HP Officejet Pro 6830 - Қайта теру параметрін орнату

background image

айта теру параметрін орнату

Қ

абылдаушы факс құрылғысы жауап бермегендіктен немесе бос болмағандықтан

,

принтер

факсты жібере алмаса, қайта теру опцияларының параметрлеріне байланысты принтер

қ

айта теріп көреді

. Параметрді қосу немесе өшіру үшін келесі процедураны қолданыңыз.

62 5-тарау Факс

KKWW

background image

Повторно набирать

, когда занято (Бос болмағанда қайта теру): Осы параметр қосулы

болғанда

, принтер бос емес сигналын қабылдағанда автоматты түрде қайта тереді. Əдепкі

параметр

- Қосулы.

Повторно набирать

, когда нет ответа (Жауап болмағанда қайта теру): Осы параметр

қ

осулы болғанда

, принтер қабылдаушы факс құрылғысы жауап бермегенде автоматты

түрде қайта тереді

. Əдепкі параметр - Өшірулі.

Байланыста ақау болғанда қайта теру

: Осы опция қосулы болса, принтер қабылдайтын

факс құрылғысымен байланысу кезінде ақау болғанда автоматты түрде қайта тереді

.

Байланыста ақау болғанда қайта теру факстарды аждтан жіберген кезде ғана жұмыс
істейді

. Əдепкі параметр - Қосулы.

Қ

айта теру параметрін орнату

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін, одан кейін Басымдықтар басыңыз.
3. Автоматты қайта теру түймесін түртіңіз.
4. Бос емес, қайтадан теру, Жауап жоқ, қайта теру немесе Байланыста ақау болғанда

қ

айта теру түймесін түртіп

, тиісті опцияларды таңдаңыз.