HP Officejet Pro 6830 - Басқару тақтасы дисплейінің белгішелері

background image

Басқару тақтасы дисплейінің белгішелері

Белгіше

Мақсат

Көшірмелерді жасауға немесе басқа параметрлерді таңдауға болатын экранды көрсетеді

.

6

2-тарау Жұмысқа кіріскенде

KKWW

background image

Белгіше

Мақсат

Ethernet желі байланысы бар екендігін көрсетіп, сонымен қатар желі күйі экранына оңай кіруге
мүмкіндік береді

.

HP сымсыз байланыс мəзірінде HP сымсыз байланысын (қауіпсіздікпен жəне қауіпсіздіксіз) қосуға,

HP сымсыз байланысын өшіруге, HP сымсыз байланысының атауы мен құпия сөзін (HP сымсыз
байланысы қауіпсізідікпен қосылған болса

) көрсетуге болады.

HP ePrint қосулы екендігін көрсетеді. Қосымша ақпарат алу үшін HP ePrint бөлімін қараңыз.

Факс жіберу немесе факс параметрлерін өзгертуге болатын терезені көрсетеді

.

Сканерлеуге болатын

терезені көрсетеді.

Принтерге арналған бағдарламалар болып табылатын

HP арқылы басып шығарылатындар санын

пайдалануға болатын терезені көрсетеді

.

Фотосуреттерді басып шығару мен құпия сөз фотосуреттерін жасауға арналған

«Фотосурет»

терезесін көрсетеді

.

Есептерді жасауға

, факс жəне басқа күтім параметрлерін өзгертуге арналған «Орнату» терезесін

көрсетеді

.

Экран

«Əдістеме» видеоларын, принтер мүмкіндіктері туралы ақпаратты жəне кеңестерді

көрсетеді

.

Сымсыз байланыс күйі мен мəзір параметрлерін көрсетеді

. Қосымша ақпарат алу үшін Сымсыз

байланыс үшін принтерді орнату бөлімін қараңыз

.

ЕСКЕРТПЕ:

(Ethernet) жəне

(Сымсыз) параметрі бір уақытта көрсетілмейді. Ethernet

немесе сымсыз байланыс белгішесі принтердің желіге қосылған жолына байланысты көрсетіледі

.

Егер принтердің желі байланысы əдепкі бойынша орнатылмаса

, принтердің басқару тақтасының

дисплейі

(Сымсыз) белгісін көрсетеді.

Принтердің ортаға қатысты мүмкіндіктерін конфигурациялауға болатын терезені көрсетеді

.

Автоматты жауап беру функциясының күйі

, факс журналдары жəне факстың дыбыс деңгейі туралы

ақпаратты көрсетеді

.

Тонер картридждері

, соның ішінде, толтыру деңгейлері туралы ақпаратты көруге болатын экранды

көрсетеді

.

ЕСКЕРТПЕ: Сия деңгейі ескертулері мен көрсеткіштері тек қана жоспарлау мақсатында ғана
анықтауларды береді

. Сияның аз қалғандығы туралы ескерту хабарламасын алған кезде ықтимал

басып шығару кідірістерін болдырмау үшін ауыстыратын картридждің болуын қарастырыңыз

.

Басып шығару сапасы ұнамсыз болмайынша картридждерді ауыстырудың қажеті жоқ

.