HP Officejet Pro 6830 - Принтер ақауларын шешу

background image

Принтер ақауларын шешу

КЕҢЕС:

(Windows) Басып шығару, сканерлеу, көшіру қателерін анықтап, автоматты түрде

түзету үшін

HP Print and Scan Doctor бағдарламасын іске қосыңыз. Бағдарлама кейбір тілдерде

ғ

ана қолжетімді

.

Принтер жауап бермейді

(ештеңе басып шығарылмайды)

Басып шығару кезегінде тұрып қалған басып шығару жұмыстары бар

Басып шығару кезегін ашып

, барлық құжаттардан бас тартып, компьютерді қайта іске

қ

осыңыз

. Компьютер қайта іске қосылғаннан кейін басып шығару əрекетін қайталаңыз.

Қ

осымша ақпарат алу үшін операциялық жүйеге арналған Анықтама жүйесінен қараңыз

.

HP бағдарламалық құралы орнатылымын тексеру

Басып шығарып жатқанда принтер өшіп қалса

, компьютер экранында ескерту хабарламасы

пайда болады

; əйтпесе, принтер ұсынған HP бағдарламалық құралы дұрыс орнатылмаған

болуы мүмкін

. Мұның шешімін табу үшін HP бағдарламалық құралын толығымен жойып,

HP бағдарламалық құралын қайта орнатыңыз.

Кабель қосылымдарын тексеру

USB кабелінің немесе Ethernet кабелінің екі ұшы да қауіпсіз екенін тексеріңіз.

Принтер желіге жалғанған болса

, мынаны тексеріңіз:

Принтердің артындағы

, қуат кірісінің жоғары жағында орналасқан байланыс шамын

тексеріңіз

.

Принтерге жалғау үшін телефон сымын пайдаланбағаныңызды тексеріңіз

.

Принтердің сымсыз байланысын тексеру

Принтер сымсыз байланыс арқылы желіге қосылған болса

, сымсыз байланыстың көк шамы

қ

осулы жəне жыпылықтап тұрмағандығын тексеріңіз

. Жыпылықтап тұрған шам принтер

мен желі арасында ақау бар екендігін көрсетеді

. Ақауларды диагностикалауға көмектесу

ү

шін сымсыз байланысты тексеру есебін басып шығаруға болады

.

Компьютерде орнатылған кез келген жеке брандмауэр бағдарламалық құралын
тексеру

Жеке бағдарламалық құралдың желіаралық қалқаны — компьютерге рұқсатсыз кіруден
қ

орғайтын қауіпсіздік бағдарламасы

. Дегенмен, желіаралық қалқан компьютер мен

принтер арасындағы байланысты бөгеп тастауы мүмкін

. Принтермен байланысу бойынша

ақау болса

, брандмауэрді уақытша ажыратып көріңіз. Ақау шешілмесе, брандмауэрдің

байланысу ақаулығына қатысы болмағаны

. Желіаралық қалқанды қайта қосыңыз.

Ақауға əкелетін брандмауэр немесе вирусқа қарсы қорғаныс болса

, желіде

принтерді қолдану үшін осы ақауды жою құралын пайдаланыңыз

. Қосымша ақпарат үшін

желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз. Бұл уақытта осы веб-сайт барлық тілде
қ

олжетімді болмауы мүмкін

.

KKWW

Принтер ақауларын шешу

103

background image

Принтер мен компьютерді қайта іске қосыңыз

.

Егер принтер бұл əрекеттерден кейін де өзгермесе

, принтер мен компьютерді өшіріп,

оларды қайта қосыңыз

.

Жоғарыда айтылған шешім ақауды жоймаса

, онлайн режимінде ақауларды жою туралы

ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз.

Қ

ағазда бір нəрсе жоқ немесе дұрыс емес

Басып шығару сапасы жарамсыз бөліміндегі шешімдерді пайдаланып көріңіз

Принтер орны мен

USB кабелінің ұзындығын тексеру

Жоғары электромагниттік өрістерден

(USB кабельдерінен шығаратын сияқты) кейде басып

шығару механизмінде кішкене ауытқулар болуы мүмкін

. Принтерді электромагниттік

ө

рістер көздерінен алысқа қойыңыз

. Осы электромагниттік өрістердің əсерін азайту үшін 3

метрден

(9,8 фут) қысқа USB кабелін пайдалануға кеңес беріледі.

Басып шығару сапасы жарамсыз

1. Шынайы HP картридждерін пайдаланып отырғаныңызды тексеру Шынайы HP

картридждері бірнеше рет жақсы нəтижелерді оңай беру үшін жасалған жəне ол

HP

принтерлерінде тексеріледі

.

ЕСКЕРТПЕ:

HP корпорациясы өздері шығармаған жабдықтардың сапасына немесе

сенімді екендігіне кепілдік бере алмайды

. HP корпорациясы шығармаған жабдықтарды

пайдалану нəтижесінен болған принтер қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары
кепілдікке кірмейді

.

Егер

HP корпорациясы шығарған сия картридждерін сатып алғаныңызға сенімді болсаңыз,

мына веб

-сайтқа өтіңіз:

www.hp.com/go/anticounterfeit

2. Сия деңгейлерін тексеріңіз. Сия картридждарында сия жеткіліксіз болуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: Сия деңгейі ескертулері мен көрсеткіштері тек қана жоспарлау мақсатында
ғ

ана бағалауларды береді

. Сия деңгейінің төмендігі туралы ескертуді алған кезде ықтимал

басып шығару кідірістерін болдырмау үшін

қосымша картриджд болған жөн. Басып шығару

сапасы жарамсыз болмайынша сия картридждерін ауыстырудың қажеті жоқ

.

ЕСКЕРТУ: Принтерден шығарып алынған сия картридждеры бүлінбей тұрғанда принтер
реттеліп

, пайдалануға дайын болғаннан кейін басып шығару механизмі үшін барлық

уақытта барлық картридждер орнатылған болуы тиіс

. Ұзақ мерзімге бір немесе бірнеше

картридж саңылауларын бос қалдырудан баспа сапасында ақаулықтар туындап

, басып

шығару механизміне зиян келуі мүмкін

. Жақында картриджды принтерден ұзақ мерзімге

шығарып тастаған болсаңыз немесе соңғы рет қағаз кептелісі орын алған болса жəне баспа
сапасының нашар екенін байқасаңыз

, басып шығару механизмін тазалаңыз. Қосымша

ақпарат алу үшін Басып шығару механизмі мен сия картридждеріне күтім жасау бөлімін
қ

араңыз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Анықталған сия деңгейлерін тексеру бөлімін қараңыз

.

3. Кіріс науасына салынған қағазды тексеріңіз. Қағаздың дұрыс салынғанын жəне бүктеліп

қ

алмағанын немесе тым қалың еместігін тексеріңіз

.

104 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

Басып шығарылатын бетін төмен қаратып қағазды салыңыз

. Мысалы, жылтыр

фотосурет қағазын жүктегелі отырсаңыз

, жылтыр бетін төмен қаратып салыңыз.

Қ

ағаздың кіріс науасына тегіс

, мыжылмай салынғанын тексеріңіз. Басып шығарылып

жатқанда қағаз басып шығару механизміне тым жақын орналасса

, сия жайылып кетуі

мүмкін

. Бұл қағаз көтеріліп, мыжылып немесе пошта хатқалтасы сияқты тым қалың

болған жағдайдан болады

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Қағазды салу бөлімін қараңыз

.

4. Қағаз түрін тексеріңіз.

HP компаниясы өздері шығарған қағазды немесе принтерге сəйкес келетін ColorLok
технологиясы бар басқа қағаз түрін пайдалануға кеңес береді

. ColorLok ені бар барлық

қ

ағаздар басып шығару сапасының жəне сенімділіктің жоғары стандарттарына сəйкес болу

ү

шін

, құжаттарды анық, ашық түсте, мөлдір қара түстерде басып шығару үшін жəне

бастапқы қарапайым қағаздармен салыстырғанда жылдам кептіру үшін тəуелсіз сынақтан
ө

ткізілген

. Қосымша ақпарат алу үшін Қағаз негіздері бөлімін қараңыз.

Ə

рқашан басып шығарып жатқан қағаздың тегіс екенін тексеріңіз

. Суреттерді басып

шығарғанда жақсы нəтижеге қол жеткізу үшін

HP жетілдірілген фотосурет қағазын

пайдаланыңыз

.

Арнайы медиа құралын өз бумасында

, жабық полиэтилен қалтасының ішінде салқын,

құ

рғақ

, тегіс жерде сақтаңыз. Басып шығаруға дайын болғанда пайдалануды жоспарлаған

қ

ағазды ғана жылдам шығарып алыңыз

. Басып шығаруды аяқтағанда қолданылмаған

фотосурет қағазын полиэтилен қалтасына салып қойыңыз

. Бұл фотосурет қағазының

шиыршықталып қалмауына мүмкіндік береді

.

5. Сипатар диалогтық терезесін ашатын түймені басу арқылы басып шығару параметрлерін

тексеріңіз

. (Бағдарламалық құралға байланысты бұл түйме Свойства (Сипаттар), Опции

(Опциялар), Установка принтера (Принтерді орнату), Printer Properties (Принтер
сипаттары

), Printer (Принтер) немесе Предпочтения (Таңдаулы параметрлер) деп аталуы

мүмкін

.)

Түс параметрлері дұрыс болмаса

, принтер драйверіндегі түс параметрлерін

тексеріңіз

.

Мысалы

, құжат үшін сұр түс реңкінде басып шығару орнатылғанын тексеріңіз. Не

болмаса

, қанықтық, жарықтың немесе түс өңі сияқты қосымша түс параметрлері

түстердің көрінуін өзгерту үшін орнатылғанын тексеріңіз

.

Басып шығару сапасы параметрлерін тексеріңіз жəне оның принтерге жүктелген қағаз
түрімен сəйкес екенін тексеріңіз

.

Егер түстер бір

-бірімен бірігіп кететін болса, төмен басып шығару сапасы параметрін

таңдауыңыз керек болуы мүмкін

. Не болмаса, жоғары сапалы фотосурет басып

шығарып жатсаңыз жоғарырақ параметрді таңдаңыз жəне кіріс науасына

HP жетілдірілген фотосурет қағазы сияқты фотосурет қағазы жүктелгенін тексеріңіз.

KKWW

Принтер ақауларын шешу

105

background image

ЕСКЕРТПЕ: Кейбір компьютер экрандарында түстер қағазға басып шығарылғаннан
басқаша көрінуі мүмкін

. Бұл жағдайда принтерде, басып шығару параметрлерінде немесе

сия картридждерінде еш ақау жоқ

. Əрі қарай жою қажет ақаулар жоқ.

6. Басып шығару сапасы есебін басып шығарыңыз жəне оны бағалаңыз. Осы есепті басып

шығару үшін Басып шығару сапасы туралы есеп бөлімін қараңыз

.

Басып шығару сапасына қатысты ақауларды жою үшін осы құжатты пайдаланыңыз

.

Қосымша ақпарат үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз. Бұл уақытта осы веб-сайт
барлық тілде қолжетімді болмауы мүмкін

.