HP Officejet Pro 6830 - Көшіру

background image

Көшіру

Құ

жаттарды көшіру

1. Негізгі сөреге қағаздың салынғанын тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Қағазды салу

бөлімін қараңыз

.

2. Түпнұсқаның басып шығарылатын бетін сканер əйнегіне төмен қаратып немесе құжатты

беретін құралға жоғары қаратып қойыңыз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу немесе Құжатты беретін

құ

ралға түпнұсқаны салу бөлімін қараңыз

.

3. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Көшіру түймесін басыңыз.
4. Көшірмелер санын таңдау үшін жоғары не төмен айналдырыңыз.

КЕҢЕС: Бұл параметрлерді алдағы жұмыстарға əдепкі ретінде сақтау үшін принтердің
басқару тақтасы дисплейінен Көшіру

, (Көшіру параметрлері) түймесін түртіп,

Ағымдағы параметрлерді сақтау түймесін түртіңіз

.

5. Көшіру əрекетін басытау үшін Қара немесе Түсті түймесін басыңыз.

Көшіру параметрлері

Принтердің басқару тақтасынан əртүрлі қол жетімді параметрлер арқылы көшірме жұмыстарын
реттеуге болады

.

Көшірме мəзірінде

(Көшіру параметрлері) түймесін түртіп, қажетті параметрлерді

ө

згертіңіз

.

Екі жақсы

ID картасын көшіру

Сапа

Ашықтау

/ Қараңғылау

Ө

лшемін өзгерту

Реттеп шығару

Шетті жылжыту

Кеңейтулер

Ағымдағы параметрлерді сақтау

Параметрлерді қалпына келтіру

KKWW

Көшіру

37