеріңіз жəне сəйкестендіру үшін принтердің бақылау тақтасына қағаз өлшемін
орнатыңыз

.

5. Қалқымалы мəзірден Тип бумаги/Качество (Қағаздың түрі/Сапасы) параметрін таңдап,

келесі параметрлерді таңдаңыз

:

KKWW

Кітапшаларды басып шығару

23

background image

Тип бумаги

(Қағаздың түрі): Сəйкес кітапшаның қағаз түрі

Качество

(Сапасы): Қалыпты немесе Ең жақсы

6. Басқа да қалаған басып шығару параметрлерін таңдап, басып шығаруды бастау үшін Басып

шығару түймешігін басыңыз

.