HP Officejet Pro 6830 - Факс орнатылымын сынақтан өткізу

background image

Факс орнатылымын сынақтан өткізу

Принтердің күйін тексеру үшін жəне оның факспен жұмыс істеу үшін дұрыс орнатылғанын
тексеру үшін факс теңшелімінің сынағын жасауға болады

. Принтерді факс аппараты үшін

орнатуды аяқтағаннан кейін осы сынақты орындаңыз

. Сынақ келесі əрекеттерді орындайды:

Факстың аппараттық құралын сынақтан өткізу

Принтерге телефон сымының дұрыс түрі жалғанғанын тексеру

Телефон сымының дұрыс портқа жалғанын тексереді

Теру сигналын тексереді

Белсенді телефон желісін тексереді

Телефон желісінің байланыс күйін сынақтан өткізеді

Принтер сынақтың нəтижесі бар есепті басып шығарады

. Сынақ орындалмаса, ақауды жою

жолы бойынша ақпараттың есебін қарап шығып

, сынаққа қайтып оралыңыз.

Факс теңшелімін принтердің басқару тақтасы арқылы сынақтан өткізу

1. Арнайы үй немесе кеңсе теңшелімінің нұсқауларына сəйкес факспен жұмыс істеу үшін

принтерді орнатыңыз

.

2. Сия картридждерінің орнатылғанын жəне сынақты бастамас бұрын кіріс науасына толық

ө

лшемдегі қағаздың салынғанын тексеріңіз

.

3. Принтердің басқару тақтасындағы Теңшеу түймесін басыңыз.
4. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
5. Құралдар түймесін басып, Выполнить проверку факса (Факсты сынақтан өткізуді іске

қ

осу

) түймесін басыңыз.

Принтер дисплейде сынақтың күйін көрсетеді жəне есепті басып шығарады

.

6. Есепті қарап шығыңыз.

Сынақ орындалып

, бірақ əлі де факспен жұмыс істеу кезінде ақаулар туындаса,

параметрлердің дұрыстығын растау үшін есепте тізімделген факс параметрлерін

KKWW

Факс орнатылымын сынақтан өткізу

185

background image

тексеріңіз

. Бос немесе дұрыс емес факс параметрі факспен жұмыс істеу кезінде

ақаулар тудыруы мүмкін

.

Сынақ орындалмаса

, табылған ақауларды жою жолы бойынша ақпарат алу үшін есепті

қ

араңыз

.

186 ə қосымшасы Қосымша факсты орнату

KKWW

background image

б

Қ