HP Officejet Pro 6830 - Құжаттарды өңделетін мәтін ретінде сканерлеуге арналған нұсқаулар

background image

жаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеуге арналған нұсқаулар

Бағдарламалық құралдың құжаттарды сəтті түрлендіруін қамтамасыз ету үшін

, келесі əрекетті

орындаңыз

:

Сканер əйнегінің немесе құжатты беретін құрал терезесінің таза болуын тексеріңіз

.

44 4-тарау Көшіру жəне сканерлеу

KKWW

background image

Принтер құжатты сканерлеген кезде сканер əйнегіндегі немесе құжатты беретін құрал
терезесіндегі дақ немесе шаң да сканерленуі мүмкін

, сондай-ақ, бағдарламалық құралдың

құ

жатты өңделетін мəтінге түрлендіруіне кедергі келтіруі мүмкін

.

Құ

жаттың дұрыс жүктелгенін тексеріңіз

.

Түпнұсқаның дұрыс салынғанын жəне құжат түзу қойылғандығын тексеріңіз

. Қосымша

ақпарат алу үшін Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу немесе Құжатты беретін құралға
түпнұсқаны салу бөлімін қараңыз

.

Құ

жаттағы мəтіннің анық болуын тексеріңіз

.

Құ

жатты өңделетін мəтінге сəтті түрлендіру үшін бастапқы мəтін анық жəне жоғары сапалы

болуы қажет

.

Келесі жағдайлар бағдарламалық құралдың құжатты сəтті түрлендірмеуіне əкелуі мүмкін

:

Бастапқы құжаттағы мəтін анық емес немесе мыжылған

.

Мəтін тым кішкентай

.

Құ

жаттың құрылымы тым күрделі

.

Мəтін тығыз орналастырылған

. Мысалы, бағдарламалық құрал түрлендіретін мəтін жоқ

болса немесе күрделі таңбаларды қамтыса

, «rn» «m» ретінде көрінуі мүмкін.

Мəтін боялған өңде

. Боялған өң алдыңғы жақтағы кескіндердің тым аралас болуына

ə

келуі мүмкін

.

Дұрыс профайлды таңдаңыз

.

Таңбашаны таңдағаныңызды немесе сканерлеуді өңделетін мəтін етуге мүмкіндік беретін
алдын ала орнату параметрін таңдағаныңызды тексеріңіз

. Осы параметрлер OCR

сканерлеуінің сапасын ұлғайту үшін жасалған сканерлеу параметрлерін пайдаланады

.

Windows: Редактируемый текст (OCR) (Өңделетін мəтін (OCR)) немесе Сохранить как

PDF (PDF ретінде сақтау) таңбашаларын пайдаланыңыз.
OS X: Құжаттар алдын ала орнатылымды пайдаланыңыз.

Файлды дұрыс пішімде сақтаңыз

.

Түпнұсқаны өзгертпестен құжаттан мəтінді шығарып алу үшін қарапайым мəтін пішімін
қ

олданыңыз

, мысалы, Текст (.txt) (Мəтін (.txt)) немесе TXT).

Түпнұсқаның кейбірін пішімдеумен бірге мəтінді шығарып алу үшін кеңейтілген мəтін
пішімін

(мысалы, Расширенный текстовый формат (.rtf) (Кеңейтілген мəтін пішімі (.rtf))

немесе

RTF) немесе ізделетін PDF пішімін (Доступный для поиска PDF (.pdf) (Ізделетін

PDF (.pdf) немесе Ізделетін PDF) таңдаңыз.

KKWW

Сканерлеу

45

background image

5