HP Officejet Pro 6830 - Факстарды басқа нөмірге әрі қарай жіберу

background image

Факстарды басқа нөмірге əрі қарай жіберу

Принтерге факстарды басқа факс нөміріне қайта жіберу мүмкіндігін орнатуға болады

. Барлық

факстардың бағыты бастапқы жіберілу əдісіне қарамастан

, ақ-қара түсте өзгертіледі.

HP компаниясы номерді сіз жұмыс істеп жатқан факс желісіне қайта жіберіп жатқан желі
екендігін тексеруді сұрайды

. Факс құрылғысының қайта жіберілген факстарды қабылдау

мүмкіндігін тексеру үшін

сынақ факсты жіберіңіз.

Принтердің басқару тақтасынан факстарды əрі қарай жіберу

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін түртіңіз.
2. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
3. Басымдықтар түймесін түртіңіз.
4. Пересылка факса (Факс тарату) түймесін басыңыз.
5. Факсты басып шығарып, одан кейін əрі қарай жіберу үшін, Вкл (печать и пересылка) (Қосу

(Басып шығарып, əрі қарай жіберу)) параметрін басыңыз немесе факсты əрі қарай жіберу
ү

шін Вкл

(пересылка) (Қосу (Қайта жіберу) түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Принтерде факсты тағайындалған факс құрылғысына əрі қарай жіберу
мүмкіндігі болмаса

(мысалы, ол қосулы болмаса), принтер факсты басып шығарады.

Қ

абылдап алынған факстар үшін қате есептерін басып шығару үшін принтер орнатылмаса

,

ол да қате есебін басып шығарады

.

6. Сұралғанда, қайта жіберілген факстарды қабылдауға арналған факс құрылғысының нөмірін

енгізіңіз де

, Дайын түймесін басыңыз. Келесі сұраулардың əрбірі үшін қажетті

мəліметтерді енгізіңіз

: басталу күні, басталу уақыты, аяқталу күні жəне аяқталу уақыты.

7. Факсты əрі қарай жіберу белсендірілді. Растау үшін OK түймесін басыңыз.

Факсты əрі қарай жіберу орнатылған кезде принтер қуаты өшірілсе

, ол факсты əрі қарай

жіберу параметрі мен телефон нөмірін сақтайды

. Принтердің қуаты қалпына келтірілгенде,

факсты əрі қарай жіберу параметрі əлі Қосулы күйде болады

.

KKWW

Факс алу

53

background image

ЕСКЕРТПЕ: Переслать факс

(Факсты əрі қарай жіберу) мəзірінен Өшірулі параметрін

таңдау арқылы факсты əрі қарай жіберуді болдырмауға болады

.