HP Officejet Pro 6830 - Техникалық сипаттамасы

background image

Техникалық сипаттамасы

Қ

осымша ақпарат алу үшін

www.hp.com/support бөлімін қараңыз. Елді немесе аймақты

таңдаңыз

. Өнімді қолдау жəне ақауларын жою түймесін басыңыз. Принтердің алдыңғы

бетінде көрсетілген атауды енгізіп

, Іздеу параметрін таңдаңыз. Өнім туралы ақпарат түймесін

басып

, Өнім сипаттамалары түймесін басыңыз.

Жүйе талаптары

Бағдарламалық құрал мен жүйе талаптарын принтермен бірге берілетін НР принтерінің
бағдарламалық құрал ықшам дискісінде қол жетімді

«Readme» файлында табуға болады.

Болашақ амалдық жүйе шығарылымдары мен қолдау туралы ақпарат алу үшін

www.hp.com/

support мекенжайындағы HP желілік қолдау веб-сайтына кіріңіз.

Қ

оршаған орта сипаттары

Жұмыс істеу температурасы

: 5° пен 40° C аралығы (41° мен 104° F аралығы)

Жұмыс ылғалдылығы

: 15 пен 80% қатысты ылғалдылық, конденсация жоқ

Ұ

сынылатын жұмыс істеу жағдайлары

: 15° пен 32° C аралығы (59° пен 90° F аралығы)

Ұ

сынылатын салыстырмалы ылғалдылығы

: конденсациясыз 20 мен 80% аралығы

Кіріс науасының көлемі

Кəдімгі қағаз парақтары

(60 105 г/м2 [16 - 28 фунт]): 225-ке дейін

Хатқалталар

: 30 бетке дейін

Индекс карталары

: 80 бетке дейін

Фотосурет қағазының парақтары

: 100 бетке дейін

Шығару насының көлемі

Кəдімгі қағаз парақтары

(60 - 105 г/м2 [16 - 28 фунт]): 60-қа дейін

Құ

жатты беретін құралдың сыйымдылығы

Кəдімгі қағаз парақтары

(60 - 105 г/м2 [16 - 28 фунт]): 35-ке дейін

140 а қосымшасы Техникалық мəліметтер

KKWW

background image

Қ

ағаз өлшемі мен салмағы

Қ

олдау көрсетілетін қағаз өлшемдерін НР бағдарламалық құралынан қараңыз

.

Қ

арапайым қағаз

: 60 - 105 г/м

2

(16 - 28 фунт)

Хатқалталар

: 75 - 90 г/м

2

(20 - 24 фунт)

Карталар

: 200-ге г/м

2

(110 фунт ең көп индекс) дейін

Фотосурет қағазы

: 250 г/м

2

(66 фунт)

Басып шығару техникалық сипаттары

Басып шығару жылдамдықтары құжаттың күрделілігіне жəне принтердің үлгісіне қарай əр
түрлі болады

.

Ə

діс

: қажет болғанда таматын officejet

Тіл

: PCL3 GUI

Басып шығару ажыратымдылығы

:

Жоба режимі

Түсті кіріс

/қара шығыс: 300x300dpi

Шығыс

(қара/түсті): Автоматты

Қ

алыпты режим

Түсті кіріс

/қара шығыс: 600x600dpi

Шығыс

(қара/түсті): Автоматты

Кəдімгі

-ең жақсы режимі

Түсті кіріс

/қара шығыс: 600x600dpi

Шығыс

(қара/түсті): Автоматты

Фотосурет

-ең жақсы режимі

Түсті кіріс

/қара шығыс: 600x600dpi

Шығыс

(қара/түсті): Автоматты

Ең жоғары

DPI режимі

Түсті кіріс

/қара шығыс: 1200x1200dpi

Шығыс

: Автоматты түрде (Қара/ Ақ), 4800x1200 ығайлы нүкте/дюйм

ө

лшемі

(Фотосурет қағазы, түсті)

Ең үлкен нүкте

/дюйм режимінде басып шығару үшін Ең көп нүкте/дюйм ажыратымдылығын

пайдалану арқылы басып шығару бөлімін қараңыз

.

Ең кіші шеттерді орнату

:

Құ

жаттың шеттері альбомдық бағдарда осы шет параметрлеріне сəйкес келуі

(немесе

олардан асуы

) керек.

KKWW

Техникалық сипаттамасы

141

background image

Медиа құралы

(1) Сол жақ шет (2) Оң жақ шет

(3) Жоғарғы шет (4) Төменгі шет

U.S. Letter

U.S. Legal

A4

U.S. Executive

B5

A5

Кəртішкелер

Реттелетін өлшемдегі медиа
құ

ралы

Фотосуреттің медиа құралы

3 мм (0,12
дюйм

)

3 мм (0,12
дюйм

)

3 мм (0,12 дюйм) 3 мм (0,12

дюйм

)

Хатқалталар

3 мм (0,12
дюйм

)

3 мм (0,12
дюйм

)

16,5 мм (0,65
дюйм

)

16,5 мм (0,65
дюйм

)

Көшірме техникалық сипаттары

Сандық кескінді өңдеу

Басып шығару жылдамдықтары құжаттың күрделілігіне жəне принтердің үлгісіне қарай əр
түрлі болады

.

Түпнұсқадан

99 көшірмеге дейін

Сандық ұлғайту

: 25-тен 400%-ға дейін

Бетке сəйкестендіру

, көшірмені алдын ала қарау

Сканерлеу техникалық сипаттары

Ажыратымдылық

: 1200 x 1200 нүкте/дюйм дейінгі оптикалық мүмкіндік

Сканерлеу ажыратымдылығы туралы қосымша ақпарат алу үшін НР принтерінің
бағдарламалық құралынан қараңыз

.

Түсі

: 24-биттік түсті, 8-биттік сұр реңк (сұрдың 256 деңгейі)

Ең үлкен сканерлеу өлшемі

:

Сканер əйнегі

: 216 x 297 мм (8,5 x 11,7 дюйм)

Құ

жатты беретін құрал

: 216 x 356 мм (8,5 x 14 дюйм)

142 а қосымшасы Техникалық мəліметтер

KKWW

background image

Факс техникалық сипаттары

Қ

ара жəне ақ жəне түсті факс сыйысымдылығына жақындатыңыз

.

Факсты қолмен жіберу жəне қабылдап алу

.

Бос емес болғанда ең көбі бес рет автоматты түрде қайта тереді

(елге/аймаққа

байланысты өзгереді

).

Жауап болмағанда ең көбі екі рет автоматты түрде тереді

(елге/аймаққа байланысты

ө

згереді

).

Байланыста ақау болғанда ең көбі бес рет автоматты түрде қайта тереді

(елге/аймаққа

байланысты өзгереді

).

Растау жəне əрекет есептері

.

Қ

атені түзету күйі бар

CCITT/ITU тобы 3 факсы.

33,6 Кбит/с-ке дейін тарату.

33.6 Кбит/с кезінде бір бет жылдамдығы 4 секунд (қалыпты ажыратымдылықта ITU-T #1
сынақ кескініне негізделген

). Күрделірек беттер немесе жоғары ажыратымдылық ұзағырақ

уақыт алады жəне көбірек жадты қолданады

.

Автоматты факс

/жауап беру құрылғысы қосылған кезде қоңырауды анықтау.

Факс ажыратымдылығы

:

Фотосурет

(нүкте/дюйм)

Ө

те жақсы

(нүкте/

дюйм

)

Жақсы

(нүкте/дюйм) Қалыпты (нүкте/

дюйм

)

Қ

ара

203 x 196 (8 биттік сұр
реңк

)

300 x 300

203 x 196

203 x 98

Түсті

200 x 200

200 x 200

200 x 200

200 x 200

Факсты компьютерге жіберу сипаттамалары

Қ

олдау көрсетілетін файл түрлері

: TIFF жəне PDF

Қ

олдау көрсетілетін факс түрлері

: қара жəне ақ түсті факстар

Картридж ресурсы

Картридждер ресурстары бойынша қосымша ақпаратты алу үшін

www.hp.com/go/

learnaboutsupplies веб-сайтына өтіңіз.

Дыбыс шығарудың техникалық сипаттары

Дыбыс қысымы

(бақылаушы позициясы арқылы)

LpAm 55 (дБА) (Жоба жазбаны жекелеп басып шығару)

Дыбыс қуаты

LwAd 6,9 (БА)