HP Officejet Pro 6830 - Құжаттарды басып шығару

background image

жаттарды басып шығару

Құ

жаттарды басып шығару

(Windows)

1. Науаға қағазды жүктеңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Қағазды салу бөлімін қараңыз.
2. Бағдарламалық құралдан Басып шығару түймесін таңдаңыз.
3. Принтердің таңдалғанына көз жеткізіңіз.
4. Свойства (Сипаттар) тілқатысу терезесін ашатын түймешікті басыңыз.

Бағдарламалық құрал қосымшасына байланысты бұл түймешік Свойства

(Сипаттар), Опции

(Опциялар), Установка принтера (Принтерді орнату), Свойства принтера (Принтер
сипаттары

), Принтер немесе Предпочтения (Таңдаулы параметрлер) деп аталуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: Барлық басып шығару жұмыстарына арналған басып шығару параметрлерін
орнату үшін принтермен бірге берілген

HP бағдарламалық құралына өзгерістер енгізіңіз.

HP бағдарламалық құралы туралы қосымша ақпаратты Принтердің басқару құралдары
бөлімінен қараңыз

.

KKWW

Құ

жаттарды басып шығару

21

background image

5. Қажетті параметрлерді таңдаңыз.

Расположение

(Орналасу) қойындысында Портрет немесе Пейзаж бағдарын

таңдаңыз

.

Бумага

/Качество (Қағаз/сапа) қойындысында Tray Selection (Науаны таңдау)

аумағындағы Носители

(Медиа құралы) ашылмалы тізімінен тиісті қағаз түрін

таңдаңыз да

, Quality Settings (Сапа параметрлері) аймағында тиісті басып шығару

сапасын таңдаңыз

.

Қ

ағаз

/шығару аумағындағы Допонительный (Қосымша) түймесін басыңыз, Размер

бумаги

(Қағаз өлшемі) ашылмалы тізімінен тиісті қағаз түрін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Қағаз өлшемі параметрін өзгертсеңіз

, қағаздың дұрыс салынғандығын

тексеріңіз жəне сəйкестендіру үшін принтердің бақылау тақтасына қағаз өлшемін
орнатыңыз

.

Қ

осымша басып шығару опцияларын көру үшін Дұрыс басып шығару туралы кеңестер

бөлімін қараңыз

.

6. Сипаттар диалогтық терезесін жабу үшін OK түймешігін басыңыз.
7. Басып шығаруды бастау үшін Печать (Басып шығару) немесе OK түймешігін басыңыз.

Құ

жаттарды басып шығару

(OS X)

1. Науаға қағазды жүктеңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Қағазды салу бөлімін қараңыз.
2. Бағдарламалық жасақтаманың Файл (Файл) мəзірінде Печать (Басып шығару) түймеcін

таңдаңыз

.

3. Принтердің таңдалғанын тексеріңіз.
4. Бет төлсипаттарын көрсетіңіз.

Басып шығару диалогтық терезесінде опцияларды көрмесеңіз

, Мəліметтерді көрсету

түймесін басыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Келесі параметрлер принтеріңіз үшін қол жетімді

. Параметрлердің орындары

ə

р бағдарламада əр түрлі болады

.

Қ

ағаз өлшемін таңдаңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Қағаз өлшемі параметрін өзгертсеңіз

, қағаздың дұрыс салынғандығын

тексеріңіз жəне сəйкестендіру үшін принтердің бақылау тақтасына қағаз өлшемін
орнатыңыз

.

Бағдар параметрін таңдаңыз

.

Масштабтау пайызын енгізіңіз

.

5. Басып шығару түймешігін басыңыз.