HP Officejet Pro 6830 - Веб-қызметтер арқылы ақауларды жою

background image

-қызметтер арқылы ақауларды жою

HP ePrint жəне HP арқылы басып шығарылатындар сияқты веб-қызметтерді қолдану кезінде
ақау пайда болса

, келесілерді тексеріңіз:

Принтердің интернетке сымсыз байланыс немесе

Ethernet арқылы жалғанғанын тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Принтер

USB кабелі арқылы қосылған болмаса, осы веб-мүмкіндіктерді

қ

олдана алмайсыз

.

Принтерде өнімнің соңғы жаңартулары орнатылғанын тексеріңіз

. Қосымша ақпарат алу

ү

шін Принтерді жаңарту бөлімін қараңыз

.

Веб

-қызметтердің принтерге қосылғандығын тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Веб-

қ

ызметтерді орнату бөлімін қараңыз

.

Желі хабы

, қосқышы немесе жол жоспарлағышы қосылғанын жəне олардың дұрыс жұмыс

істейтінін тексеріңіз

.

Егер принтерді

Ethernet кабелімен қосатын болсаңыз, принтерді желіге қосу үшін

принтерді

телефон сымы немесе айқас кабель арқылы қосылмағанына жəне Ethernet

кабелінің принтерге қауіпсіз қосылғанын тексеріңіз

. Қосымша ақпарат алу үшін Жалпы

желі ақаулықтарын шешу бөлімін қараңыз

.

Егер принтерді сымсыз байланыс көмегімен қосатын болсаңыз

, сымсыз желінің сəйкесінше

жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз

. Қосымша ақпарат алу үшін Принтерді сымсыз қосу

мүмкін емес бөлімін қараңыз

.

HP ePrint құралды пайдаланып жатсаңыз, келесі əрекеттерді тексеріңіз:

Принтер

'дің электрондық пошта мекенжайының дұрыстығын тексеріңіз.

Принтер

'дің электрондық пошта мекенжайының электрондық пошта хабарламасының

«Кімге» жолында тізімделген жалғыз мекенжай екенін тексеріңіз. «Кімге» жолында
басқа электрондық мекенжайлар тізімделген болса

, жіберілетін тіркемелердің басып

шығарылмауы мүмкін

.

HP ePrint талаптарына сəйкес келетін құжаттардың жіберіп жатқандығын тексеріңіз.
Қ

осымша ақпарат алу үшін

www.hpconnected.com мекенжайындағы НР қосылған

сайтына кіріңіз

.

KKWW

Веб

-қызметтер арқылы ақауларды жою 121

background image

Интернетке қосылғанда желі прокси параметрлерін қолданатын болса

, енгізіліп жатқан

прокси параметрлерінің дұрыстығын тексеріңіз

:

Қ

олданылатын веб

-браузермен (мысалы, Internet Explorer, Firefox немесе Safari)

пайдаланылатын параметрлерді тексеріңіз

.

Желіаралық қалқанды орнатқан АТ əкімшісімен немесе адаммен бірге тексеріңіз

.

Брандмауэр қолданатын прокси параметрлері өзгертілген болса

, принтердің басқару

тақтасында немесе енгізілген веб

-серверде де осы параметрлерді жаңарту қажет. Бұл

параметрлер жаңартылған болмаса

, веб-қызметтерді пайдалана алмайсыз.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Веб

-қызметтерді орнату бөлімін қараңыз.

КЕҢЕС: Веб

-қызметтерді орнату жəне пайдалану туралы қосымша анықтаманы алу үшін

www.hpconnected.com сайтындағы НР қосылған бөлімін қараңыз.