HP Officejet Pro 6830 - Факс сынағы орындалмады

background image

Факс сынағы орындалмады

Факс сынағын іске қосылғанмен ол орындалмаса

, қате туралы басты ақпаратты алу үшін есепті

қ

араңыз

. Толығырақ ақпарат алу үшін сынақтың қай бөлігі орындалмағанын көру үшін есепті

тексеріп

, шешімдерді табу үшін осы бөлімдегі сəйкес тақырыпты қараңыз.

KKWW

Факс ақауларын шешу

111

background image

«Факс жабдығын тексеру» орындалмады

Принтердің басқару тақтасында орналасқан

(Қуат түймесі) түймесін басып, принтерді

ө

шіріңіз де

, принтердің артқы жағындағы қуат сымын ажыратыңыз. Бірнеше секундтан

кейін қуат сымын жалғап

, қуатты қосыңыз. Сынақты қайта іске қосыңыз. Егер сынақ

орындалмаса

, осы бөлімдегі ақаулықтарды жою бойынша ақпаратты қарауды

жалғастырыңыз

.

Сынақ факсын жіберіп немесе қабылдап көріңіз

. Факсты сəтті жіберіп, қабылдасаңыз,

мұнда ақаудың болмағаны

.

Мастер установки факс

(Факсты орнату шеберінен (Windows)) немесе НР утилитасы (OS

X), тексеруді орындап жатсаңыз, принтердің факсты қабылдау немесе көшірме жасау
сияқты басқа тапсырманы орындап жатпағанын тексеріңіз

. Принтердің бос еместігін

көрсететін

хабар үшін дисплейді тексеріңіз. Бос емес болса, ол аяқталғанша жəне

тексеруді орындамас бұрын бос күйіне ауысқанша күтіңіз

.

Принтермен бірге келген телефон сымын пайдаланып отырғаныңызды тексеріңіз

. Телефон

ұ

ясынан принтерге жалғау үшін телефон сымы пайдаланылмаса

, факстарды жібере де,

қ

абылдай да алмайсыз

. Принтермен бірге келген телефон сымын жалғағаннан кейін

факсты тексеруді қайта іске қосыңыз

.

Телефон сплиттерін пайдаланып отырсаңыз

, факс аппаратында ақау пайда болуы мүмкін.

(Сплиттер — телефон ұясына жалғайтын екі сымды қосқыш.) Сплиттерді алып тастап,
телефон ұясына принтерді тікелей қосып көріңіз

.

Табылған ақауларды шешкеннен кейін

, жіберілетіндігін жəне принтердің факс жіберуге дайын

екенін тексеру үшін факс сынағын қайтадан іске қосыңыз

. Факс жабдығын тексеру əлі де қате

беруді жалғастырса жəне факс жіберу ақаулары шешілмесе

, НР қолдау орталығымен

байланысыңыз

. www.hp.com/support сайтына өтіңіз. Бұл веб-сайтта жалпы принтер ақауларын

түзетуге көмектесе алатын ақпарат пен қызметтік бағдарламалар беріледі

. Нұсқау берілсе,

елді

/аймақты таңдаңыз да, техникалық қолдау қызметіне қоңырау шалу туралы ақпаратты алу

ү

шін Барлық

HP контактілері түймесін басыңыз.

«Факс белсенді телефон ұясына қосылған» сынағы орындалмады.

Телефон сымының қауіпсіз екенін тексеру үшін

, принтер мен телефон ұясы арасындағы

байланысды тексеріңіз

.

Принтермен бірге келген телефон сымын пайдаланып отырғаныңызды тексеріңіз

. Телефон

ұ

ясынан принтерге жалғау үшін телефон сымы пайдаланылмаса

, факстарды жібере де,

қ

абылдай да алмайсыз

. Принтермен бірге келген телефон сымын жалғағаннан кейін

факсты тексеруді қайта іске қосыңыз

.

Принтердің телефон ұясына дұрыс қосылғанын тексеріңіз

. Принтермен бірге берілген

қ

ораптағы телефон сымын қолданып бір ұшын телефон ұясына қосыңыз

, одан кейін екінші

ұ

шын принтердің артындағы таңбаланған

1-LINE портына қосыңыз.

Факс орнатылымы жəне сынағы туралы қосымша мəліметтер алыңыз

, қосымша ақпарат

үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.

Телефон сплиттерін пайдаланып отырсаңыз

, факс аппаратында ақау пайда болуы мүмкін.

(Сплиттер — телефон ұясына жалғайтын екі сымды қосқыш.) Сплиттерді алып тастап,
телефон ұясына принтерді тікелей қосып көріңіз

.

Жұмыс телефоны мен телефон сымын принтер үшін қолданылатын телефон ұясына қосуға
ə

рекет жасап

, теру сигналын тексеріңіз. Теру сигналын естімесеңіз, телефон

корпорациясымен байланысып

, желіні тексерткізіңіз.

112 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

Сынақ факсын жіберіп немесе қабылдап көріңіз

. Факсты сəтті жіберіп, қабылдасаңыз,

мұнда ақаудың болмағаны

.

Табылған ақауларды шешкеннен кейін

, жіберілетіндігін жəне принтердің факс жіберуге дайын

екенін тексеру үшін факс сынағын қайтадан іске қосыңыз

.

«Принтер сымы факстағы дұрыс портқа қосылған» сынағы орындалмады.

Принтермен бірге келген телефон сымын пайдаланып отырғаныңызды тексеріңіз

. Телефон

ұ

ясынан принтерге жалғау үшін телефон сымы пайдаланылмаса

, факстарды жібере де,

қ

абылдай да алмайсыз

. Принтермен бірге келген телефон сымын жалғағаннан кейін факсты

тексеруді қайта іске қосыңыз

.

Телефон сплиттерін пайдаланып отырсаңыз

, факс аппаратында ақау пайда болуы мүмкін.

(Сплиттер — телефон ұясына жалғайтын екі сымды қосқыш.) Сплиттерді алып тастап, телефон
ұ

ясына принтерді тікелей қосып көріңіз

.

Телефон сымын дұрыс портқа жалғау

1. Принтермен бірге берілген қораптағы телефон сымын пайдаланып бір ұшын телефон

ұ

ясына қосыңыз

, одан кейін екінші ұшын принтердің артындағы таңбаланған 1-LINE

портына қосыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Телефон ұясына қосу үшін

2-EXT портын қолдансаңыз, факстарды жіберу

немесе алу мүмкін болмайды

. 2-EXT порты жауап беру құрылғысы сияқты тек қана басқа

жабдыққа қосу үшін қолданылуы қажет

.

Cурет

10-1 Принтердің артқы көрінісі

1 Телефон ұясы

2 Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын «1-LINE» портына қосу үшін пайдаланыңыз.

2. Телефон сымын таңбаланған 1-LINE портына қосқаннан кейін, жіберілетіндігін жəне

принтердің факс жіберуге дайын екенін тексеру үшін факс сынағын қайтадан іске
қ

осыңыз

.

3. Сынақ факсын жіберіп немесе қабылдап көріңіз.

KKWW

Факс ақауларын шешу

113

background image

«Факспен телефон сымының дұрыс түрін пайдалану» сынағы орындалмады

Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын телефон ұясына қосу үшін
қ

олданғаныңызды тексеріңіз

. Телефон сымының соңғы ұшын принтердің артқы жағында

таңбаланған

1-LINE портына жəне екінші ұшын суретте көрсетілгендей телефон ұясына

қ

осу қажет

.

1 Телефон ұясы

2 Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын «1-LINE» портына қосу үшін пайдаланыңыз.

Принтермен бірге берілген сым жеткілікті ұзын болмаса

, ұзындығын ұзарту үшін екі

сымды телефон желісінің жалғастырғышын пайдалануға болады

. Жалғастырғышты

телефон керек

-жарақтарымен айланысатын электрондық дүкендерден сатып алуға

болады

.

Телефон сымының қауіпсіз екенін тексеру үшін

, принтер мен телефон ұясы арасындағы

байланысды тексеріңіз

.

Принтермен бірге келген телефон сымын пайдаланып отырғаныңызды тексеріңіз

. Телефон

ұ

ясынан принтерге жалғау үшін телефон сымы пайдаланылмаса

, факстарды жібере де,

қ

абылдай да алмайсыз

. Принтермен бірге келген телефон сымын жалғағаннан кейін

факсты тексеруді қайта іске қосыңыз

.

Телефон сплиттерін пайдаланып отырсаңыз

, факс аппаратында ақау пайда болуы мүмкін.

(Сплиттер — телефон ұясына жалғайтын екі сымды қосқыш.) Сплиттерді алып тастап,
телефон ұясына принтерді тікелей қосып көріңіз

.

«Теру сигналын анықтау» сынағы орындалмады

Принтер сияқты бірдей телефон сымын қолданатын басқа жабдық сынақтың
орындалмауына əкелуі мүмкін

. Ақауды басқа жабдықтың туғызатынын тексеру үшін,

телефон желісінен барлығын ажыратып

, сынақты қайта іске қосыңыз. Басқа жабдықсыз

Теру сигналын анықтауды тексеру орындалса

, жабдықтың бір немесе бірнеше бөліктері

ақауларды туғызған болуы мүмкін

; жабдықтың қайсы бөлігі ақауға əкелетінін анықтау үшін,

ə

рбір бөлікті бөлек уақытта артқы жағына қосып

, əрбір уақытта сынақты қайтадан іске

қ

осып көріңіз

.

Жұмыс телефоны мен телефон сымын принтер үшін қолданылатын телефон ұясына қосуға
ə

рекет жасап

, теру сигналын тексеріңіз. Теру сигналын естімесеңіз, телефон

корпорациясымен байланысып

, желіні тексерткізіңіз.

114 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

Принтердің телефон ұясына дұрыс қосылғанын тексеріңіз

. Принтермен бірге берілген

қ

ораптағы телефон сымын пайдаланып бір ұшын телефон ұясына қосыңыз

, одан кейін

екінші ұшын принтердің артындағы таңбаланған

1-LINE портына қосыңыз.

Телефон сплиттерін пайдаланып отырсаңыз

, факс аппаратында ақау пайда болуы мүмкін.

(Сплиттер — телефон ұясына жалғайтын екі сымды қосқыш.) Сплиттерді алып тастап,
телефон ұясына принтерді тікелей қосып көріңіз

.

Телефон жүйесі жеке телефон станция жүйелері

(PBX) сияқты қалыпты теру сигналын

қ

олданбайтын болса

, бұл сынақтың орындалмауына əкелуі мүмкін. Бұл факстарды жіберу

немесе қабылдап алу ақауын тудыруы мүмкін

. Сынақ факсын жіберуге немесе қабылдап

алуға əрекет жасаңыз

.

Еліңіз

/аймағыңыз үшін ел/аймақ параметрінің сəйкесінше орнатылғанына көз жеткізу үшін

тексеріңіз

. Ел/аймақ параметрі орнатылмаса немесе дұрыс орнатылмаса, сынақ

орындалмауы мүмкін жəне факстарды жіберу жəне қабылдау кезінде ақаулар пайда болуы
мүмкін

.

Принтердің үйлесімді телефон желісіне қосылғанын тексеріңіз

, əйтпесе факстарды жіберу

немесе алу мүмкін болмайды

. Телефон желісінің сандық екенін тексеру үшін, қалыпты

ү

йлесімді телефонды желіге қосып

, теру сигналын тыңдаңыз. Қалыпты дыбысталатын теру

сигналын естімесеңіз

, бұл сандық телефондар үшін орнатылған телефон желісі болуы

мүмкін

. Принтерді үйлесімді телефон желісіне қосып, факсты жіберіп немесе қабылдап

көріңіз

.

Принтермен бірге келген телефон сымын пайдаланып отырғаныңызды тексеріңіз

. Телефон

ұ

ясынан принтерге жалғау үшін телефон сымы пайдаланылмаса

, факстарды жібере де,

қ

абылдай да алмайсыз

. Принтермен бірге келген телефон сымын жалғағаннан кейін

факсты тексеруді қайта іске қосыңыз

.

Табылған ақауларды шешкеннен кейін

, жіберілетіндігін жəне принтердің факс жіберуге дайын

екенін тексеру үшін факс сынағын қайтадан іске қосыңыз

. Прием сигналов готовности АТС

(Теру сигналын анықтау) сынағы орындалмауды жалғастырса, телефон корпорациясымен
байланысып

, желіні тексертіңіз.

«Факс желісінің күйі» орындалмады

Принтердің үйлесімді телефон желісіне қосылғанын тексеріңіз

, əйтпесе факстарды жіберу

немесе алу мүмкін болмайды

. Телефон желісінің сандық екенін тексеру үшін, қалыпты

ү

йлесімді телефонды желіге қосып

, теру сигналын тыңдаңыз. Қалыпты дыбысталатын теру

сигналын естімесеңіз

, бұл сандық телефондар үшін орнатылған телефон желісі болуы

мүмкін

. Принтерді үйлесімді телефон желісіне қосып, факсты жіберіп немесе қабылдап

көріңіз

.

Телефон сымының қауіпсіз екенін тексеру үшін

, принтер мен телефон ұясы арасындағы

байланысды тексеріңіз

.

Принтердің телефон ұясына дұрыс қосылғанын тексеріңіз

. Принтермен бірге берілген

қ

ораптағы телефон сымын пайдаланып бір ұшын телефон ұясына қосыңыз

, одан кейін

екінші ұшын принтердің артындағы таңбаланған

1-LINE портына қосыңыз.

Принтер сияқты бірдей телефон сымын қолданатын басқа жабдық сынақтың
орындалмауына əкелуі мүмкін

. Ақауды басқа жабдықтың туғызатынын тексеру үшін,

телефон желісінен барлығын ажыратып

, сынақты қайта іске қосыңыз.

Басқа жабдықсыз Файл желісі күйін тексеру орындалса

, жабдықтың бір немесе

бірнеше бөліктері ақауларды туғызған болуы мүмкін

; жабдықтың қайсы бөлігі ақауға

KKWW

Факс ақауларын шешу

115

background image

ə

келетінін анықтау үшін

, əрбір бөлікті бөлек уақытта артқы жағына қосып, əрбір

уақытта сынақты қайтадан іске қосып көріңіз

.

Басқа жабдықсыз Файл желісі күйін тексеру орындалмаса

, принтерді жұмыс

телефон желісіне қосып

, осы бөлімдегі ақауларды жою туралы мəліметтерді қарап

шығуды жалғастырыңыз

.

Телефон сплиттерін пайдаланып отырсаңыз

, факс аппаратында ақау пайда болуы мүмкін.

(Сплиттер — телефон ұясына жалғайтын екі сымды қосқыш.) Сплиттерді алып тастап,
телефон ұясына принтерді тікелей қосып көріңіз

.

Принтермен бірге келген телефон сымын пайдаланып отырғаныңызды тексеріңіз

. Телефон

ұ

ясынан принтерге жалғау үшін телефон сымы пайдаланылмаса

, факстарды жібере де,

қ

абылдай да алмайсыз

. Принтермен бірге келген телефон сымын жалғағаннан кейін

факсты тексеруді қайта іске қосыңыз

.

Табылған ақауларды шешкеннен кейін

, жіберілетіндігін жəне принтердің факс жіберуге дайын

екенін тексеру үшін факс сынағын қайтадан іске қосыңыз

. Состояние линии связи факса

(Факс желісінің күйі) сынағы орындалмаса жəне факспен жұмыс істеу кезінде ақаулар
туындаса

, телефон корпорациясымен байланысып, желіні тексертіңіз.

Дисплей əрқашан