HP Officejet Pro 6830 - Принтер факстарды қабылдай алмайды, бірақ факстарды жібере алады

background image

Принтер факстарды қабылдай алмайды

, бірақ факстарды жібере алады

Арнайы қоңырау қызметін пайдаланып жатпаған болсаңыз, Арнайы қоңырау мүмкіндігі
принтерде Барлық қоңыраулар етіп орнатылғанын тексеріңіз Қосымша ақпарат алу үшін
Арнайы қоңырау үшін қоңырауға жауап беру үлгісін өзгерту бөлімін қараңыз

.

Авто жауап беру мүмкіндігі Өшірулі орнатылған болса

, факстарды қолмен қабылдау

қ

ажет

; əйтпесе, принтер факсты қабылдай алмайды. Факстарды қолмен қабылдап алу

бойынша ақпаратты Факсты қолмен алу бөлімін қараңыз

.

Факс қоңыраулары үшін қолданылатын бірдей телефон нөмірінде

дыбыстық пошта қызметі

болса

, факстарды автоматты түрде емес, қолмен қабылдау қажет. Бұл кіріс факстары

қ

оңырауларына жауап беру үшін сіздің қол жетімді болуыңыз қажет дегенді білдіреді

.

Дыбыстық пошта қызметі болған кезде принтерді орнату туралы мəліметтер алыңыз,

қосымша ақпарат үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз. Факстарды қолмен
қ

абылдап алу бойынша ақпаратты Факсты қолмен алу бөлімінен қараңыз

.

Принтермен бірдей телефон желісінде компьютерде теру модемі болса

, модеммен бірге

берілген бағдарламалық құралдың факстарды автоматты түрде қабылдап алу мақсатында
орнатылмағанына көз жеткізу үшін тексеріңіз

. Факстарды автоматты түрде қабылдап алу

ү

шін орнатылған модемдер

, принтердің факс қоңырауларын қабылдап алуын

болдырмайтын барлық кіріс факстарын қабылдап алу үшін телефон желісін өзі иеленіп
алады

.

Принтермен бірдей телефон желісінде жауап беру құрылғысы болса

, келесі ақаулардың

бірі туындауы мүмкін

:

118 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

Жауап беру құрылғысы принтермен бірге дұрыс орнатылған болмауы мүмкін

.

Шығыс хабарламасы факс сигналдарын анықтау үшін принтерге мүмкіндік беру
мақсатында тым ұзақ немесе тым қатты дыбысталатын болуы мүмкін жəне жіберу
факс құрылғысы ажыратылуы мүмкін

.

Жауап беру құрылғысында принтерге факс сигналдарын анықтауға мүмкіндік беру
ү

шін шығыс хабарламаларынан кейін жеткілікті уақыт қалмауы мүмкін

. Осы ақау

сандық жауап беру құрылғылары үшін жалпы болып табылады

.

Келесі əрекеттер осы ақауларды шешуге көмектесуі мүмкін

:

Факс қоңыраулары үшін пайдаланылатын бірдей телефон желісінде жауап беру
құ

рылғысы бар болса

, жауап беру құрылғысын принтерге тікелей қосып көріңіз,

қосымша ақпарат үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.

Принтердің факстарды автоматты түрде қабылдау үшін орнатылғанын тексеріңіз

.

Факстарды автоматты түрде қабылдап алу үшін принтерді орнату туралы ақпаратты
Факс алу бөлімін қараңыз

.

Жауап берілетін қоңыраулар параметрінің жауап беру құрылғысынан көбірек
қ

оңырау санына орнатылғанын тексеріңіз

. Қосымша ақпарат алу үшін Жауап бермес

бұрын қоңыраулардың санын орнату бөлімін қараңыз

.

Жауап беру құрылғысын ажыратып

, факсты қабылдап көріңіз. Жауап беру

құ

рылғысынсыз факс жіберу сəтті орындалса

, жауап беру құрылғысының ақау

туғызған болуы мүмкін

.

Жауап беру құрылғысын қайта қосып

, шығысы хабарламасын қайта жазыңыз.

Ұ

зақтығы шамамен

10 секунд хабарламаны жазыңыз. Хабарламаны жазу кезінде

асықпай жəне ақырын сөйлеңіз

. Дыбыстық хабарламаның соңында шамамен 5 секунд

тыныш уақыт қалдырыңыз

. Осы тыныш уақытты жазу кезінде артқы жақта шу болмауы

қ

ажет

. Факсты қайта қабылдап көріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Кейбір сандық жауап беру құрылғылары шығыс хабарламасының
соңындағы жазылған тыныштықты сақтамауы мүмкін

. Тексеру үшін шығыс

хабарламасын кері ойнатыңыз

.

Жауап беру құрылғысы

, компьютерде теру модемі немесе көп портты қосқыш қорабы

сияқты принтер басқа телефон жабдығының түрлерімен бірдей телефон желісін ортақ
пайдаланатын болса

, факс сигналының деңгейі азайтылуы мүмкін. Сплиттерді қолдансаңыз

немесе телефонның ұзындығын ұзарту үшін қосымша кабельдерді қосқан болсаңыз

, сигнал

деңгейі де азайтылуы мүмкін

. Азайтылған факс сигналы факсты қабылдау кезінде

ақауларды тудыруы мүмкін

.

Ақауды тудыратын басқа жабдықты табу үшін

, телефон желісінен принтерден басқа

барлық құрылғыларды ажыратып

, факсты қабылдап көріңіз. Басқа жабдықсыз факстарды

қ

абылдау сəтті орындалса

, басқа жабдықтардың бірінің немесе бірнеше бөлігінің

ақауларды тудырған болуы мүмкін

; жабдықтың қайсы бөлігі ақауға əкелетінін анықтау

ү

шін

, əрбір бөлікті бөлек уақытта артқы жағына қосып, əрбір уақытта сынақты қайтадан

іске қосып көріңіз

.

Факс телефон нөмірі үшін

арнайы қоңырау үлгісі (телефон корпорациясы арқылы арнайы

қ

оңырау қызметін қолдану

) болса, принтердегі ( Арнайы қоңырау мүмкіндігінің

сəйкесінше орнатылғанын тексеріңіз

. Қосымша ақпарат алу үшін Арнайы қоңырау үшін

қ

оңырауға жауап беру үлгісін өзгерту бөлімін қараңыз

.

KKWW

Факс ақауларын шешу

119