HP Officejet Pro 6830 - Факстың сақтық көшірмесін жасауды орнату

background image

Факстың сақтық көшірмесін жасауды орнату

Қ

алауыңыз бен қауіпсіздік талаптарыңызға байланысты принтерді барлық алынған факстерді

,

ол қате күйде болғанда алатын факстарды ғана немесе алатын факстардың ешқайсысыне
сақтауға орнатуға болады

.

Принтердің басқару тақтасынан факстың сақтық көшірмесін жасауды орнату

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
3. Басымдықтар түймесін түртіңіз.
4. Создать резервную копию факса (Факстың сақтық көшірмесін жасау) түймесін басыңыз.
5. Қажетті параметрлерді басыңыз.

Қ

осулы

Ə

депкі параметр

. Создать резервную копию факса (Факстың сақтық көшірмесін

жасау

) параметрі Қосулы болса, принтер барлық алынған факстарды жадта

сақтайды

. Бұл жадта əлі де сақталған болса, ең соңғы алынған факстардың отызын

басып шығаруға мүмкіндік береді

.

ЕСКЕРТПЕ: Принтердің жады төмен болса

, ол ескі, басып шығарылған факстардың

ү

стіне жаңа алынған факстарды жазады

. Егер жад басып шығарылмаған факстармен

толы болса

, принтер кіріс факс қоңырауларына жауап беруді тоқтатады.

ЕСКЕРТПЕ: Тым егжей

-тегжейлі түсті фотосурет сияқты өте үлкен факсты

қ

абылдаған болсаңыз

, жадтың шектеулеріне байланысты ол жадта сақталмауы

мүмкін

.

Тек қате кезінде

Принтердің факстарды басып шығаруын болдырмайтын қате жағдайы бар болғанда
ғ

ана принтер жадта факстарды сақтайтын болады

(мыс., принтердің қағазды

шығындауы

). Жад қол жетімді болған кезде принтер кіріс факстарын сақтауды

жалғастыра береді

. (Егер жад толы болса, принтер кіріс факс қоңырауларына жауап

беруді тоқтатады

.) Қате жағдайы шешілген кезде, жадта сақталған факстар

автоматты түрде басып шығарылады жəне олар жадтан жойылады

.

Ө

шірулі

Жадта ешқашан сақталмайтын факстар

. Мысалы, қауіпсіздік мақсаттары үшін Создать

резервную копию факса

(Факстың сақтық көшірмесін жасау) параметрін өшіргіңіз

келуі мүмкін

. Принтердің басып шығаруын болдырмайтын қате жағдайы туындайтын

болса

(мыс., принтердің қағазды шығындауы), принтер кіріс факс қоңырауларына

жауап беруді тоқтатады

.