HP Officejet Pro 6830 - Көшіру ақауларын шешу

background image

Көшіру ақауларын шешу

КЕҢЕС:

(Windows) Басып шығару, сканерлеу, көшіру қателерін анықтап, автоматты түрде

түзету үшін

HP Print and Scan Doctor бағдарламасын іске қосыңыз. Бағдарлама кейбір тілдерде

ғ

ана қолжетімді

.

Көшірмелер бос немесе түсі кеткен

Контраст параметрі тым ашық етіп орнатылған

. Принтердің басқару тақтасы дисплейінен

Көшіру

, (Көшіру параметрлері), Светлее/Темнее(Ашықтау/Қаралау) түймесін түртіп,

қ

аралау көшірмелерді жасайтын көрсеткілерді пайдаланыңыз

.

Быстро

(Жылдам) сапа параметрінен (жоба-сапа көшірмелерін шығаратын) құжаттардың

жоқ немесе өңсіз болуы мүмкін

. Қалыпты немесе Ең жақсы параметріне өзгертіңіз.

Ө

лшем кішірейтілген

Кішірейту

/үлкейту немесе басқа көшіру мүмкіндігі сканерлеген кескінді кішірейту үшін

принтердің басқару тақтасынан орнатылған болуы мүмкін

. Қалыпты өлшемде екенін

тексеру үшін көшіру тапсырмасының параметрлерін тексеріңіз

.

Сканердің əйнегінің кір болуы сканерленген сурет сапасын төмендетуі мүмкін

. Сканер

ə

йнегін немесе қақпақ бетін тазартыңыз

. Қосымша ақпарат алу үшін Принтерге күтім жасау

бөлімін қараңыз

.

Бұл кіріс бетінің өлшемі ағымдағы жүктелген түпнұсқаға қарағанда үлкенірек болуы
мүмкін

.

Көшіру сапасы төмен

Принтерді тексеру

Сканер қақпағы дұрыс жабылмаған болуы мүмкін

.

Сканер шынысы немесе қақпағын тазалау керек

. Қосымша ақпарат алу үшін

Принтерге күтім жасау бөлімін қараңыз

.

Принтерде құжат беретін құрал болса

, оны тазартып отыру керек. Қосымша ақпарат

алу үшін Принтерге күтім жасау бөлімін қараңыз

.

Қ

ажетсіз сызықтар

Сканер əйнегін

, қақпағын немесе жақтауын тазалау керек. Қосымша ақпарат алу үшін

Принтерге күтім жасау бөлімін қараңыз

.

Көшірме қисайтылған немесе жылжытылған

106 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

Құ

жатты беретін құралды қолданатын болсаңыз

, келесіні тексеріңіз:

Құ

жатты беретін құрал не кіріс науасы тым толық еместігін тексеріңіз

.

Құ

жатты беретін құралдың ен реттегіштері құрал бүйірлеріне қарай реттелгендігін

тексеріңіз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Құжатты беретін құралға түпнұсқаны салу бөлімін қараңыз

.

Ашық сұрдан орташа сұрға дейінгі аймақтардағы көлденең тегіс емес немесе ақ
жолақтар

Ə

депкі жақсарту параметрі тапсырма үшін сəйкес келмеуі мүмкін

. Параметрді тексеріп,

қ

ажет болған жағдайда мəтінді немесе фотосуреттерді жақсарту үшін оны өзгертіңіз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Көшіру бөлімін қараңыз

.

Онлайн режимінде ақауды жою мүмкіндігін пайдаланыңыз жəне көшіру ақауларын жою

туралы қосымша ақпарат алыңыз

. Қосымша ақпарат үшін желіге өту мақсатында осы жерді

басыңыз. Бұл уақытта осы веб-сайт барлық тілде қолжетімді болмауы мүмкін.