HP Officejet Pro 6830 - Факсты жадтан жіберу

background image

Факсты жадтан жіберу

Жадқа қара жəне ақ түсті факсты сканерлеуге жəне одан кейін факсты жадтан жіберуге
болады

. Бұл мүмкіндік факс жіберуге əрекет жасалып жатқан факс нөмірі бос емес немесе

уақытша қол жетімсіз болған кезде пайдалы

. Принтер түпнұсқаларды жадқа сканерлейді жəне

қ

абылданатын факс құрылғысына байланыс орнатылған кезде жіберіледі

. Принтер беттерді

жадқа сақтағаннан кейін

, құжатты салатын науадан немесе сканер əйнегінен түпнұсқаларды

жылдам алып тастауға болады

.

ЕСКЕРТПЕ: Жадтан тек қана қара жəне ақ түсті факсты жібере аласыз

.

Факсты жадтан жіберу

1. Сканерлеу жəне факс жіберу əдісі қосулы екендігін тексеріңіз.

а.

Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз

.

ə

.

Факсты орнату түймесін

, одан кейін Басымдықтар басыңыз.

б.

Сканерлеу жəне факс жіберу əдісін қосулы күйге қойыңыз

.

2. Құжатты беретін құралға түпнұсқаны басып шығарылатын жағын жоғары қаратып салыңыз.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Құжатты беретін құралға түпнұсқаны салу бөлімін қараңыз

.

3. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Факс түймесін басыңыз.
4. Қазір жіберу түймесін түртіңіз.
5. Түпнұсқа сканер əйнегіне қойылса, Əйнекті пайдалану түймесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Əйнекті пайдалану параметрін таңдасаңыз

, принтер стандартты факсты

жіберуге арналған əдісті бақылайды

. Стандартты факсты жіберу туралы ақпарат алу үшін

Қалыпты факсты жіберу бөлімін қараңыз

KKWW

Факс жіберу

49

background image

6. Пернетақта көмегімен факс нөмірін енгізіп, телефон кітапшасының контактісін немесе

алдыңғы терілген не қабылданған нөмірді таңдау үшін (Телефон кітапшасы) түймесін
түртіңіз

.

7. Қара түймесін түртіңіз.

Принтер түпнұсқаларды жадқа сканерлейді жəне қабылданатын факс құрылғысы қол
жетімді болған кезде факс жіберіледі

.