HP Officejet Pro 6830 - Факсты растау есептерін басып шығару

background image

Факсты растау есептерін басып шығару

Не факс жіберілген кезде

, не факс жіберіліп немесе қабылданған кезде растау есебін басып

шығаруға болады

. Əдепкі параметр - Вкл (при отправке) (Қосулы (Факс жіберілгенде). Өшірулі

кезде растау хабары басқару тақтасында факс жіберілгеннен немесе қабылданғаннан кейін аз
уақыт көрінеді

.

ЕСКЕРТПЕ: Қосулы

(Факс жіберілгенде) немесе Қосулы (Факс жіберілгенде жəне

қ

абылданғанда

) параметрін таңдаған болсаңыз жəне жадтан жіберу үшін факсты сканерлейтін

болсаңыз немесе Сканирование и факс

(Сканерлеу жəне факс) параметрін қолдансаңыз,

факстың алғашқы бетінің кескінін факсты жіберуді растау есебіне қоса аласыз

.

Факсты растауды қосу

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
3. Есептер түймесін, содан соң Факсты растау түймесін басыңыз.
4. Келесі параметрлердің бірін таңдау үшін басыңыз.

Ө

шірулі

Факстар сəтті жіберілгенде немесе қабылданғанда факсты растау есебін

басып

шығармайды

. Бұл əдепкі параметр болып табылады.

Қ

осулы

(Факс

жіберілгенде

)

Ə

рбір жіберілген факс үшін факсты растау есебін басып шығарады

.

Қ

осулы

(Факс

қ

абылданғанда

)

Қ

абылданған əрбір факс үшін факсты растау есебін басып шығарады

.

Қ

осулы

(Факс

жіберілгенде жəне
қ

абылданғанда

)

Жіберілген жəне қабылданған əрбір факс үшін факсты растау есебін

басып

шығарады

.

Есепте факстың кескінін қамту

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
3. Есептер түймесін, содан соң Факсты растау түймесін басыңыз.
4. Қосулы (Факс жіберілгенде) немесе Қосулы (Факс жіберілгенде жəне қабылданғанда)

түймесін басыңыз

.

5. Потверждение факса с изображением (Факсты кескінімен растау) түймесін түртіңіз.