HP Officejet Pro 6830 - Принтерде факстарды жіберу және алу ақаулары туындады.

background image

Принтерде факстарды жіберу жəне алу ақаулары туындады

.

Принтердің қосылып тұрғанын тексеріңіз

. Принтерді дисплейге қараңыз. Дисплей бос жəне

(Қуат түймесі) түймесі жанып тұрмаса, принтердің ажыратулы болғаны. Қуат сымының

принтерге берік жалғанғанын жəне

розеткаға қосылғанын тексеріңіз. Принтерді қосу үшін

(Қуат түймесі) түймесін басыңыз.

Принтерді қосқаннан кейін НР корпорациясы факсты жібермес немесе қабылдап алмас
бұрын бес минут күте тұруды ұсынады

. Қосылғаннан кейін бапталған кезде принтердің

факстарды жіберуі немесе қабылдауы мүмкін емес.

Егер НР сандық факс мүмкіндігі қосылған болса

, факс жады толық болса (принтер

жадымен шектелген

), факстарды жіберу немесе қабылдау мүмкін болмайды.

116 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын телефон ұясына қосу үшін
қ

олданғаныңызды тексеріңіз

. Телефон сымының соңғы ұшын принтердің артқы жағында

таңбаланған

1-LINE портына жəне екінші ұшын суретте көрсетілгендей телефон ұясына

қ

осу қажет

.

1 Телефон ұясы

2 Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын «1-LINE» портына қосу үшін пайдаланыңыз.

Принтермен бірге берілген сым жеткілікті ұзын болмаса

, ұзындығын ұзарту үшін екі

сымды телефон желісінің жалғастырғышын пайдалануға болады

. Жалғастырғышты

телефон керек

-жарақтарымен айланысатын электрондық дүкендерден сатып алуға

болады

.

Жұмыс телефоны мен телефон сымын принтер үшін қолданылатын телефон ұясына қосуға
ə

рекет жасап

, теру сигналын тексеріңіз. Теру сигналын естімесеңіз, қызмет көрсету үшін

жергілікті телефон корпорациясына қоңырау шалыңыз

.

Принтер сияқты бірдей телефон сымын қолданатын басқа жабдық қолданыста болуы
мүмкін

. Мысалы, ұзартқыш телефон жайсыздықтан босатылған болса электрондық пошта

хабарламасын жіберу немесе интернетке кіру үшін компьютердің теру модемін
пайдаланып жатқан болсаңыз

, принтерді факс жіберу үшін қолдана алмайсыз.

Басқа процестің қате тудырмағанын тексеріңіз

. Ақау туралы мəліметтерді жəне оны шешу

жолдарын беретін қате хабарламасын дисплейде немесе компьютерде тексеріңіз

. Қате

болса

, принтер қате жағдайы шешілмейінше факсты жібере немесе қабылдай алмайды.

Телефон желісінің байланысында шуыл болуы мүмкін

. Нашар дыбыс (шу) сапасы бар

телефон желілері факс жіберу ақауларын тудыруы мүмкін

. Телефонды телефон ұясына

жалғау жəне статикалық немесе басқа шуды тыңдау арқылы телефон желісінің дыбыс
сапасын тексеріңіз

. Шуды естісеңіз, Қатені түзету күйі қатені түзету күйін қосып, факсты

қ

айтадан жіберіп көріңіз

. Қатені түзету күйін өзгерту туралы ақпаратты Факсты қатені

түзету күйінде жіберу бөлімін қараңыз

. Ақау жалғастырылса, телефон корпорациясымен

байланысыңыз

.

Сандық абоненттік желі (DSL) қызметін қолданып жатқан болсаңыз, қосылған DSL
сүзгісінің болуын тексеріңіз

, əйтпесе факсты сəтті жіберу мүмкін болмайды. Қосымша

ақпарат үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.

Принтердің сандық телефондар үшін орнатылған телефон ұясына қосылғанын тексеріңіз

.

Телефон желісінің сандық екенін тексеру үшін

, қалыпты үйлесімді телефонды желіге

KKWW

Факс ақауларын шешу

117

background image

қ

осып

, теру сигналын тыңдаңыз. Қалыпты дыбысталатын теру сигналын естімесеңіз, бұл

сандық телефондар үшін орнатылған телефон желісі болуы мүмкін

.

Жеке телефон станциясының немесе біріктірілген қызметтердің сандық желісінің
түрлендіргішін

/терминал адаптерін қолданып жатқан болсаңыз, принтердің дұрыс портқа

қ

осылғандығын жəне мүмкін болса

, терминал адаптерінің елге/аймаққа арналған дұрыс

байланыс түріне орнатылғанын тексеріңіз

. Қосымша ақпарат үшін желіге өту мақсатында

осы жерді басыңыз.

Принтер

DSL қызметімен бірдей телефон желісін ортақ пайдаланатын болса, DSL модемі

жерге дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін

. DSL модемі жерге дұрыс орнатылмаған болса,

телефон желісінде шу шығарылуы мүмкін

. Нашар дыбыс (шу) сапасы бар телефон

желілері факс жіберу ақауларын тудыруы мүмкін

. Телефонды телефон ұясына жалғау

жəне статикалық немесе басқа шуды тыңдау арқылы телефон желісінің дыбыс сапасын
тексеруге болады

. Шуды еститін болсаңыз, DSL модемін өшіріп, кем дегенде 15 минутқа

қ

уаттан толығымен ажыратыңыз

. Одан кейін DSL модемін кері қосып, теру сигналын

қ

айтадан тыңдаңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Келешекте телефон желісінде қайтадан статикалық шуды байқауыңыз
мүмкін

. Принтер факстарды жіберуді жəне қабылдауды тоқтатса, осы процесті қайталаңыз.

Телефон желісі əлі де шу шығарса

, телефон корпорациясымен байланысыңыз. DSL

модемін қосу туралы Қосымша ақпарат алу үшін қолдау қызметін беретін

DSL

провайдерімен байланысыңыз

.

Телефон сплиттерін пайдаланып отырсаңыз

, факс аппаратында ақау пайда болуы мүмкін.

(Сплиттер — телефон ұясына жалғайтын екі сымды қосқыш.) Сплиттерді алып тастап,
телефон ұясына принтерді тікелей қосып көріңіз

.