HP Officejet Pro 6830 - Арнайы қоңырау үшін қоңырауға жауап беру үлгісін өзгерту

background image

Арнайы қоңырау үшін қоңырауға жауап беру үлгісін өзгерту

Көптеген телефон компаниялары бір телефон желісінде бірнеше телефон нөмірі болатын
арнайы қоңырау мүмкіндігін ұсынады

. Осы қызметке жазылған кезде əрбір нөмір арнайы

қ

оңырау үлгісіне тағайындалады

. Арнайы қоңырау үлгісі бар кіріс қоңырауларына жауап беретін

етіп принтерді орнатуға болады

.

Принтерді арнайы қоңырауы бар желіге

қосқан кезде, телефон корпорациясы дыбыстық

қ

оңырауларға арналған бір қоңырау үлгісін жəне факс қоңыраулары үшін басқа қоңырау үлгісін

тағайындайды

. НР корпорациясы факс нөмірі үшін екілік немесе үштік қоңырауларды сұрауды

ұ

сынады

. Принтер арнайы қоңырау үлгісін анықтаған кезде, қоңырауға жауап береді жəне

факсты қабылдап алады

.

КЕҢЕС: Арнайы қоңырауды орнату үшін принтердің басқару тақтасындағы қоңырау үлгісін
анықтау функциясын да пайдалануға болады

. Осы мүмкіндік арқылы принтер қоңырауды танып,

кіріс қоңырауының үлгісін жазып алады жəне осы қоңырауға негізделіп факс қоңырауларына
телефон корпорациясы тағайындаған арнайы қоңырау үлгісін автоматты түрде анықтайды

.

KKWW

Факс параметрлерін өзгерту

61

background image

Арнайы қоңырау қызметі болмаса, Барлық қоңыраулар болатын арнайы қоңырау үлгісін
пайдаланыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Негізгі телефон нөмірі қабылдағыш болмаса

, принтер факстарды қабылдай

алмайды

.

Арнайы қоңырау үшін қоңырауға жауап беру үлгісін өзгерту

1. Принтердің факс қоңырауларына автоматты түрде жауап берілетін етіп орнатылғанын

тексеріңіз

.

2. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
3. Факсты орнату түймесін, одан кейін Басымдықтар тармағын таңдаңыз.
4. Арнайы қоңырау басыңыз.
5. Бірдей телефон желісінде бірнеше нөмір болғандықтан бұл параметрлердің

ө

згертілмейтіндігі туралы хабарлама көрсетіледі

. Жалғастыру үшін Иə түймесін басыңыз.

6. Төмендегі əрекеттердің бірін орындаңыз:

Факс қоңыраулары үшін телефон корпорациясы арқылы тағайындалған қоңырау
ү

лгісін таңдаңыз

.

Определение образца звонка

(Қоңырау үлгісін анықтау) түймесін басып, принтердің

басқару тақтасындағы нұсқауларды орындаңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Қоңырау үлгісін анықтау мүмкіндігі қоңырау үлгісін анықтамаса немесе ол
аяқталмас бұрын мүмкіндікті алып тастаған болсаңыз

, қоңырау үлгісі автоматты түрде

ə

депкі күйге орнатылады

, ол Барлық қоңыраулар болып табылады.

ЕСКЕРТПЕ: Ішкі жəне сыртқы қоңыраулар үшін əртүрлі қоңырау үлгілері бар жеке
телефон станциясы

(PBX) телефон жүйесін пайдаланып жатқан болсаңыз, факс нөміріне

сыртқы нөмірден қоңырау шалу қажет болады

.