HP Officejet Pro 6830 - Үйіңізге немесе кеңсеңізге арналған дұрыс факсты орнату параметрін таңдау

background image

йіңізге немесе кеңсеңізге арналған дұрыс факсты орнату параметрін таңдау

A жағдайы: Бөлек факс желісі (ешбір дыбыстық қоңыраулар қабылданбайды)

B жағдайы: Сандық абоненттік желісі (DSL) бар принтерді орнату

С жағдайы

: Жеке телефон станциясының жүйесімен (PBX) немесе біріктірілген

қ

ызметтердің сандық желісімен

(ISDN) принтерді орнату

D жағдайы: Бірдей желідегі арнайы қоңырау қызметі бар факс

С жағдайы

: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/факс желісі

F жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/дыбыстық поштасы бар факс желісі

G жағдайы: Компьютер модемімен ортақ пайдаланылатын факс желісі (ешбір дыбыстық
қ

оңыраулар қабылданбайды

)

H жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютер модемі бар факс желісі

I жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/жауап беру құрылғысы бар факс желісі

J жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютер модемі жəне жауап беру
құ

рылғысы бар факс желісі

K жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютерде теру модемі жəне дыбыстық
поштасы бар факс желісі

Ү

йіңізге немесе кеңсеңізге арналған дұрыс факсты орнату параметрін

таңдау

Факсты сəтті жіберу үшін жабдықтың жəне қызметтердің

(бар болса) қандай түрі принтермен

бірдей телефон желісін ортақ қолданатынын білу қажет

. Принтерге тікелей бар кеңсе

жабдықтарының кейбірін қосу қажет болуы мүмкін болғандықтан бұл маңызды жəне факсты
сəтті жібермес бұрын кейбір факс параметрлерін өзгерту қажет болуы мүмкін

.

1. Телефон жүйесінің сериялық немесе параллель екенін анықтаңыз.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Факсты орнату

(параллель телефон жүйелері) бөлімін қараңыз.

160 ə қосымшасы Қосымша факсты орнату

KKWW

background image

а.

Сериялық теру телефон жүйесі —Сериялық теру факсын орнату бөлімін қараңыз

.

ə

.

Параллель теру телефон жүйесі —

2-қадамға өтіңіз.

2. Факс желісін ортақ пайдаланатын жабдықтың байланысын жəне қызметтерді таңдаңыз.

Сандық абоненттік желі

(DSL): Телефон корпорациясы арқылы сандық абоненттік

желі

(DSL) қызметі. (Сандық абоненттік желі (DSL) сіздің еліңізде/аймағыңызда

ассиметриялық сандық абоненттік желі

(АDSL) деп аталуы мүмкін.)

Жеке телефон станциясы

(PBX): Жеке телефон станциясының (PBX) телефон жүйесі.

Біріктірілген қызметтердің сандық желісі

(ISDN): Біріктірілген қызметтердің сандық

желісінің

(ISDN) жүйесі.

Арнайы қоңырау қызметі

: Телефон корпорациясы бойынша арнайы қоңырау қызметі

ə

ртүрлі қоңырау үлгілері бар бірнеше телефон нөмірін береді

.

Дыбыстық қоңыраулар

: Дыбыстық қоңыраулар принтердегі факс қоңырауларын

қ

олданатын бірдей телефон нөмірлеріне қабылданады

.

Компьютердің теру модемі

: Компьютердің теру модемі принтермен бірдей телефон

желісінде болады

. Келесі сұрақтардың кез келгені үшін жауабыңыз «Иə» болатын

болса

, сіздің компьютерде теру модемін пайдаланып жатқаныңыз:

Теру байланысы арқылы компьютер бағдарламалық құралдарынан жəне
құ

ралдарына тікелей факстарды жібересіз бе немесе аласыз ба

?

Компьютердегі теру байланысы арқылы электрондық пошта хабарламаларын
жібересіз бе немесе оларды аласыз ба

?

Теру байланысы арқылы компьютерден Интернетке кіресіз бе

?

Жауап беру құрылғысы

: Принтердегі факс қоңыраулары үшін қолданылатын бірдей

телефон нөмірлері бойынша дыбыстық қоңырауларға жауап беретін жауап беру
құ

рылғысы

.

Дыбыстық пошта қызметі

: Принтердегі факс қоңыраулары үшін қолданылатын бірдей

нөмірлер бойынша телефон корпорациясы арқылы

дыбыстық пошта жазылымы.

3. Келесі кестеден үйге немесе кеңсе параметріне сəйкес келетін жабдықтың байланысын

жəне қызметтерді таңдаңыз

. Одан кейін ұсынылатын факс орнатылымын қараңыз. Қадам

бойынша нұсқаулар келесі бөлімдердегі əрбір жағдайда қамтылған

.

ЕСКЕРТПЕ: Егер үй немесе кеңсе орнатылымы осы бөлімде сипатталмаған болса

, жүйелі

аналогтық телефон сияқты принтерді орнатыңыз

. Қорапта берілген телефон сымын бір ұшын

телефон ұясына жəне екінші ұшын принтердің артындағы

1-LINE таңбаланған портқа

қ

осқаныңызды тексеріңіз

. Басқа телефон сымын қолданатын болсаңыз, факстарды жіберу жəне

алу кезінде ақаулар пайда болуы мүмкін

.

Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға болады.

Факс желісін қолданатын басқа жабдық немесе қызметтер

Ұ

сынылатын факс

орнатылымы

Санды
қ
абонен
ттік
желі

Жеке
телеф
он
станц
иясы

Арнайы
қ

оңырау

қ

ызметі

Дыбыст
ық
қ

оңырау

лар

Компьютерді
ң

теру

модемі

Жауап беру
құ

рылғысы

Дыбыстық
пошта
қ

ызметі

A жағдайы: Бөлек факс
желісі

(ешбір дыбыстық

KKWW

Факсты орнату

(параллель телефон жүйелері) 161

background image

Факс желісін қолданатын басқа жабдық немесе қызметтер

Ұ

сынылатын факс

орнатылымы

Санды
қ
абонен
ттік
желі

Жеке
телеф
он
станц
иясы

Арнайы
қ

оңырау

қ

ызметі

Дыбыст
ық
қ

оңырау

лар

Компьютерді
ң

теру

модемі

Жауап беру
құ

рылғысы

Дыбыстық
пошта
қ

ызметі

қ

оңыраулар

қ

абылданбайды

)

B жағдайы: Сандық
абоненттік желісі

(DSL)

бар принтерді орнату

С жағдайы

: Жеке телефон

станциясының жүйесімен

(PBX) немесе біріктірілген
қ

ызметтердің сандық

желісімен

(ISDN)

принтерді орнату

D жағдайы: Бірдей
желідегі арнайы қоңырау
қ

ызметі бар факс

С жағдайы

: Ортақ

пайдаланылатын
дыбыстық

/факс желісі

F жағдайы: Ортақ
пайдаланылатын
дыбыстық

/дыбыстық

поштасы бар факс желісі

G жағдайы: Компьютер
модемімен ортақ
пайдаланылатын факс
желісі

(ешбір дыбыстық

қ

оңыраулар

қ

абылданбайды

)

H жағдайы: Ортақ
пайдаланылатын
дыбыстық

/компьютер

модемі бар факс желісі

I жағдайы: Ортақ
пайдаланылатын
дыбыстық

/жауап беру

құ

рылғысы бар факс

желісі

J жағдайы: Ортақ
пайдаланылатын
дыбыстық

/компьютер

модемі жəне жауап беру
құ

рылғысы бар факс

желісі

K жағдайы: Ортақ
пайдаланылатын
дыбыстық

/компьютерде

теру модемі жəне
дыбыстық поштасы бар
факс желісі

162 ə қосымшасы Қосымша факсты орнату

KKWW