HP Officejet Pro 6830 - Индекс

background image

Индекс

А
абоненттің айқындауыш коды

60

ақауларды жою

басқару тақтасының анықтама

жүйесі

94

басып шығару

101

басып шығару ақауы

103

брандмауэрлер

103

бірнеше бет алынады

102

енгізілген веб

-сервер 90

ештеңе басып

шығарылмайды

103

жауап беру құрылғылары

120

желі ақауларын шешу

122

желіні конфигурациялау

беті

96

жоқ немесе дұрыс емес

ақпарат

104

жылжытылған беттер

102

жылжытылған көшірмелер

106

кептелістер

, қағаз 137

көшірме

106

көшіру сапасы

106

қ

ағаз беру ақаулары

102

қ

ағаз науадан алынбайды

102

қ

уат

101

принтер күйі туралы есеп

95

сканерлеу

107

сканерлеу сапасы

110

факс

111

факс жабдығының сынағы

орындалмады

112

факс желісінің сынағы

орындалмады

115

факс сынақтары

111

факстар алу

116, 118

факстар жіберу

116, 120

факс

-телефон сымының

байланысы сынағы

,

орындалмады

113

факс телефон сымының түрі

сынағы орындалмады

114

факсты теру сигналының

сынағы орындалмады

114

факстың ұя сынағы

,

орындалмады

112

ақ жолақтар немесе сызықтар

,

ақауларды жою

көшірмелер

107

сканерленген көшірмелер

110

Анықтама түймесі

: 7

арнайы қоңырау

ө

згерту

61

параллель телефон

жүйелері

166

артқы жақтан қол жеткізу

сурет

5

Ассиметриялық сандық

абоненттік желі

(ADSL),

факсты бірге орнату

параллель телефон

жүйелері

164

Ассиметриялық сандық

абоненттік желі

(DSL), факсты

бірге орнату

параллель телефон

жүйелері

164

Ә
ə

йнек

, сканер

орналасу

4

тазалау

126

түпнұсқаларды салу

16

Б
бағдарламалық құрал

OCR 43
Интернетте сканерлеу

42

байланыс жылдамдығы

,

параметр

83

байланыс кедергісі

заңды ақпарат

152

басқару тақтасы

күй белгішелері

6

түймешіктер

6

шамдар

6

басып шығару

ақауларды жою

101

диагностикалау беті

99

екі жақты

30

принтер күйі туралы есеп

95

факс есептері

65

факс жұрналдары

67

факстар

52

факстың соңғы толық

деректері

67

басып шығару механизмі

129

тазалау

130

басып шығару механизмі

,

туралау

129

басып шығару механизмін

туралау

129

басып шығару сапасы

беттегі дақты тазалау

129

басып шығару сапасы туралы

есеп

99

блокталған факс нөмірлері

орнату

54

бод көрсеткіші

63

бос беттер

, ақауларды жою

көшірме

106

боялған мəтін жəне

OCR 43

брандмауэрлер

, ақауларды

жою

103

бірнеше берілім

, ақауларды

жою

102

В
вебке кіру туралы есеп

101

веб

-сайттар

қ

ол жетімділік мəліметтері

2

қ

оршаған орта

бағдарламалары

154

тұтынушыларды қолдау

93

194 Индекс

KKWW

background image

Д
дауыс қысымы

143

дауыс шығару

143

диагностикалау беті

99

дұрыс порт сынағы

, факс 113

дыбыс деңгейі

факс дыбыстары

64

дыбыстық пошта

факсты орнату

(параллель

телефон жүйелері

) 168

факсты орнату жəне

компьютер модемі
(параллель телефон
жүйелері

) 182

Е
екі жаққа басып шығару

30

екі жақты

, басып шығару 30

екі жақты басып шығару

30

енгізілген веб

-сервер

ақауларды жою

, ашу мүмкін

емес

90

ашу

89

Интернетте сканерлеу

42

туралы

89

Енгізілген веб

-сервер (EWS).

Көріңіз енгізілген веб

-сервер

есептер

вебке кіру

101

диагностикалау

99

қ

ате

, факс 66

растау

, факс 66

сымсыз байланысты

тексеру

101

факс сынағы орындалмады

111

Ж
жабдық

, факсты орнату

сынағы

112

жабдықтар

принтер күйі туралы есеп

96

жад

факстарды қайта басып

шығару

52

факстарды сақтау

52

жауап беру құрылғысы

жазылатын факс

сигналдары

120

факспен жəне модеммен

орнату

178

факсты орнату

(параллель

телефон жүйелері

) 177

жауап берілетін қоңыраулар

61

желі күйінің сынағы

, факс 115

желілер

IP параметрлері 83
ақауларды шешу

122

байланыс жылдамдығы

83

брандмауэрлер

, ақауларды

жою

103

қ

осқыш суреті

5

параметрлер

, өзгерту 83

параметрлерді қарап шығу

жəне басып шығару

83

сымсыз байланыс

параметрлері

96

сымсыз байланысты теңшеу

80

жоқ немесе дұрыс емес ақпарат

,

ақауларды жою

104

жұрнал

, факс

басып шығару

67

жүйе талаптары

140

жылдамдық

сканер ақауларын жою

108

жылжыту

, ақауларды жою

басып шығару

102

көшірме

106

сканерлеу

110

З
заңды ақпарат

143, 152

заңды үлгі нөмірі

144

И
импульстік теру

62

Интернет протоколы

факс

, қолдану 64

Интернет протоколы арқылы

факс жіберу

64

Интернетте сканерлеу

42

К
каретка

каретка кептелісін тазалау

138

картридждер

77

кептелістер

алдын алу қажет қағаз

11

қ

ағаз

137

тазалау

130

керек

-жарақтар

принтер күйі туралы есеп

96

кең таратылатын факсты жіберу

жіберу

50

компьютер модемі

факспен ортақ

пайдаланылады

(параллель

телефон жүйелері

) 169

факспен ортақ

пайдаланылады жəне
дыбыстық желі

(параллель

телефон жүйелері

) 172

факспен ортақ

пайдаланылады жəне
дыбыстық пошта

(параллель

телефон жүйелері

) 182

факспен ортақ

пайдаланылады жəне жауап
беру құрылғысы

(параллель

телефон жүйелері

) 178

көшірме

ақауларды жою

106

сапа

106

техникалық сипаттары

142

көшірмелердегі тегіс емес

немесе ақ жолақтар

, ақауларды

жою

107

Көшіру

6

күй белгішелері

6

күйі

желіні конфигурациялау

беті

96

принтер күйі туралы есеп

96

күтім

басып шығару механизмі

129

басып шығару механизмін

тазалау

130

басып шығару механизмін

туралау

129

диагностикалау беті

99

сия деңгейлерін тексеру

75

сия картридждерін

ауыстыру

75

тазалау

126

KKWW

Индекс

195

background image

күтім жасау

басып шығару механизмі

129

беттегі дақ

129

кіріс қуаты

, орналасу 5

Кітапшаларды басып шығару

басып шығару

23

Қ
қ

ағаз

HP, тапсырыс беру 10
беру ақауларын жою

102

жылжытылған беттер

102

кептелістер

137

кептелістерді жою

130

науаға салу

11

таңдау

11

техникалық сипаттары

141

қ

ағаз беру ақаулары

, ақауларды

жою

102

қ

айта басып шығару

жадтан факстарды

52

қ

айта өңдеу

сия картридждары

155

қ

айта теру опциялары

,

параметр

62

қ

алаусыз факс режимі

54

қ

ара жəне ақ беттер

факс

46

қ

арап шығу

желі параметрлері

83

қ

ате есептері

, факс 66

қ

атені түзету күйі

50

қ

олдау

92

қ

олдау көрсету мерзімінен

кейін

94

қ

олдау көрсетілетін амалдық

жүйелер

140

қ

олдау процесі

92

қ

ол жетімділік

2

қ

олмен факс жіберу

алу

51

жіберу

48

қ

оршаған орта жағынан

тұрақтылық бағдарламасы
154

қ

оршаған орта сипаттары

140

қ

осқыштар

, орналасу 5

қ

оңырауға жауап беру үлгісі

ө

згерту

61

параллель телефон

жүйелері

166

Қ

ТК. Көріңіз қатені түзету күйі

қ

уат

ақауларды жою

101

құ

жатты беретін құрал

беру ақаулары

, ақауларды

жою

127

тазалау

127

түпнұсқаларды салу

17

М
мəтін

сканерлеуде жоқ

, ақауларды

жою

108

сканерлеуден кейін

өң

делмейді

, ақауды жою

108

медиа құралы

екі жақты күйі

30

модем

факспен ортақ

пайдаланылады

(параллель

телефон жүйелері

) 169

факспен ортақ

пайдаланылады жəне
дыбыстық желі

(параллель

телефон жүйелері

) 172

факспен ортақ

пайдаланылады жəне
дыбыстық пошта

(параллель

телефон жүйелері

) 182

факспен ортақ

пайдаланылады жəне жауап
беру құрылғысы

(параллель

телефон жүйелері

) 178

мониторда теру

48, 50

Н
науалар

беру ақауларын жою

102

қ

ағазды салу

11

қ

ағаз енін бағыттауыштардың

суреті

4

қ

ағаз кептелістерін жою

130

орналасу

4

О
Орнату түймесі

: 7

Ө
ө

лшем

ақауларды жою көшірмесі

106

сканерлеген көшірмелер

,

ақауларды жою

110

өң

деу

OCR бағдарламасындағы

мəтін

43

П
параллель телефон жүйелері

DSL желісін орнату 164

ISDN желісін орнату 165

PBX желісін орнату 165
арнайы қоңырауды орнату

166

бар елдер

/аймақтар 159

бөлек желіні орнату

163

дыбыстық желі теңшеуімен

ортақ пайдаланылатын
модем

172

жауап беру құрылғысын

орнату

177

модемді жəне дыбыстық

поштаны орнату

182

модемді жəне жауап беру

құ

рылғысын орнату

178

модемді орнату

169

орнату түрлері

160

ортақ пайдаланылатын желіні

орнату

167

параметрлер

дыбыс

, факс 64

жылдамдық

, факс 63

Параметры

(Параметрлер):

желі

83

принтер бағдарламалық құралы

(Windows)

ашу

19, 88

туралы

88

принтер басқару тақтасы

желі параметрлері

83

орналасу

4

факстар жіберу

47

196 Индекс

KKWW

background image

принтер күйі туралы есеп

басып шығару

95

туралы мəліметтер

95

Р
растау есептері

, факс 66

С
сақтау

жадтағы факстар

52

сапа

, ақауларды жою

көшірме

106

сканерлеу

110

сериялық нөмірі

96

сериялық телефон жүйелері

бар елдер

/аймақтар 159

орнату түрлері

160

сия деңгейлері

, тексеру 75

сия деңгейі белгішелері

7

сия картридждары

бөлшек нөмірлері

77

орналасу

5

сия картридждері

5

бөлшек нөмірлері

96

кепілдіктің аяқталу күндері

96

кеңестер

74

күйі

96

сия картридждерін ауыстыру

75

сия картриджына қол жеткізу

қ

ақпағы

, орналасу 5

сия катридждері

ауыстыру

75

сия деңгейлерін тексеру

75

сканер əйнегі

орналасу

4

тазалау

126

түпнұсқаларды салу

16

сканерлеген көшірмелердегі

жолақтар

, ақауларды жою 110

сканерленген файлдарды жіберу

OCR үшін 43
ақауларды жою

107

сканерлеу

OCR 43
ақауларды жою

107

жай

108

Интернетте сканерлеуден

42

сапа

110

Сканерлеу терезесі

7

сканерлеу техникалық

сипаттары

142

Сканерлеу терезесі

7

сызықтар

көшірмелер

, ақауларды

жою

106

сканерлеген көшірмелер

,

ақауларды жою

110

сымсыз байланыс

заңды ақпарат

152

орнату

80

сымсыз байланыс белгілері

7

сымсыз байланысты тексеру

есебі

101

сынақтар

, факс

жабдық

, орындалмады 112

орындалмады

111

порт байланысы

,

орындалмады

113

телефон ұясы

112

теру сигналы

,

орындалмады

114

теңшеу

185

факс желісінің күйі

115

факс телефон сымының түрі

сынағы орындалмады

114

Т
тазалау

басып шығару механизмі

129, 130

құ

жатты беретін құрал

127

сканер əйнегі

126

сыртқы бөлік

126

факс жұрналдары

67

тақырыпша

, факс 60

телефон

, факс жіберу

алу

51

жіберу

48

телефон желісі

, қоңырауға

жауап беру үлгісі

61

телефон кітапшасы

контактілерді жою

59

контактіні өзгерту

57

орнату

57

топтық контактілерді

орнату

58

топтық контактілерді

ө

згерту

58

тізімді басып шығару

59

факс жіберу

46

телефонмен қолдау

93

телефонмен қолдау көрсету

мерзіміқолдау көрсету мерзім

і

94

телефон сымы

дұрыс портқа қосылған

сынағы орындалмады

113

дұрыс түрі сынағы

орындалмады

114

ұ

зарту

120

телефон ұясы

, факс 112

температура шарттары

140

теру модемі

факспен ортақ

пайдаланылады

(параллель

телефон жүйелері

) 169

факспен ортақ

пайдаланылады жəне
дыбыстық желі

(параллель

телефон жүйелері

) 172

факспен ортақ

пайдаланылады жəне
дыбыстық пошта

(параллель

телефон жүйелері

) 182

факспен ортақ

пайдаланылады жəне жауап
беру құрылғысы

(параллель

телефон жүйелері

) 178

теру сигналының сынағы

,

орындалмады

114

теру түрі

, параметр 62

техникалық мəліметтер

көшірме техникалық

сипаттары

142

сканерлеу техникалық

сипаттары

142

факс техникалық сипаттары

143

техникалық сипаттары

дауыс шығару

143

жүйе талаптары

140

қ

ағаз

141

физикалық

140

теңшеу

ISDN желісі (параллель

телефон жүйелері

) 165

KKWW

Индекс

197

background image

PBX жүйесі (параллель

телефон жүйелері

) 165

арнайы қоңырау

61

арнайы қоңырау

(параллель

телефон жүйелері

) 166

бөлек факс желісі

(параллель

телефон жүйелері

) 163

дыбыстық пошта

(параллель

телефон жүйелері

) 168

дыбыстық пошта жəне

компьютер модемі
(параллель телефон
жүйелері

) 182

жауап беру құрылғысы

(параллель телефон
жүйелері

) 177

жауап беру құрылғысы жəне

модем

(параллель телефон

жүйелері

) 178

компьютер модемі

(параллель телефон
жүйелері

) 169

компьютер модемі жəне

дыбыстық желі

(параллель

телефон жүйелері

) 172

компьютер модемі жəне

дыбыстық пошта

(параллель

телефон жүйелері

) 182

компьютер модемі жəне

жауап беру құрылғысы
(параллель телефон
жүйелері

) 178

ортақ пайдаланылатын

телефон желісі

(параллель

телефон жүйелері

) 167

Сандық абоненттік желі

(параллель телефон
жүйелері

) 164

сынақ факсы

185

факс

, параллель телефон

жүйелерімен

159

факс сценарийі

160

тұтынушыларды қолдау

электрондық

93

түймешіктер

, басқару тақтасы 6

Ұ
ұ

я сынағы

, факс 112

Ү
ү

лгі нөмірі

96

ү

ндес теру

62

Ф
факс

ISDN желісі, орнату

(параллель телефон
жүйелері

) 165

PBX жүйесі, орнату

(параллель телефон
жүйелері

) 165

автоматты түрде жауап

беру

60

ақауларды жою

111

алу

51

алу

, ақауларды жою 116,

118

арнайы қоңырау

, үлгіні

ө

згерту

61

арнайы қоңырауды орнату

(параллель телефон
жүйелері

) 166

ə

рі қарай жіберу

53

бөлек желіні орнату

(параллель телефон
жүйелері

) 163

дыбыс деңгейі

64

дыбыстық пошта

, орнату

(параллель телефон
жүйелері

) 168

есептер

65

жауап беру күйі

60

жауап беру құрылғысы

,

орнату

(параллель телефон

жүйелері

) 177

жауап беру құрылғысы жəне

модем

, бірге ортақ

пайдаланылады

(параллель

телефон жүйелері

) 178

жауап беру құрылғысының

ақауларын жою

120

жауап берілетін

қ

оңыраулар

61

желі күйінің сынағы

,

орындалмады

115

жұрнал

, басып шығару 67

жұрнал

, тазалау 67

жылдамдық

63

жіберу

46

жіберу

, ақауларды жою 116,

120

Интернет протоколы

,

арқылы

64

кішірейту

54

қ

айта басып шығару

52

қ

айта теру опциялары

62

қ

ате есептері

66

қ

атені түзету күйі

50

қ

олмен алу

51

модем

, бірге ортақ

пайдаланылады

(параллель

телефон жүйелері

) 169

модем жəне дыбыстық желі

,

бірге ортақ пайдаланылады
(параллель телефон
жүйелері

) 172

модем жəне дыбыстық пошта

,

бірге ортақ пайдаланылады
(параллель телефон
жүйелері

) 182

модем жəне жауап беру

құ

рылғысы

, бірге ортақ

пайдаланылады

(параллель

телефон жүйелері

) 178

мониторда теру

48, 50

нөмірлерді блоктау

54

орнату түрлері

160

ортақ пайдаланылатын

телефон желісін орнату
(параллель телефон
жүйелері

) 167

параллель телефон

жүйелері

159

параметрлер

, өзгерту 60

растау есептері

66

Сандық абоненттік желі

(DSL), орнату (параллель
телефон жүйелері

) 164

соңғы таратудың толық

деректерін басып шығару
67

сынақ орындалмады

111

сынақты теңшеу

185

тақырыпша

60

телефон сымының байланысы

сынағы

, орындалмады 113

телефон сымының түрі

сынағы

, орындалмады 114

198 Индекс

KKWW

background image

телефон сымы тым қысқа

120

теру сигналының сынағы

,

орындалмады

114

теру түрі

, параметр 62

техникалық сипаттары

143

ұ

я сынағы

, орындалмады

112

факстың сақтық көшірмесін

жасау

52

факстар алу

автоматты

51

ақауларды жою

116, 118

ə

рі қарай жіберу

53

жауап беру күйі

60

жауап берілетін

қ

оңыраулар

61

қ

олмен

51

нөмірлерді блоктау

54

факстарды əрі қарай жіберу

53

факстар жіберу

ақауларды жою

116, 120

басты факс

46

жад

, кімнен 49

мониторда теру

48, 50

телефоннан

48

факсты автоматты түрде

кішірейту

54

факсты кішірейту

54

факстың сақтық көшірмесін

жасау

52

Факс экраны

7

фотосуреттер

USB флэш-жад құрылғысын

салу

18

Фотосурет түймесі

7

Ш
шамдар

, басқару тақтасы 6

шеттер

параметр

, техникалық

сипаттар

141

шу туралы мəліметтер

143

шығару науасы

орналасу

4

Ы
ылғалдылық шарттары

140

H

HP утилитасы (Mac OS X)

ашу

88

I

IP мекенжайы

принтерді тексеру

91

IP параметрлері 83

ISDN желісі, факспен бірге

орнату

параллель телефон

жүйелері

165

M

Mac OS 23

O

OCR

ақауларды жою

108

сканерленген құжаттарды

өң

деу

43

OS X

HP утилитасы 88

P

PBX жүйесі, факспен бірге

орнату

параллель телефон

жүйелері

165

U

USB байланысы

порт

, орналасу 4

USB қосылысы

порт

, орналасу 5

USB флэш-жад құрылғысы

салу

18

W

Windows

жүйе талаптары

140

кітапшаларды басып

шығару

22

KKWW

Индекс

199

background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com