HP Officejet Pro 6830 - Хатқалталарда басып шығару

background image

Хатқалталарда басып шығару

Келесі сипаттамалары бар хатқалталарды елемеңіз

:

Ұ

шы өте жабысқақ

Ө

здігінен жабысқақ

, қыстырылатын немесе жақтаулары бар

Қ

алың

, ретсіз немесе бұратылған ұштары бар

Мыжылған

, жыртылған немесе басқалай зақымдалған аймақтары болса

Принтерге жүктелген хатқалталардың бүгілген жерлерінің мұқият бүктелгенін тексеріңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Хатқалталарда басып шығару туралы қосымша мəліметтерді қолданыстағы
бағдарламалық құрал бағдарламасымен бірге берілген құжаттан қараңыз

.

Хатқалталарды басып шығару

(Windows)

1. Науаға хатқалталарды салыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Қағазды салу бөлімін қараңыз.
2. Бағдарламалық жасақтаманың Файл (Файл) мəзірінде Печать (Басып шығару) түймесін

басыңыз

.

3. Принтердің таңдалғандығын тексеріңіз.
4. Свойства (Сипаттар) диалогтық терезесін ашатын түймешікті басыңыз.

Бағдарламалық құрал қосымшасына байланысты бұл түймешік Свойства

(Сипаттар), Опции

(Параметрлер), Установка принтера (Принтерді орнату), Свойства принтера (Принтер
сипаттары

), Принтер немесе Предпочтения (Таңдаулы параметрлер) деп аталуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: Барлық басып шығару жұмыстарына арналған басып шығару параметрлерін
орнату үшін принтермен бірге берілген

HP бағдарламалық құралына өзгерістер енгізіңіз.

HP бағдарламалық құралы туралы қосымша ақпаратты Принтердің басқару құралдары
бөлімінен қараңыз

.

5. Қажетті параметрлерді таңдаңыз.

Расположение

(Орналасу) қойындысында Портрет немесе Пейзаж бағдарын

таңдаңыз

.

Бумага

/Качество (Қағаз/сапа) қойындысында Tray Selection (Науаны таңдау)

аумағындағы Носители

(Медиа құралы) ашылмалы тізімінен тиісті қағаз түрін

таңдаңыз да

, Quality Settings (Сапа параметрлері) аймағында тиісті басып шығару

сапасын таңдаңыз

.

Қ

ағаз

/шығару аумағындағы Допонительный (Қосымша) түймесін басыңыз, Размер

бумаги

(Қағаз өлшемі) ашылмалы тізімінен тиісті қағаз түрін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Қағаз өлшемі параметрін өзгертсеңіз

, принтерге дұрыс қағаз

салынғандығын тексеріңіз жəне сəйкестендіру үшін принтердің бақылау тақтасына
қ

ағаз өлшемін орнатыңыз

.

24 3-тарау Басып шығару

KKWW

background image

Қ

осымша басып шығару опцияларын көру үшін Дұрыс басып шығару туралы кеңестер

бөлімін қараңыз

.

6. Басып шығару диалогтық терезесінде OK түймешігін басып, Басып шығару немесе OK

түймешігін басыңыз

.

Хатқалталарды басып шығару

(OS X)

1. Хатқалталарды басып шығарылатын бетін төмен қаратып науаға жүктеңіз. Қосымша

ақпарат алу үшін Қағазды салу бөлімін қараңыз

.

2. Бағдарламалық жасақтаманың Файл (Файл) мəзірінде Печать (Басып шығару) түймеcін

таңдаңыз

.

3. Принтердің таңдалғанын тексеріңіз.
4. Басып шығару параметрлерін орнатыңыз.

Басып шығару диалогтық терезесінде опцияларды көрмесеңіз

, Мəліметтерді көрсету

түймесін басыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Келесі параметрлер принтеріңіз үшін қол жетімді

. Параметрлердің орындары

ə

р бағдарламада əртүрлі болады

.

а.

Размер бумаги

(Қағаз өлшемі) қалқымалы мəзірінен сəйкес хатқалта өлшемін

таңдаңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Қағаз өлшемі параметрін өзгертсеңіз

, қағаздың дұрыс салынғандығын

тексеріңіз жəне сəйкестендіру үшін принтердің бақылау тақтасына қағаз өлшемін
орнатыңыз

.

ə

.

Қ

алқымалы мəзірден Қағаз түрі

/Сапа параметрін таңдаңыз жəне қағаз түрі

параметрінің Қарапайым қағаз күйіне орнатылғанын тексеріңіз

.

5. Басып шығару түймешігін басыңыз.